Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Organizacja pracy placówki w trakcie ferii

0 237

Wiele szkół decyduje się na organizację w czasie ferii wypoczynku dla uczniów zarówno w swoich siedzibach, jak i w formie wyjazdowej. Prawidłowe przygotowanie takiego wypoczynku nawet na terenie szkoły (np. w formie półkolonii) wymaga wypełnienia wielu formalności.

Wczasie ferii w publicznych szkołach nie odbywają się zajęcia dydaktyczne (§ 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. z 2017 r., poz. 1603). Podobnie jest w szkołach niepublicznych, które w swoich statutach określają przerwy w swojej działalności w czasie zbieżnym ze szkołami publicznymi (art. 172 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe – Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Zarówno publiczna, jak i niepubliczna szkoła, która organizuje dla dzieci lub młodzieży wypoczynek, m.in. w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, ma obowiązek przestrzegania regulacji art. 92c–92p ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2017 r., poz. 2198.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).

Zgłoszenie wypoczynku

Jeszcze przed rozpoczęciem półkolonii lub innej formy wypoczynku konieczne jest opracowanie i złożenie kuratorowi oświaty zgłoszenia wypoczynku, które jest rozbudowanym dokumentem, zawierającym m.in. następujące informacje:

 • dane szkoły jako organizatora,
 • wskazanie: formy, terminu i lokalizacji wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku (w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), numeru telefonu kierownika wypoczynku,
 • ramowy program wypoczynku określający rodzaj realizowanych zajęć,
 • informację o sposobie zapewnienia uczestnikom wypoczynku dostępu do opieki medycznej,
 • imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład kadry wypoczynku, a także informacje o spełnianiu przez te osoby ustawowych warunków do pełnienia funkcji kierownika oraz wychowawcy wypoczynku,
 • oświadczenie organizatora wypoczynku o posiadaniu kopii dokumentów potwierdzających spełnianie przez osoby wchodzące w skład kadry wypoczynku ustawowych warunków, potwierdzonych przez organizatora wypoczynku za zgodność z oryginałem,
 • wykaz dokumentów dołączonych do zgłoszenia, obejmujących m.in. (jeżeli szkoła organizuje wypoczynek w innym miejscu niż we własnych pomieszczeniach): szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, w szczególności pomieszczenia do spania, stołówki, pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych i sanitariatów, oraz kopię opinii właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, potwierdzającej spełnianie przez obiekt lub teren wymagań ochrony przeciwpożarowej, a także datę i podpis organizatora 
  wypoczynku.

Wzór zgłoszenia półkolonii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia MEN z dnia 30 marca 2016 r. Zgłoszenie kuratorowi oświaty zamiaru zorganizowania w okresie ferii zimowych wypoczynku następuje od dnia 1 października w roku szkolnym, w którym organizowany jest wypoczynek, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wyjazdu zagranicznego albo na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku w innej formie. Jeśli chodzi o wypoczynek w czasie ferii letnich, zgłoszenia można składać kuratorowi od dnia 1 marca, z zachowaniem powyższych 14- lub 21-dniowych terminów.

Forma zgłoszenia wypoczynku

Zamiar zorganizowania wypoczynku zgłasza się w postaci papierowej, będącej wydrukiem wypełnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku (i dodatkowo wysyła się wypełniony formularz elektroniczny za pośrednictwem bazy wypoczynku, bez obowiązku uwierzytelnienia), albo w formie uwierzytelnionego formularza elektronicznego zamieszczonego w bazie wypoczynku. Jeżeli zgłoszenie wypoczynku spełnia warunki określone w cytowanych przepisach, kurator oświaty umieszcza je niezwłocznie w bazie wypoczynku. Półkolonie lub inne formy wypoczynku mogą się odbyć wyłącznie po umieszczeniu zgłoszenia wypoczynku w bazie wypoczynku przez kuratora. Jeśli w czasie ferii szkoła zamierza zorganizować wypoczynek trwający do 3 dni, zamiast zgłoszenia dyrektor ma obowiązek zawiadomienia kuratora oświaty i organ prowadzący w uproszczonej formie, przekazując kartę wypoczynku nie później niż na 3 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

Karta wypoczynku zawiera następujące informacje: 

 • nazwę i adres szkoły;
 • adres i lokalizację wypoczynku;
 • termin wypoczynku;
 • cel i program wypoczynku;
 • środek transportu; 
 • miona i nazwiska kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku;
 • numer telefonu kierownika wypoczynku;
 • oświadczenie kierownika wypoczynku i wychowawców wypoczynku o zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa w czasie wypoczynku;
 • listę uczestników wypoczynku, która zawiera następujące dane: imię i nazwisko, datę urodzenia i adres zamieszkania (ten dokument nie jest przekazywany ww...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy