Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 kwietnia 2019

NR 92 (Kwiecień 2019)

Posiłek w szkole i w domu

0 63

Wraz z początkiem 2019 roku uruchomiony został rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”1. Program ten obejmuje pomoc udzielaną osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Jak można się dowiedzieć z informacji przekazanych przez MRPiPS, na realizację tego programu przeznaczone zostanie 550 mln zł rocznie.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego dotyczącego organizowania stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje również wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Cały program składa się z 3 podstawowych modułów:

 • pierwszy moduł kierowany jest do dzieci i młodzieży,
 • drugi moduł kierowany jest do osób dorosłych,
 • trzeci moduł związany jest z organizacją stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada bezpośrednio Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast za realizację modułu 3 odpowiada już Minister Edukacji Narodowej.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji tego programu wyniesie 2,75 mld zł. Są to środki przeznaczone na realizację działań tylko w ramach modułu dotyczącego organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Program stanowi istotne wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz w postaci produktów żywnościowych. Program wspiera organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Pozwoli to na zdecydowaną poprawę standardu już funkcjonujących stołówek, ale także na wyposażenie nowych miejsc. 

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi sprawowanie większej kontroli nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki dla uczniów oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć wskazane rozwiązanie, wojewoda będzie mógł zwiększyć do 5% dotację dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię. 

Realizacja programu w szkołach publicznych

Resort edukacji informuje, że na realizację programu w szkołach publicznych na lata 2019–2023 przewidziano kwotę 200 mln zł pochodzących z budżetu państwa. I tak, w roku 2019 będzie to kwota 40 mln zł, w roku 2020 – 40 mln zł, w 2021 roku – 40 mln zł, w 2022 roku – 40 mln zł i w roku 2023 – również 40 mln zł. Przyjęte rozwiązania2 przewidują, że wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadań obejmujących:

 • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). 

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone tylko na realizację jednego z ww. zadań. W ramach uzyskanego wsparcia finansowego będzie można dokonać zakupu: 

 • usług remontowo-adaptacyjnych służących adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków,
 • niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
 • niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

W ramach programu pierwszy został zarekomendowany, zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno być zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego. Zgodnie z tym katalogiem, a więc w ramach tego wsparcia finansowego, można będzie zakupić:
1. usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
2. niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym:

 • stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,
 • stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami, 
 • stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,
 • stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania mięsa,
 • stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,
 • stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;

3. niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne.
 

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego

Określone zostały również maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu trzeciego przedmiotowego programu. Kwoty te mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez organ prowadzący. I tak :

 • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Należy pamiętać, że wsparcie finansowe udzielane będzie tylko w ramach jednego z działań. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły tylko jeden raz w czasie realizacji modułu trzeciego. Należy zaznaczyć, że istnieje jednak możliwość ponownego wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły, która nie otrzymała wsparcia finansowego w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z takowego wsparcia.

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi spełniać wyposażenie zakupione w ramach wsparcia finansowego, które będzie stanowiło materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. A to oznacza, że zakupione materiały muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 oraz Dz.Urz. UE L 188 z 18.07.2009 r., str. 14) oraz:

 • posiadać deklarację CE,
 • być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
 • posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,
 • posiadać okres gwarancji – udzielonej przez producenta lub dostawcę – nie krótszy niż 2 lata.

Terminy składania wniosków

Ustalone zostały również szczegółowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu trzeciego oraz zakres informacji, jakie powinny zawierać prawidłowo przygotowane wnioski. Taki tok postępowania pozwala na ujednolicenie realizacji zadań programowych w całym kraju oraz stwarz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy