Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Finalna odsłona reformy edukacji - kluczowe zmiany okiem prawnika

433

Z uwagi na rozmiar ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r., poz. 60), w komentarzu zwracam uwagę na najważniejsze aspekty zmian dotyczących szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Kluczowe zmiany w strukturze placówek będą wprowadzane stopniowo − od września bieżącego roku aż do końca roku szkolnego 2020/2021.

 • W roku szkolnym 2017/2018:
  – 1.09.2017 r. uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej; uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej;
  – rozpoczyna się proces wygaszania gimnazjów;
  – nie będzie prowadzony nabór do klasy I gimnazjum;
  – sześcioletnia szkoła podstawowa stanie się ośmioletnią szkołą podstawową;
  – do 30.11.2017 r. organ stanowiący JST będzie zobowiązany stwierdzić w drodze uchwały przekształcenie sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową;
  – 1.09.2017 r. uczniowie, nauczyciele i pracownicy dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej staną się uczniami, nauczycielami i pracownikami ośmioletniej szkoły podstawowej;
  – dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego, nie dłużej jednak niż do 30.11.2017 r.;
  – dotychczasowe statuty zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie Prawa oświatowego, nie dłużej jednak niż do 30.11.2017 r.
 • W roku szkolnym 2018/2019:
  – ostatni rocznik klas III ukończy gimnazjum.
 • W roku szkolnym 2019/2020:
  – przestaną funkcjonować gimnazja; do 30.11.2019 r. organ stanowiący JST w drodze uchwały stwierdza zakończenie działalności gimnazjum;
  – naukę w klasie I liceum ogólnokształcącego, technikum i branżowej szkoły I stopnia;
  – zgodnie z projektowanym zapisem art. 325 ust. 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, dalej zwanej p.w.p.o., statuty dotychczasowych liceów ogólnokształcących i techników zachowają moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie nowego Prawa oświatowego, nie dłużej jednak  niż do 30.11.2019 r.;
  – 1.09.2019 r. dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące staje się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;
  – do 30.11.2019 r. organ stanowiący JST prowadzącej dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące stwierdza jego przekształcenie w czteroletnie liceum ogólnokształcące;
  – 1.09.2019 r. tworzy się pięcioletnie technikum; 1.09.2019 r. dotychczasowe czteroletnie technikum stanie się pięcioletnim technikum;
  – do 30.11.2019 r. organ stanowiący JST prowadzącej dotychczasowe technikum stwierdza jego przekształcenie w pięcioletnie technikum.

  Dotychczasowe statuty gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

   

 • W roku szkolnym 2020/2021:
  – wprowadzenie szkoły branżowej II stopnia,
  – rozpocznie się proces rekrutacji do szkoły branżowej II stopnia,
  – 1.09.2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  – nie przeprowadza się rekrutacji do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego,
  – 1.09.2020 r. likwiduje się klasę I, a w latach następnych kolejne klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

Zgodnie z art. 325 p.w.p.o., dotychczasowe statuty przedszkoli, szkół podstawowych, szkół specjalnych przysposabiających do pracy i szkół policealnych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego, nie dłużej jednak niż do 30.11.2017 r. 

Z kolei statuty liceów ogólnokształcących i techników zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów wydanych na podstawie Prawa oświatowego, nie dłużej jednak niż do 30.11.2019 r. 

Natomiast statuty zasadniczych szkół zawodowych zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów branżowych szkół I stopnia wydanych na podstawie Prawa oświatowego, nie dłużej jednak niż do 30.11.2017 r. 

Dotychczasowe statuty gimnazjów zachowują moc do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach.

Ustawa (p.w.p.o.) obliguje także organ prowadzący do opracowania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. W uchwale określa się w szczególności:

 • plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz granice obwodów tych szkół (z wyjątkiem szkół specjalnych), mających siedzibę na obszarze gminy, na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r., z uwzględnieniem:
  – przekształconych sześcioletnich szkół podstawowych,
  – szkół podstawowych powstałych w wyniku przekształcenia lub włączenia gimnazjów prowadzonych przez JST, a także osoby prawne niebędące JST lub osoby fizyczne, którym ustalono obwód;
 •  warunki przekształcenia dotychczasowych gimnazjów albo ich włączenia do ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez JST, a także osoby prawne niebędące JST lub osoby fizyczne, którym ustalono obwód, w tym:
  – dzień rozpoczęcia działalności przez ośmioletnią szkołę podstawową,
  – wskazanie roku szkolnego, w którym rozpocznie się kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej;
 • plan sieci publicznych gimnazjów i klas dotychczasowych publicznych gimnazjów funkcjonujących w szkołach, w które zostały przekształcone lub do których zostały włączone, oraz granice obwodów tych gimnazjów i klas gimnazjów (z wyjątkiem specjalnych), mających siedzibę na obszarze gminy, na okres od 1.09.2017 r. do 31.08.2019 r., z uwzględnieniem:
  – gimnazjów, które zakończą działalność,
  – klas gimnazjów funkcjonujących w szkołach przekształconych lub do których zostały włączone;
 • projekt planu sieci publicznych ośmioletnic...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy