Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

16 marca 2022

NR 119 (Marzec 2022)

Arkusz organizacyjny szkoły w kontekście zmienionego nadzoru pedagogicznego

0 1693

Historia zatoczyła koło i nadszedł marzec, a to oznacza, że dyrektorzy szkół i przedszkoli podejmują działania analityczno-planistyczne związane z organizacją następnego roku szkolnego. W ramach tych działań jednym z głównych zadań do wykonania jest zebranie stosownych informacji niezbędnych do opracowania projektu arkusza organizacji placówki.

Zgodnie z obowiązującym prawem dokument ten stanie się obowiązujący po zatwierdzeniu przez organ prowadzący oraz wcześniejszym zaparafowaniu przez organ nadzoru pedagogicznego. Należy zauważyć, że w obecnych warunkach nie ma żadnego gotowego wzorca, gdyż sytuacja organizacyjna szkół i placówek oświatowych zmienia się bardzo dynamicznie. W pierwszej kolejności należy mieć na względzie zmienne wytyczne i wynikające z nich rozwiązania organizacyjne w sytuacji pandemicznej związanej z zachorowaniami wywołanymi wirusem SARS-CoV-2, czyli przypadkami COVID-19. Mają one bowiem znaczny wpływ na funkcjonowanie szkoły, a tym samym – przygotowanie założeń organizacyjnych. Ponadto obecnie wpływ na te założenia mają również zmiany w nadzorze pedagogicznym oraz w nowych uprawnieniach kuratorów oświaty. Zwracam także uwagę na istotne zmiany w uprawnieniach związków zawodowych i rady pedagogicznej dotyczące opiniowania arkusza organizacji szkoły. 

POLECAMY

Zmieniony art. 110 ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo oświatowe stanowi, że: 

  • arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowuje dyrektor szkoły lub przedszkola […] a następnie przedstawia go do zaopiniowania radzie pedagogicznej. Arkusz organizacji szkoły lub przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną dyrektor szkoły lub przedszkola przekazuje do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych, zrzeszających nauczycieli, działającym w szkole lub przedszkolu, których dotyczy arkusz organizacji. 

Jest to bardzo istotna zmiana nakazująca dyrektorowi przedłożyć do zaopiniowania projekt arkusza organizacji szkoły lub placówki radzie pedagogicznej. Wcześniej rada pedagogiczna takich uprawnień nie posiadała. Podobnie jest w przypadku związków zawodowych. Obecnie arkusz organizacji szkoły lub przedszkola przesyła się do organizacji związkowych, obejmujących swoim zakresem działania szkołę lub placówkę, której ten arkusz dotyczy. Oznacza to, że dyrektor szkoły lub placówki przesyła go do organizacji związkowej niezależnie od tego, czy pracownicy zatrudnieni w danej szkole lub placówce są członkami tej organizacji, a także czy organizacja związkowa dopełniła warunku przedstawienia dyrektorowi szkoły lub przedszkola informacji, o której mowa w art. 251 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych. Przepis ten już wcześniej budził poważne wątpliwości wynikające m.in. z konieczności opiniowania arkuszy organizacji przez związki zawodowe, które nie miały swoich przedstawicieli w danej szkole czy danym przedszkolu. Zatem związki zawodowe odnosiły się do organizacji nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym w szkołach lub placówkach, w których praktycznie nie miały swoich członków. Było to zupełnie nielogiczne. Dlatego po zmianach prawnych arkusz organizacji będzie przekazywany do zaopiniowania zakładowym organizacjom związkowym będącym jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład reprezentatywnych organizacji związkowych zrzeszających nauczycieli wyłącznie w przypadku, gdy dana organizacja działa w szkole lub placówce, której ten arkusz dotyczy. W związku z powyższym terminy przewidziane na opracowywanie, opiniowanie i zatwierdzanie arkuszy organizacji przedszkola lub szkoły na dany rok szkolny powinny uwzględniać zmiany w procedurze opiniowania arkusza. Dlatego organizacje związkowe już na początku kwietnia powinny otrzymać arkusze organizacji do zaopiniowania. A to oznacza, że prace nad nimi muszą być zintensyfikowane.

