Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

11 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Karta Nauczyciela w nowej odsłonie

0 1128

W ostatnim roku znacznym modyfikacjom uległy podstawy prawne funkcjonowania systemu oświatowego w Polsce. Z uwagi na ilość dokonywanych zmian oraz ich wagę merytoryczną należało precyzyjnie uregulować metodologię wdrażania poszczególnych regulacji prawnych.

 

POLECAMY

Wspomnianą formułę metodologiczną dotyczącą wprowadzania zmian systemowych stanowi ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe1. Natomiast funkcjonowanie samego systemu reguluje dosyć precyzyjnie ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe2 oraz funkcjonująca od wielu lat, wielokrotnie zmieniana ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty3. Nawet najlepszy i najdoskonalszy system nie może jednak sprawnie funkcjonować bez dobrej pracy konkretnych ludzi. W przypadku systemu oświaty należy więc bardzo precyzyjnie uregulować wszelkie kwestie dotyczące zatrudniania, wymagań, praw i obowiązków nauczycieli. Te i inne kwestie dotyczące ich pragmatyki zawodowej są szczegółowo doprecyzowane w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela4 – wielokrotnie już nowelizowanej, podobnie jak ustawa o systemie oświaty. Sama Karta Nauczyciela z praktycznego punktu widzenia jest najważniejszym aktem prawnym regulującym wszelkie sprawy nauczycieli. Jej poszczególne zapisy wywołują daleko idące konsekwencje dla funkcjonowania nauczycieli w całym systemie edukacyjnym. Dlatego właśnie staramy się dokładnie analizować wszelkie zmiany dokonywane w jej zapisach. Były one przewidywane wraz z wdrożeniem reformy systemowej w oświacie, a w zasadzie stanowią jej logiczną konsekwencję.

Trzeba zwracać uwagę na to, co, gdzie i jak ulega zmianie. Otóż w dniu 27 października 2017 r. została uchwalona ustawa o finansowaniu zadań oświatowych5. Zwracam uwagę na to, aby nie sugerować się samym tytułem nowej regulacji ustawowej, gdyż poza typowymi zmianami w kwestiach finansowania różnej aktywności oświatowej wprowadza ona cały szereg zmian w innych ustawach, a zwłaszcza w samej ustawie Karta Nauczyciela, gdzie tych zmian jest najwięcej i mają one bardzo poważny charakter.

Cała ustawa została podzielona na 12 rozdziałów. Zasadą usystematyzowania regulacji merytorycznych w rozdziałach jest przedstawienie ich w sposób zwarty i jasny, aby łatwiej można było odnaleźć przepis dotyczący konkretnych rozwiązań lub zagadnień. I tak:

  • Rozdział 1 zawiera słownik pojęć ustawowych odnoszących się do przepisów związanych z finansowaniem zadań oświatowych oraz ogólne normy prawne dotyczące finansowania zadań oświatowych i gospodarki finansowej.

  • Rozdział 2 przedstawia regulacje dotyczące kwestii związanych z częścią oświatową subwencji ogólnej.

  • Rozdział 3 obejmuje zagadnienia dotyczące finansowania niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne.

  • Rozdział 4 reguluje kwestie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy