Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Podsumowanie I półrocza roku szkolnego 2020/2021

Zbliżający się koniec I semestru bieżącego roku szkolnego to idealna okazja do dokonania stosownych podsumowań i analiz. Zgodnie 
z nadal obowiązującymi regulacjami prawnymi szkoły i placówki oświatowe funkcjonują niejako w podwójnym układzie kalendarzowym obejmującym dwie formuły czasowe: jedna to rok szkolny, druga – kalendarzowy. 
Do obowiązków dyrektora należy monitorowanie realizacji podstawy programowej w ogóle, a na koniec I półrocza – dokonanie podsumowania pracy szkoły za miniony okres i przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Czytaj więcej

Zadania dyrektora i nauczycieli związane z nową sytuacją prawną w oświacie w 2020 r.

Początek roku szkolnego, zwłaszcza takiego, jaki niedawno rozpoczęliśmy, stanowi doskonałą okazję do dokonywania stosownych przemyśleń i analiz związanych z wymogami, jakie zostały postawione szkołom i placówkom oświatowym w obliczu niepewnej sytuacji sanitarnej. 

Czytaj więcej

Przygotowanie do roku szkolnego 2020/2021 w nowej rzeczywistości epidemicznej

Wrzesień jest miesiącem, w którym zarówno kadra kierownicza, jak i wszyscy nauczyciele nie tylko uczą, ale również bardzo intensywnie planują różne przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na pracę całej placówki.

Czytaj więcej

Awans zawodowy nauczycieli a sytuacja nadzwyczajna w 2020 roku

Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego jest dla każdego nauczyciela sytuacją szczególnie ważną i wyjątkowo stresującą. Jednak rzeczywistość przerosła nasze najśmielsze wyobrażenia. W ostatnim czasie w kwestii awansu zawodowego nauczycieli pojawiło się bardzo wiele wątpliwości związanych z aktualną sytuacją epidemiczną.

Czytaj więcej

Epidemia – organizowanie pracy jednostki oświatowej

W związku z trwającą obecnie epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 jednostki systemu oświaty działają w zmienionym trybie. Podstawą ich funkcjonowania są nowe przepisy wydane w ostatnich dniach.

Czytaj więcej

Arkusz organizacyjny w aktualnej rzeczywistości szkolnej

Marzec – to miesiąc, w którym dyrektorzy szkół i przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją kolejnego roku szkolnego. Takim działaniem jest opracowanie projektu, czy też propozycji, arkusza organizacji placówki.

Czytaj więcej

Czy Pracownicze Plany Kapitałowe to nowe OFE? Kiedy przystąpią do nich jednostki budżetowe?

W 1999 roku w Polsce przeprowadzono znaczącą reformę emerytalną. Cały system, który istniał w PRL-u został gruntownie Przebudowany.

Czytaj więcej

Kontrola zwolnień lekarskich krok po kroku

Pracownicy coraz częściej wykorzystują zwolnienia lekarskie (potocznie nazywane także L4), świadczenia rehabilitacyjne czy opiekę nad chorym członkiem rodziny jako dodatkowy urlop wypoczynkowy, a wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy jako wynagrodzenie urlopowe. Nauczyciele w takich kwestiach nie należą do wyjątków i często w taki sposób traktują urlop dla poratowania zdrowia. Zdarza się, że w tym czasie wyjeżdżają na wakacje do egzotycznych krajów, pracują w innych miejscach, prowadzą aktywnie działalność gospodarczą lub spędzają czas w sposób daleko odbiegający od rekonwalescencji.

Czytaj więcej

Zmiany prawne czekające nas w 2020 r.

Realizowana obecnie reforma systemu oświaty zatacza coraz szersze kręgi. Po uporaniu się z kwestiami fundamentalnymi przychodzi czas na doprecyzowanie kolejnych istotnych rozwiązań. W obowiązujących obecnie w polskiej oświacie przepisach prawnych zapisano wiele rozwiązań dotyczących różnych aspektów rzeczywistości szkolnej. Część nowych rozwiązań prawnych już obowiązuje, ale pewna ich część wejdzie w życie dopiero w roku 2020.

Czytaj więcej

Zmienione zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej i druków szkolnych

Podstawową działalnością szkoły jest realizowanie zadań związanych z jej głównymi funkcjami: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą. Z tego też względu wszelkie działania związane z realizacją zadań szkolnych muszą być odpowiednio udokumentowane. Jest to bardzo ważne zagadnienie, i to z wielu względów. O jego znaczeniu świadczy chociażby fakt rygorystycznego regulowania zasad dokumentowania pracy szkoły. Nie może być jednak sytuacji, aby te same działania, ale realizowane w różnych szkołach lub placówkach, były zupełnie odmiennie dokumentowane. Z tego względu oraz z powodu wagi zagadnienia kwestie prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej są dokładnie unormowane i ujednolicone.

Czytaj więcej

Nowości w awansie i ocenie pracy nauczycieli

Ocena pracy nauczyciela jest szczególnym rodzajem opisu jego pracy w ściśle określonym czasie (doprecyzowanym okresie funkcjonowania zawodowego), na określonym stanowisku i w określonej placówce. Dlatego też istnieje konieczność uzasadnienia prawnego takiego działania. Takie uzasadnienie zawarte jest w zapisach art. 6a ust. 1 Karty Nauczyciela, który stanowi: „Praca nauczyciela, z wyjątkiem pracy nauczyciela stażysty, podlega ocenie”1.

Czytaj więcej

Nowa odsłona Karty Nauczyciela 2019

Efekt porozumienia podpisanego 7 kwietnia 2019 r. między Ministerstwem Edukacji Narodowej a NSZZ „Solidarność” pracowników oświaty i wychowania stanowi najnowsza nowelizacja Karty Nauczyciela1 i niektórych innych ustaw, która została uchwalona przez Sejm 13 czerwca 2019 r., przyjęta przez Senat 26 czerwca 2019 r. i podpisana przez Prezydenta RP 4 lipca 2019 r.

Czytaj więcej