Prace nad arkuszem organizacyjnym powinny przebiegać zgodnie z zasadami prawidłowego planowania 

Należy pamiętać, że zgodnie z zasadami planowania strategicznego po statucie arkusz organizacyjny szkoły jest jednym z najważniejszych dokumentów planistycznych szkoły i chyba trudno jest przecenić jego wagę; niestety, często jest on raczej niedoceniany. W związku z jego ogromnym znaczeniem prace nad nim powinny przebiegać zgodnie z zasadami prawidłowego planowania. Z kolei do prawidłowego przebiegu procesu planowania niezbędne są określone informacje bazowe uzyskane z wiarygodnych źródeł. Pierwszymi podstawowymi źródłami planistycznymi w przedmiotowym zakresie są obecnie obowiązujące akty prawne w oświacie, dlatego należy je dokładnie przeanalizować, a wyniki analiz uwzględnić w założeniach organizacyjnych szkoły. 
Na wstępie prac planistycznych należy poddać analizie podstawowe struktury szkolne determinujące główne założenia cyklu organizacyjnego szkoły lub placówki (tabela 1).
 

Tabela 1. Struktury szkolne mające wpływ na założenia organizacyjne szkoły
Lp. Rodzaj struktury
organizacyjnej
Charakterystyka Uwagi
1. Uczniowska Składa się z klas, oddziałów klasowych, grup ćwiczeniowych, grup wychowawczych, kół zainteresowań, a w obecnej sytuacji – również dodatkowych grup wynikających 
z aktualnych warunków sanitarnych, 
niezależnie od strefy ochronnej
Strefy ochronne mają w różnym stopniu ograniczać funkcjonowanie szkół, ale też innych instytucji życia publicznego. Struktura uczniowska ma istotny wpływ na organizację zajęć w formule pracy stacjonarnej i hybrydowej
2. Pracownicza Jest implikowana koniecznością zapewnienia obsługi kadrowej wszystkich zadań wynikających ze szkolnego zestawu programów i planu nauczania oraz planu pracy szkoły Należy zwrócić szczególną uwagę na obowiązek wykonywania czynności sanitarnych oraz na zapewnienie obsługi technicznej zajęć prowadzonych zdalnie – zapewnienie funkcjonowania określonych narzędzi TIK na wybranych przez szkołę platformach edukacyjnych i przy wykorzystaniu wybranych przez nauczycieli narzędzi pracy zdalnej, co wiąże się również z odpowiednim przygotowaniem kompetencyjnym
3. Godzinowa W układzie tygodniowym pozwala 
na realizację zadań szkoły w obszarze pedagogiczno-opiekuńczym – w sytuacji pracy stacjonarnej, zdalnej i hybrydowej
Plan nauczania lub ewentualnie siatka godzin w różnych możliwych wariantach organizacyjnych


Po rzetelnej analizie poszczególnych struktur, w toku prac nad założeniami organizacyjnymi szkoły, dyrektor powinien odnieść się do charakterystycznych zmian parametrów organizacyjnych szkoły mających istotny wpływ na dokonywane konkretnych zapisów (tabela 2).
 

Tabela 2. Parametry organizacyjne szkoły
Lp. Rodzaj parametru Charakterystyka
1. Zmieniony skład osobowy poszczególnych roczników uczniów W każdym kolejnym roku szkolnym występuje zupełnie inny skład uczniowski, a w obecnej sytuacji pojawia się jeszcze jeden aspekt: dostęp uczniów do sprzętu pozwalającego na uczestnictwo w zajęciach online oraz wyposażenie tego sprzętu w niezbędne oprogramowanie, a także możliwość (tak czasowa, jak i trwała) uczestniczenia przez uczniów w zajęciach w sytuacji rygoru sanitarnego, np. zajęć w formule hybrydowej. Zmiana tego parametru wynika z faktu, że jedni uczniowie wstępują do szkoły, inni są promowani do wyższej klasy, jeszcze inni stają się absolwentami i opuszczają szkołę, a są i tacy, którzy z różnych innych, bardziej lub mniej obiektywnych powodów odchodzą ze szkoły.
2. Zmiany kadrowe w personelu zarówno pedagogicznym, jak i niepedagogicznym (administracyjnym i obsługowym – są to dwie różne grupy pracowników) Do tych zmian należy zaliczyć m.in. decyzje emerytalne pracowników oraz tzw. ruch kadrowy, wolne miejsca pracy związane ze zmianami w składzie osobowym uczniów i liczebności oddziału klasowego, a także zmiany w strukturze stopni awansu zawodowego nauczycieli. Zmiany mogą nastąpić również w liczbie stanowisk kierowniczych oraz w tzw. pensum osób zajmujących stanowiska kierownicze (należy przy tym pamiętać o tzw. pensum łączonym oraz o nowych wymogach kwalifikacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć w formie zdalnej –
nie wszyscy nauczyciele sprostali nowym wymogom, jakie postawiła przed polską oświatą sytuacja epidemiczna). Ponadto zmiana wymiaru godzin możliwych do realizacji (wynikająca ze zmian liczby grup uczniowskich) może spowodować, że dotychczasowe zasoby kadrowe są niewystarczające i trzeba będzie w arkuszu wykazać wakaty. Wszystkie sytuacje w kadrze pedagogicznej będą wpływały na określone potrzeby kadrowe w pionie administracyjno-
-obsługowym; jest to układ naczyń połączonych i nie wolno jednego elementu rozpatrywać w oderwaniu od drugiego. 
3. Zmiany w programach i planach nauczania W określonych sytuacjach dyrektor szkoły mógł inaczej rozdysponować godziny do dyspozycji albo przewidzieć inną liczbę (i nowy program) zajęć pozalekcyjnych – zmiany dotyczące podstawy programowej i ramowych planów nauczania. Mowa również o zmianach wynikających z nowych oraz alternatywnych form prowadzenia zajęć edukacyjnych (nadal obowiązują rozporządzenia obligujące tak nauczycieli, jak i dyrektorów do szczegółowego przeanalizowania programów i planów nauczania, sposobów oceniania uczniów itp. w nowych warunkach realizacyjnych wynikających z rygorów sanitarnych). Należy zatem dokonać niezbędnych korekt w założeniach organizacyjnych pracy szkoły. 
4. Różne decyzje organu prowadzącego, np. o ewentualnym przekształceniu szkoły Mogą to być kwestie takie, jak: inny stopień organizacyjny szkoły, rozwiązanie klas profilowanych, przekształcenie szkoły w zespół szkół, placówek itp.
5. Ewentualne decyzje związane z zawieszeniem lub ograniczeniem funkcjonowania szkoły Decyzje związane z zawieszeniem lub ograniczeniem funkcjonowania szkoły, w tym organizacji imprez szkolnych, oraz zapewnieniem niezbędnych warunków sanitarnych tak uczniom, 
jak i nauczycielom mogą wynikać z różnych przyczyn, nie tylko tych związanych z COVID-19, 
lecz także tzw. sytuacji nadzwyczajnych. Ciekawe zmiany w tym aspekcie wprowadza również projekt nowelizacji ustawy Prawo oświatowe z dnia 13 stycznia 2022 roku1. 


Praktyczne działania planistyczne należy rozpocząć od ustalenia liczebności uczniów w nowym roku szkolnym, co z kolei zadecyduje o liczbie oddziałów (klas) oraz ich liczebności w warunkach rygorów sanitarnych. W działaniach tych jedną z najtrudniejszych danych do określenia jest liczba uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych. Dane te są uzyskiwane w różny sposób – inaczej w przypadku szkół podstawowych, inaczej w przypadku szkół ponadpodstawowych. Danymi dotyczącymi liczby uczniów w klasach starszych, jak również danymi dotyczącymi liczby tych klas oraz orientacyjnej liczebności uczniów w poszczególnych klasach i grupach szkolnych, już dysponujemy (np. na podstawie danych z poprzedniego roku, które jednak mogą ulec zmianie, co z kolei może spowodować zmianę założeń organizacyjnych oraz uwarunkowań związanych z maksymalną liczbą uczniów mogących przebywać razem w jednej klasie). Dzięki powyższym danym można decydować o liczbie oddziałów oraz ich liczebności. Ma to wpływ na późniejszą organizację grup na wybranych przedmiotach zgodnie z warunkami określanymi, przede wszystkim, w ramowych planach nauczania i rozporządzeniu o szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli oraz rozporządzeniach covidowych. Podczas prac planistycznych dyrektor powinien przeprowadzić symulację określającą wpływ liczebności uczniów na skutki „godzinowe” i opierając się na jej wynikach, wybrać najbardziej optymalne rozwiązania. 
Przy ustaleniach założeń arkusza organizacyjnego należy wziąć pod uwagę uzyskane wcześniej niezbędne informacje.
Przed dokonaniem konkretnych zapisów w arkuszu organizacyjnym należy opracować niezbędne informacje – najpierw podstawowe (kadrowe), a następnie uzupełniające, mające istotny wpływ na założenia organizacyjne szkoły lub placówki (tabele 3, 4).
 

Tabela 3. Rodzaje podstawowych informacji w arkuszu organizacyjnym szkoły
Lp. Rodzaj informacji i jej znaczenie
1. Liczba nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – niezbędna do określenia optymalnej liczby etatów pedagogicznych pozwalających na pełną realizację podstawy programowej
2. Dane (imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje) poszczególnych nauczycieli oraz rodzaj i wymiar godzin prowadzonych przez nich zajęć – umożliwia ocenę, czy obecna obsada kadrowa jest optymalna, czy jednak występują niedobory lub nadwyżki kadry pedagogicznej, np. w określonych specjalnościach. Dzięki temu dyrektor będzie mógł podejmować racjonalne decyzje kadrowe
3. Liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego – pozwoli na zabezpieczenie określonych środków finansowych na wynagrodzenia
4. Liczba pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych – umożliwia zoptymalizowanie sytuacji kadrowej pozwalającej na realizację wszystkich zadań szkoły
5. Liczba pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze – element tzw. kontroli krzyżowej

 

Tabela 4. Rodzaje informacji uzupełniających w arkuszu organizacyjnym szkoły
Lp. Rodzaj informacji i jej znaczenie
1. Liczba oddziałów poszczególnych klas
2. Liczba uczniów w poszczególnych oddziałach
3. Dla każdego oddziału klasowego oddzielnie tygodniowy (a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny) wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w tym godzin zajęć prowadzonych w grupach,
tygodniowy wymiar godzin zajęć: religii, etyki, wychowania do życia w rodzinie, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury, nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, sportowych w oddziałach i szkołach sportowych oraz w oddziałach i szkołach mistrzostwa sportowego, jeżeli takie zajęcia są w szkole prowadzone
tygodniowy wymiar godzin zajęć rewalidacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami
wymiar godzin zajęć z zakresu doradztwa zawodowego
wymiar i przeznaczenie godzin, które organ prowadzący szkołę może dodatkowo przyznać w danym roku szkolnym na realizację zajęć edukacyjnych, w szczególności dodatkowych, np. zajęć z języka migowego, lub na zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych
tygodniowy (a w przypadku szkoły dla dorosłych prowadzącej zajęcia w formie zaocznej – semestralny) wymiar i przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora szkoły
4. Ogólna liczba godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę liczba godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych
liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
liczba godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli
5. Liczba godzin zajęć świetlicowych
6. Liczba godzin zajęć opiekuńczych i wychowawczych w internacie
7. Liczba uczniów korzystających z opieki świetlicowej
8. Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe
9. Liczba godzin pracy biblioteki szkolnej

 

Z kolei w sytuacji gdy w szkole podstawowej zorganizowany został oddział przedszkolny, arkusz organizacji tej szkoły określa także szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki właśnie w tym oddziale. Wspomniany wcześniej wykaz niezbędnych informacji należy zatem uzupełnić o dodatkowe informacje – analogicznie: podstawowe i uzupełniające (tabele 5, 6)
 

Tabela 5. Rodzaje podstawowych informacji w arkuszu organizacyjnym szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny
Lp. Rodzaj informacji i jej znaczenie
1. Liczba nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze – niezbędna 
do określenia optymalnej liczby etatów pedagogicznych pozwalających na pełną realizację podstawy programowej
2. Dane (imię, nazwisko, stopień awansu zawodowego i kwalifikacje) poszczególnych nauczycieli
3. Liczba godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli
4. Liczba etatów przeliczeniowych wymienionych wyżej nauczycieli
5. Liczba nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego
6. Liczba pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze
7. Liczba etatów przeliczeniowych wymienionych wyżej pracowników

 

Tabela 6. Rodzaje informacji uzupełniających w arkuszu organizacyjnym szkoły, w której zorganizowano oddział przedszkolny
Lp. Rodzaj informacji i jej znaczenie
1. Liczba oddziałów przedszkolnych
2. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach przedszkolnych
3. Tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są prowadzone w oddziale przedszkolnym
4. Czas pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych
5. Ogólna liczba godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę podstawową liczba godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych
liczba godzin zajęć rewalidacyjnych
liczba godzin zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli


Obliczanie wartości etatu przeliczeniowego i zasady łączenia klas

W prezentowanych zapisach pojawia się bardzo istotne pojęcie planistyczno-organizacyjne, czyli tzw. etat przeliczeniowy. Stanowi on przeliczenie wszystkich planowanych godzin na etaty nauczycielskie. W tych wyliczeniach należy również zwrócić uwagę na kwestie tzw. pensum łączonego. W art. 42 ust. 5c Karty Nauczyciela znajduje się informacja o sposobie wyliczania pensum łączonego, czyli tzw. etatu łączonego. Etat łączony to iloraz łącznej liczby realizowanych godzin i sumy części realizowanych etatów. Ilustracyjnie można to przedstawić w następujący sposób: 
etat łączony = liczba godzin: (cz. E1 + cz. E2 + cz. E3…)

Należy pamiętać, że uzyskany wynik zaokrągla się do pełnych godzin w taki sposób, że część do 0,5 godziny pomija się, a tę powyżej 0,5 godziny zaokrągla się do pełnych godzin, identycznie jak w przypadku obliczeń statystycznych. 
Tabela 7 prezentuje przykładowe sytuacje dotyczące obliczania tzw. etatu łączonego.
 

Tabela 7. Metodologia obliczania etatów łączonych


Skoro wskazujemy na kwestie łączenia, to należy również wspomnieć o możliwości zaplanowania założeń organizacyjnych do realizacji zajęć szkolnych w formie klas łączonych. Klasy łączone tworzone są w szkołach podstawowych działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych. 
Dopuszcza się łączenie: 

  • oddziałów przedszkolnych 6-latków i klas I (50% zajęć edukacji przedszkolnej i 50% zajęć edukacji polonistycznej, matematyczno-przyrodniczej, języka obcego nowożytnego – prowadzi się oddzielnie);
  • klas I z innymi klasami – łączy się tylko edukację plastyczną, muzyczną i wychowanie fizyczne;
  • klas II i III – łączy się edukację plastyczną, muzyczną, wychowanie fizyczne i nie więcej niż połowę wymiaru innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • klas IV–VII – łączy się muzykę, plastykę, wychowanie fizyczne i nie więcej niż połowę wymiaru innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
  • klas VIII – łączy się tylko wychowanie fizyczne. 

Regulacja zawarta w przepisie art. 96 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe rozszerza możliwość organizowania nauczania w klasach łączonych w szkole podstawowej specjalnej i szkole ponadpodstawowej specjalnej, w tym zorganizowanej w podmiocie leczniczym i jednostce pomocy społecznej działającej w szczególnie trudnych warunkach demograficznych lub geograficznych, oraz w oddziale specjalnym zorganizowanym w szkole podstawowej ogólnodostępnej i w szkole ponadpodstawowej ogólnodostępnej, w zakresie danego etapu edukacyjnego. Dodany w art. 96 przepis ust. 7 dopuszcza organizowanie nauczania w klasach łączonych w szkołach ponadpodstawowych zorganizowanych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, działających w szczególnie trudnych warunkach demograficznych. 
Poza wszystkimi omówionymi aspektami dyrektorzy szkół muszą mieć jeszcze na względzie kwestie nauczania indywidualnego, które należy zaplanować w określony sposób (tabela 8). 
 

Tabela 8. Zasady organizacji nauczania indywidualnego w szkole
Poziom edukacyjny Tygodniowy wymiar godzin Warunki kształcenia
Przedszkole (oddział 6-latków)
obowiązkowe roczne –
przygotowanie przedszkolne
4–6 godz. Co najmniej 2 dni w tygodniu
Klasy I–III szkoły podstawowej 6–8 godz. Co najmniej 2 dni w tygodniu
Klasy IV–VI szkoły podstawowej 8–10 godz. Co najmniej 3 dni w tygodniu
Klasy VII–VIII szkoły podstawowej 10–12 godz.
Szkoła ponadpodstawowa 12–16 godz.


Przy ustalaniu założeń organizacyjnych opisywanych w arkuszu organizacji szkoły należy też uwzględnić kwestie dotyczące prawidłowej realizacji zajęć związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, które obecnie stanowią priorytet pracy szkół i placówek oświatowych (tabela 9).
 

Tabela 9. Rodzaje zajęć związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną
Lp. Rodzaj parametru Charakterystyka
1. Zajęcia w klasach terapeutycznych Zajęcia te prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 
Nauczanie w tych klasach powinno być prowadzone według realizowanych w danej 
szkole programów nauczania (dopuszczonych przez dyrektora szkoły) z dostosowaniem metod i form ich realizacji do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, a także do aktualnych warunków organizacyjnych (praca stacjonarna, zdalna lub w formie hybrydowej). Klasy terapeutyczne powinny być organizowane z początkiem roku szkolnego na podstawie wyników przeprowadzonych wcześniej odpowiednich diagnoz. 
Objęcie ucznia nauką w klasie terapeutycznej wymaga opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.
2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia Zajęcia te organizuje się dla uczniów szczególnie uzdolnionych i prowadzone są przy wykorzystaniu szczególnie aktywnych metod pracy. Na etapie opracowywania arkusza organizacyjnego dyrektor powinien wraz z nauczycielami dokładnie przeanalizować formy zajęć z tymi uczniami w sytuacji zmiennego funkcjonowania szkoły – uzależnionego od obecnej sytuacji epidemicznej.
3. Zajęcia dydaktyczno-
-wyrównawcze
Zajęcia te organizuje się dla uczniów mających różne trudności w nauce, a w szczególności trudności w spełnianiu wymagań eduk...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy