Dział: Temat numeru

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Nowe kierunki polityki oświatowej państwa wyznacznikiem pracy szkół w roku szkolnym 2023/2024

Zdecydowanie wcześniej, niż to miało miejsce w latach poprzednich, Minister Edukacji i Nauki pismem z dnia 16 czerwca 2023 r. oficjalnie ogłosił obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 kierunki realizacji polityki oświatowej państwa. Pismo tego formatu nie posiada charakteru obowiązującego aktu prawnego, jednak zawiera ono istotne wytyczne stanowiące podstawę do planowania dydaktycznego, opracowywania planów nadzoru pedagogicznego, planów pracy oraz innych działań nauczycieli, a zwłaszcza dyrektorów szkół i placówek w ramach sprawowanej funkcji kierowniczej. 

Czytaj więcej

Podsumowanie nadzoru pedagogicznego podstawą do przygotowania optymalnej informacji o wynikach i wnioskach z nadzoru za rok 2022/2023

Wraz ze zbliżającym się terminem zakończenia zajęć dydaktycznych dyrektorzy wszystkich szkół i placówek powinni już teraz myśleć o przygotowaniu do podsumowania realizacji nadzoru pedagogicznego w mijającym roku szkolnym, tak aby czas ten maksymalnie wykorzystać, a proces sprawozdawczy był przemyślany i przebiegał bez niespodzianek.

Czytaj więcej

Pozafinansowe docenianie nauczycieli jako element polityki kadrowej dyrektora szkoły. Efektywne sposoby na motywowanie i nagradzanie pracowników

Docenienie w pracy ma ogromne znaczenie w procesie motywowania każdego pracownika. Optymalne motywowanie polega na właściwym wykorzystywaniu (stosowaniu) dostępnych motywatorów.

Czytaj więcej

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w aktualnej rzeczywistości oświatowej

Zagadnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej zostało uznane przez Ministra Edukacji i Nauki za jedno z najważniejszych w ostatnim czasie. Wpływ na to miały niewątpliwie zjawiska społeczne, które pojawiły się w efekcie sytuacji pandemicznej wywołanej wirusem COVID-19 i wojną w Ukrainie. Dokonane istotne zmiany prawne w obszarze oświaty miały wpływ na realizację zadań oświatowych w różnych obszarach. Należy się zatem zastanowić nad tym, jak wprowadzane zmiany wpływają między innymi na zasady pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Czytaj więcej

Zmienione zasady oceny pracy dyrektora szkoły

Podobnie jak praca nauczyciela, również praca dyrektora szkoły podlega okresowej ocenie, jest to związane z ich pragmatyką zawodową. Ostatnie zmiany przepisów obowiązujące od 1 września 2022 r. mają więc wpływ nie tylko na nauczyciela, 
ale i osobę zajmującą stanowisko kierownicze w placówce.

Czytaj więcej

Kontrola jednym z najważniejszych działań współczesnego dyrektora szkoły

W aktualnej sytuacji formalnoprawnej polskiej oświaty niezwykle ważnym zadaniem, nałożonym na dyrektora jako obowiązek wynikający ze sprawowania funkcji kierowniczej w szkole lub placówce oraz z racji sprawowania nadzoru pedagogicznego w nowej formule, ale niestety niedocenianym i dosyć lakonicznie opisywanym w dostępnej literaturze, jest kontrola.

Czytaj więcej

Istotne elementy nowej procedury awansu zawodowego – od rozpoczęcia awansu aż do postępowania kwalifikacyjnego

Wszyscy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego przez nauczycieli to dla każdego z nich sytuacja ważna i wyjątkowo stresująca. Związane jest to z faktem, iż „wartość” określonego stopnia awansu zawodowego praktycznie dla każdego nauczyciela należy rozważać w trzech równoważnych płaszczyznach.

Czytaj więcej

Poradnik przygotowania oceny pracy nauczyciela zgodnie z nowymi przepisami

Ocena pracy nauczyciela jest szczególnym rodzajem opisu jego pracy w ściśle określonym czasie (doprecyzowanym okresie funkcjonowania zawodowego), na określonym stanowisku i w określonej placówce. Zatem ocena jakości pracy każdego z zatrudnionych pracowników jest podstawowym zadaniem związanym z pragmatyką pełnienia funkcji kierowniczej i dotyczy każdej osoby na stanowisku kierowniczym, w tym zwłaszcza dyrektora szkoły lub placówki.

Czytaj więcej

Ocena pracy nauczyciela oraz inne zmiany w nowelizacji Karty Nauczyciela z 2022 r.

Obiektywne oceny pracowników stanowią niezwykle istotny element zarządzania zasobami ludzkimi w każdej organizacji, zwłaszcza takiej, jaką jest szkoła publiczna. Jest to istotne, gdyż wraz ze świadczeniem pracy, pojawia się jednocześnie zagadnienie oceny tej pracy, zwłaszcza w kontekście jej efektywności i adekwatności.

Czytaj więcej

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji karty nauczyciela z 2022 r.

Już od dawna podnoszone były zarzuty w stosunku do obecnego systemu awansu zawodowego – że jest on nadmiernie zbiurokratyzowany i przestał spełniać swoje podstawowe cele, że został on wręcz strywializowany. Niemałą winę za ten stan rzeczy ponoszą pracownicy nadzoru pedagogicznego biorący udział w pracach komisji awansowych, którzy niejednokrotnie bardzo liberalnie podchodzili do spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez nauczycieli.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w regulacjach prawnych dotyczących funkcjonowania oświaty w roku 2022

Po zawetowaniu nowelizacji ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r. Prawo oświatowe, z uwagi na panującą sytuację geopolityczną, wznowione zostały prace legislacyjne dotyczące zmiany niektórych zapisów tej ustawy. Zgodnie z przyjętymi założeniami mają one obowiązywać od nowego roku szkolnego. Poniżej prezentuję podstawowe założenia planowanych zmian w regulacjach prawnych.

Czytaj więcej

Rozwiązania dotyczące oświaty wprowadzone w specustawie o pomocy obywatelom Ukrainy

Trwająca na terytorium Ukrainy wojna oraz związane z nią pojawienie się w Polsce dużej liczby uchodźców to z pewnością spore wyzwanie organizacyjne nie tylko dla rządu, lecz także 
dla całego społeczeństwa. Dotyczy to także jednostek oświaty, które w krótkim czasie muszą zapewnić edukację i opiekę dzieciom z doświadczeniem uchodźczym. W celu usprawnienia udzielania pomocy wprowadzono kilka nowych rozwiązań legislacyjnych istotnych z punktu widzenia szkół.

Czytaj więcej