Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse , Otwarty dostęp

19 stycznia 2022

NR 117 (Styczeń 2022)

Kasa zapomogowo-pożyczkowa w szkole na nowych zasadach

0 3897

11 października 2021 roku weszła w życie ustawa o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która reguluje i porządkuje sposób funkcjonowania tych kas w zakładach pracy. W artykule przedstawiono zasady funkcjonowania kas oraz zmiany wprowadzone ustawą o KZP.

Dotychczasowe regulacje, na podstawie których funkcjonowały pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe, zawarte były w rozporządzeniu Rady Ministrów z 19 grudnia 1992 roku w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy (dalej: rozporządzenie o PKZP), wydanym na podstawie art. 39 ustawy o związkach zawodowych, a który to artykuł został uchylony wraz z wejściem w życie ustawy o KZP. Uchylenie art. 39 ustawy o związkach zawodowych spowodowało w konsekwencji uchylenie również rozporządzenia o PKZP.
Obecna ustawa o KZP nie powoduje likwidacji ani też nie zakłóca działania powstałych na podstawie uchylonego rozporządzenia kas w zakładach pracy. Powoduje jednak, że:

POLECAMY

  • dotychczasowe PKZP na mocy przepisów przejściowych i dostosowujących (art. 62–67 ustawy o KZP) stały się automatycznie KZP,
  • członkowie PKZP stali się automatycznie członkami KZP,
  • wpisowe i wkłady członkowskie w PKZP stały się wpisowym i wkładami członkowskimi KZP,
  • członkowie organów PKZP pełnią swoje obowiązki do końca kadencji.

Jedynie zarządy KZP zostały zobowiązane, w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, do:

  • złożenia wniosku do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, o zmianę danych objętych wpisem do tego rejestru,
  • dostosowania swoich statutów do zmian wynikających z ustawy.

Ustawa o KZP nie wprowadza zasadniczych zmian w sposobie tworzenia i działania KZP. Wiel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy