Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

11 grudnia 2018

NR 57 (Listopad 2015)

WYNAGRODZENIE dyrektora szkoły

448

O pensjach pracowników pisze się wiele, dlatego tym razem przeanalizujmy wspólnie przepisy regulujące wynagrodzenia dyrektorskie.

Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191), wynagrodzenie nauczycieli, w tym dyrektorów szkół, składa się z:
1) wynagrodzenia zasadniczego,
2) dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy,
3) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i dodatków socjalnych określonych w art. 54.

DODATEK FUNKCYJNY

Zgodnie z treścią § 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy, dalej r.m.w.d.n., do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono między innymi stanowisko dyrektora lub wicedyrektora, inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły
Należy podkreślić, że ustawodawca nie postanowił, że w przypadku zbiegu kilku uprawnień do uzyskania dodatku funkcyjnego z tytułu sprawowania przez nauczycieli różnych funkcji przysługuje im tylko jeden wyższy dodatek. Tak więc uznać należy, że w takiej sytuacji dodatek funkcyjny przysługuje nauczycielowi oddzielnie za każdą sprawowaną funkcję czy zajmowane stanowisko, niezależnie od tego, ile stanowisk piastuje lub funkcji sprawuje.
W sytuacji gdy z ustalonego przez organ prowadzący regulaminu wynagradzania nauczycieli wynika, iż w przypadku zwiększenia liczby oddziałów podległych dyrektorowi (na przykład zmiany wielkości szkoły kierowanej przez dyrektora) następuje zmiana przez podwyższenie wysokości dodatku funkcyjnego dyrektora, to niepodwyższenie wysokości tego dodatku powoduje powstanie po stronie dyrektora szkoły roszczenia o jego zapłatę w wysokości określonej regulaminem wynagradzania.
Dodatkowo podstawą wystąpienia w takiej sytuacji do sądu pracy może być naruszenie art. 29 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502), które polega na niezachowaniu formy pisemnej w przypadku zmiany warunków umowy o pracę w zakresie wysokości i składników wynagrodzenia. W takiej sytuacji roszczenie należy kierować do podmiotu, który − zgodnie z treścią regulaminu wynagradzania − określa wysokość dodatku funkcyjnego, a nie (jak często błędnie zapisuje się w regulaminach wynagradzania nauczycieli) do podmiotu „przyznającego” dodatek funkcyjny, gdyż prawo do dodatku powstaje z mocy prawa w związku z powierzeniem wykonywania określonej funkcji.

DODATEK MOTYWACYJNY

Zgodnie z treścią § 6 r.m.w.d.n., do ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego należą: osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym, osiągnięcia wychowawczo- -opiekuńcze, wprowadzanie innowacji pedagogicznych skutkujących efektami w procesie kształcenia i wychowania, zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem, a także realizowanie w szkole zadań edukacyjnych wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej.
Karta Nauczyciela w art. 30 ust. 6 pkt 1 zawiera upoważnienie dla organu prowadzącego szkołę do określenia w drodze regulaminu m.in. wysokości stawek dodatku motywacyjnego oraz szczegółowych warunków jego przyznawania. Podkreślenia wymaga fakt, że w tym upoważnieniu nie mieści się kompetencja organu do uregulowania zasad „cofania” dodatku motywacyjnego. Organ prowadzący ma tylko obowiązek ustalenia określonej wysokości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli. Obniżenie wysokości dodatku motywacyjnego przyznanego na kolejny okres bądź też jego nieprzyznanie, także na kolejny okres (ze względu na spełnienie bądź niespełnienie przez nauczycielaprzesłanek ogólnych warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego), nie powoduje prawnego obowiązku pisemnego poinformowania nauczyciela o tym fakcie ani też uzasadnienia decyzji na piśmie, jednak wydaje się, że taki obowiązek powinien być sformułowany. Skoro z przepisów wynika, że prawodawca uznał za stosowne wymienić przesłanki nabycia prawa do dodatku motywacyjnego, to tym samym logicznym następstwem tego faktu powinien być obowiązek uzasadnienia decyzji o niespełnieniu tychże przesłanek, skutkującym utratą prawa do tego dodatku. Podkreślić także należy, że sytuacja, kiedy nauczyciel pełniący funkcję dyrektora szkoły, mimo spełnienia prawem określonych przesłanek, zostaje pozbawiony dodatku motywacyjnego, jest złamaniem prawa. W takiej sytuacji dyrektor szkołymoże dochodzić wypłaty tego dodatkuw związku z pozbawieniem go jednego ze składników wynagrodzenia, do którego na podstawie pragmatyki nauczycielskiej ma prawo.

GODZINY PONADWYMIAROWE I ZASTĘPSTW DORAŹNYCH

Zgodnie z treścią art. 35 ust. 2 wychowawczych lub opiekuńczychpowyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. W art. 35 ust. 3 KN uznano ponadto, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.Karty Nauczyciela przez godzinę ponadwymiarową rozumie się przydzieloną nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, 
Prawidłowa wykładnia art. 35 ust. 4 KN powinna więc prowadzić do wniosku,że nauczyciel nie zachowuje prawa do wynagrodzenia za nieodbyte godziny ponadwymia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy