Dział: Pod paragrafem

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Laptopy dla czwartoklasistów i dofinansowanie laptopów dla nauczycieli

W nadchodzącym roku szkolnym uczniowie IV klas szkół podstawowych po raz pierwszy otrzymają laptopy zakupione ze środków publicznych, które maja być wykorzystywane m.in. do realizowania podstawy programowej i nabywania kompetencji cyfrowych bez względu na status materialny. Nauczyciele zaś będą mieli możliwość uzyskania dofinansowania zakupu sprzętu dla siebie.

Czytaj więcej

Standardy ochrony małoletnich. Reagowanie w sytuacjach kryzysowych

Standardy Ochrony Małoletnich nie są generalnie nową konstrukcją prawną. Już wcześniej szkoły i placówki oświatowe przygotowywały takie standardy czy procedury, które wiązały się z ochroną małoletnich, jednak uchwalona 13 lipca 2023 r. nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz niektórych innych ustaw nakłada dodatkową odpowiedzialność na placówki mające kontakt z małoletnimi.

Czytaj więcej

Remonty w szkołach

Przeprowadzenie remontu w szkole zwykle poprzedzone jest dokonaniem przeglądu zarówno budynku szkoły, jak i jego okolicy. Przegląd powinien być dokonywany co najmniej raz w roku (a czasami częściej), natomiast remont – wtedy, gdy jest to konieczne. O ile nie ma wątpliwości dotyczących tego, kto odpowiada za dokonywanie przeglądów w szkole, o tyle kwestie tego, kto odpowiada za remont, budzą już różnego rodzaju wątpliwości.

Czytaj więcej

Tworzenie oddziałów integracyjnych w szkołach

Oddziały integracyjne pozwalają na wspólne nauczanie dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów nieposiadających takich orzeczeń. Rozwiązanie takie z pewnością stanowi dobrą lekcję tolerancji oraz wpływa na zwiększenie wrażliwości i empatii względem osób ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Czytaj więcej

Strajk nauczycieli – obecne przepisy i planowane zmiany

Obecnie trwają prace nad nowelizacją ustawy o sporach zbiorowych. Autorzy projektu zwracają uwagę, że ponad trzydziestoletni okres obowiązywania ustawy wskazuje na potrzebę zmiany jej przepisów. Jakie zmiany są planowane i jakie konsekwencje będą one miały w edukacji?

Czytaj więcej

Objęcie stanowiska dyrektora w kontekście odpowiedzialności za finanse placówki

Objęcie stanowiska dyrektora, zgodnie z zasadą wynikającą z art. 63 ust. 21 ustawy Prawo oświatowe, następuje z dniem 1 września, czyli z początkiem roku szkolnego. Nawet w przypadku, gdyby objęcie to nastąpiło wcześniej czy też później, choćby w wyniku odwołania dotychczasowego dyrektora, regułą jest objęcie stanowiska w ciągu roku kalendarzowego. Ma to istotne znaczenie z punktu widzenia finansów jednostki, bowiem szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez samorząd są jednostkami budżetowymi, zgodnie z art. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Czytaj więcej

Egzamin ósmoklasisty oczami dyrektora szkoły

Aby ukończyć szkołę podstawową, każdy uczeń ma obowiązek przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, który w tym roku odbędzie się w maju i będzie obejmował następujące przedmioty: język polski, matematykę i język obcy nowożytny. Od 2025 r. formuła egzaminu ósmoklasisty będzie oparta na wiadomościach i umiejętnościach określonych kształceniem ogólnym dla klas I–VIII.

Czytaj więcej

Organizacja egzaminów maturalnych w maju 2023 r.

W 2023 r. egzamin maturalny zostanie przeprowadzony w Formule 2015 oraz Formule 2023. Formuła 2015 dotyczy absolwentów: trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum, branżowej szkoły II stopnia, klas dotychczasowego liceum plastycznego, liceów profilowanych, techników i liceów uzupełniających oraz ponadpodstawowych szkół średnich, którzy w latach 2018–2022 przystąpili do egzaminu, ale nie uzyskali świadectwa dojrzałości. Natomiast Formuła 2023 obejmuje absolwentów: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, szkół artystycznych realizujących program czteroletniego liceum oraz ponadpodstawowych szkół średnich.

Czytaj więcej

Udostępnianie sprawdzianów i kartkówek

Statut musi określać szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów zarówno w szkołach publicznych i niepublicznych. O tym, że uczeń może zapoznać się z wykonaną przez siebie pracą, decydują postanowienia art. 44e ust. 4 Ustawy o systemie oświaty. Zgodnie z tym przepisem sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom.

Czytaj więcej

Petycje w oświacie – czy warto je składać?

Petycje jako narzędzie prawne zostały uregulowane ustawą już w 2014 r., a więc od ponad 8 lat mogą być wykorzystywane do rozwiązywania różnych bolączek w życiu społecznym. Warto spojrzeć na dotychczasową praktykę ich stosowania w oświacie, a także przydatność ich wykorzystania w sprawach oświatowych. Postarajmy się zatem odpowiedzieć na pytanie, czy można, a nawet trzeba składać petycje w oświacie, oraz do kogo je kierować, zwłaszcza że dotychczas nikt o tym szerzej nie pisał. Potrzeba analizy prawnej tej kwestii jest wobec tego istotna.

Czytaj więcej

Planowane zmiany w wymogach na stanowiska kierownicze w szkole

Niedawna zmiana w systemie awansu zawodowego nauczycieli wymusiła konieczność dostosowania do nowego stanu prawnego również innych regulacji, niezwiązanych bezpośrednio z procedurą awansową. Przykładem mogą być przepisy dotyczące wymogów stawianych kadrze kierowniczej jednostek oświaty. W resorcie edukacji trwają obecnie prace dotyczące tej kwestii, warto zatem już wcześniej zorientować się, czego należy się spodziewać.

Czytaj więcej

Zakres prawa do informacji publicznej w oświacie

Jaki jest zakres informacji publicznej w oświacie? Jakie jest jej znaczenie w kontekście realizacji edukacji publicznej – jednego z podstawowych zadań państwa i jego organów? Podejmijmy próbę odpowiedzi o charakter spraw publicznych w oświacie, udostępnianych na podstawie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Czytaj więcej