Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

19 kwietnia 2019

NR 92 (Kwiecień 2019)

Posiłek w szkole i w domu

226

Wraz z początkiem 2019 roku uruchomiony został rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”1. Program ten obejmuje pomoc udzielaną osobom starszym, z niepełnosprawnościami oraz dzieciom pochodzącym z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Jak można się dowiedzieć z informacji przekazanych przez MRPiPS, na realizację tego programu przeznaczone zostanie 550 mln zł rocznie.

Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Oprócz zapewnienia wsparcia finansowego dotyczącego organizowania stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach, tzw. jadalni, program przewiduje również wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Cały program składa się z 3 podstawowych modułów:

 • pierwszy moduł kierowany jest do dzieci i młodzieży,
 • drugi moduł kierowany jest do osób dorosłych,
 • trzeci moduł związany jest z organizacją stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach.

Za realizację modułu 1 i 2 odpowiada bezpośrednio Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Natomiast za realizację modułu 3 odpowiada już Minister Edukacji Narodowej.

Ogólna kwota środków w całym okresie realizacji tego programu wyniesie 2,75 mld zł. Są to środki przeznaczone na realizację działań tylko w ramach modułu dotyczącego organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Program stanowi istotne wsparcie finansowe gmin w dożywianiu mieszkańców – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego (zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności) oraz w postaci produktów żywnościowych. Program wspiera organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe (w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej) w organizacji stołówek oraz miejsc do spożywania posiłków w szkołach. Pozwoli to na zdecydowaną poprawę standardu już funkcjonujących stołówek, ale także na wyposażenie nowych miejsc. 

Istotnym elementem programu będzie także zapewnienie młodzieży w wieku szkolnym gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Rozwiązanie takie umożliwi sprawowanie większej kontroli nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki dla uczniów oraz nad procesem ich przygotowywania. Aby wesprzeć wskazane rozwiązanie, wojewoda będzie mógł zwiększyć do 5% dotację dla gmin, które zapewnią posiłek w bezpośrednio prowadzonych przez siebie stołówkach. Wsparcie finansowe będzie udzielane organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły zorganizowane w zespołach szkół, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także publiczne szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Z tych środków będzie można np. doposażyć i poprawić standard funkcjonujących stołówek lub zaadaptować inne pomieszczenie na jadalnię. 

Realizacja programu w szkołach publicznych

Resort edukacji informuje, że na realizację programu w szkołach publicznych na lata 2019–2023 przewidziano kwotę 200 mln zł pochodzących z budżetu państwa. I tak, w roku 2019 będzie to kwota 40 mln zł, w roku 2020 – 40 mln zł, w 2021 roku – 40 mln zł, w 2022 roku – 40 mln zł i w roku 2023 – również 40 mln zł. Przyjęte rozwiązania2 przewidują, że wsparcie finansowe będzie udzielane na realizację zadań obejmujących:

 • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni),
 • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione,
 • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni). 

Wsparcie finansowe będzie mogło być udzielone tylko na realizację jednego z ww. zadań. W ramach uzyskanego wsparcia finansowego będzie można dokonać zakupu: 

 • usług remontowo-adaptacyjnych służących adaptacji i poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków,
 • niezbędnego wyposażenia kuchni w stołówkach szkolnych,
 • niezbędnego wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków.

W ramach programu pierwszy został zarekomendowany, zalecany katalog elementów wyposażenia, które powinno być zakupione w ramach udzielonego wsparcia finansowego. Zgodnie z tym katalogiem, a więc w ramach tego wsparcia finansowego, można będzie zakupić:
1. usługi remontowo-adaptacyjne służące poprawie standardu funkcjonowania stołówek szkolnych lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków;
2. niezbędne wyposażenie kuchni w stołówkach szkolnych, w tym:

 • stanowiska mycia rąk, w szczególności umywalkę z instalacją zimnej i ciepłej wody,
 • stanowiska sporządzania potraw i napojów oraz produkcji ciast, w szczególności stoły produkcyjne, trzony kuchenne z piekarnikami, zlewozmywaki z instalacją zimnej i ciepłej wody, zestawy garnków i innych naczyń kuchennych, zestawy noży kuchennych, chłodziarkę z zamrażarką, zmywarkę do naczyń, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, naświetlacz do jaj, robot kuchenny wieloczynnościowy,
 • stanowiska obróbki wstępnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania warzyw i owoców, krajalnice z przystawkami, 
 • stanowiska obróbki cieplnej, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, piec konwekcyjno-parowy lub piekarnik z termoobiegiem, taborety podgrzewcze, trzony kuchenne z wyciągami, patelnie elektryczne,
 • stanowiska produkcji potraw z mięsa, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej oraz drobny sprzęt kuchenny, urządzenia do rozdrabniania mięsa,
 • stanowiska ekspedycji potraw i napojów, w szczególności stół do ekspedycji potraw, podgrzewacze do potraw i talerzy, pojemniki i termosy gastronomiczne,
 • stanowiska mycia naczyń, w szczególności zlewozmywak z instalacją zimnej i ciepłej wody, pojemnik na odpadki, zmywarkę do naczyń, sprzęt do dezynfekcji;

3. niezbędne wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, w szczególności stoły, krzesła, zastawę stołową, tace, kosze na odpady, termosy gastronomiczne.
 

Maksymalne kwoty wsparcia finansowego

Określone zostały również maksymalne kwoty wsparcia finansowego udzielanego w ramach realizacji modułu trzeciego przedmiotowego programu. Kwoty te mogą otrzymać poszczególne szkoły prowadzone przez organ prowadzący. I tak :

 • 80 000 zł – na doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni), doposażenie i adaptację stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione, lub zorganizowanie nowych stołówek szkolnych,
 • 25 000 zł – na adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Należy pamiętać, że wsparcie finansowe udzielane będzie tylko w ramach jednego z działań. Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie finansowe w odniesieniu do danej szkoły tylko jeden raz w czasie realizacji modułu trzeciego. Należy zaznaczyć, że istnieje jednak możliwość ponownego wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły, która nie otrzymała wsparcia finansowego w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z takowego wsparcia.

Jednocześnie określono wymogi, jakie musi spełniać wyposażenie zakupione w ramach wsparcia finansowego, które będzie stanowiło materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością. A to oznacza, że zakupione materiały muszą odpowiadać wymaganiom ogólnym określonym w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylającego dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (Dz.Urz. UE L 338 z 13.11.2004 r., str. 4 oraz Dz.Urz. UE L 188 z 18.07.2009 r., str. 14) oraz:

 • posiadać deklarację CE,
 • być fabrycznie nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich,
 • posiadać dołączone niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania sporządzone w języku polskim,
 • posiadać okres gwarancji – udzielonej przez producenta lub dostawcę – nie krótszy niż 2 lata.

Terminy składania wniosków

Ustalone zostały również szczegółowe terminy składania wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu trzeciego oraz zakres informacji, jakie powinny zawierać prawidłowo przygotowane wnioski. Taki tok postępowania pozwala na ujednolicenie realizacji zadań programowych w całym kraju oraz stwarza możliwość porównywania składanych wniosków przez organy prowadzące szkoły, a następnie przez wojewodów. W efekcie, takie działania powinny umożliwić prawidłową ocenę składanych wniosków. Zgodnie z przyjętymi zasadami organ prowadzący występuje z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem:

 • w 2019 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.,
 • w 2020 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r.,
 • w 2021 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.,
 • w 2022 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 r.,
 • w 2023 r. – w terminie do dnia 30 kwietnia 2023 r.

Natomiast szkoła, która ma być objęta wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego, przekazuje do organu prowadzącego odpowiednie dane:

 • w 2019 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.,
 • w 2020 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r.,
 • w 2021 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r.,
 • w 2022 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2022 r.,
 • w 2023 r. – w terminie do dnia 15 kwietnia 2023 r.

Z kolei zespół specjalnie powołany przez wojewodę dokonuje oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego złożonych przez organy prowadzące: 

 • w 2019 r. – w terminie do dnia 30 maja 2019 r.,
 • w 2020 r. – w terminie do dnia 30 maja 2020 r.,
 • w 2021 r. – w terminie do dnia 30 maja 2021 r.,
 • w 2022 r. – w terminie do dnia 30 maja 2022 r.,
 • w 2023 r. – w terminie do dnia 30 maja 2023 r.
   

Istnieje możliwość ponownego wnioskowania o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły, która nie otrzymała wsparcia finansowego w danym roku budżetowym lub gdy organ prowadzący zrezygnował z takowego wsparcia.


Co powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia finansowego?

Prawidłowo opracowany wniosek o udzielenie wsparcia finansowego powinien zawierać: 
1. nazwę, adres siedziby, a w przypadku osoby fizycznej – adres miejsca zamieszkania, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej organu prowadzącego;
2. numery REGON i NIP organu prowadzącego;
3. łączną wnioskowaną kwotę wsparcia finansowego na realizację zadań w ramach modułu 3 programu;
4. wykaz szkół objętych wnioskiem wraz z informacją o wkładzie własnym organu prowadzącego i jego wysokości w odniesieniu do każdej z tych szkół;
5. dane dotyczące szkół objętych wnioskiem:

 • nazwę, adres siedziby, numer telefonu i adres poczty elektronicznej szkoły,
 • wskazanie zadania, 
 • liczbę uczniów w szkole według stanu na dzień 
 • 30 września roku poprzedzającego rok złożenia wniosku,
 • informację o dotychczasowym sposobie zapewnienia żywienia uczniów w szkole, w szczególności o sposobie przygotowywania posiłków oraz liczbie i rodzajach oferowanych dań,
 • informację o aktualnym stanie wyposażenia stołówki szkolnej lub pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, z uwzględnieniem warunków lokalowo-technicznych posiadanych przez szkołę,
 • informację o planowanych sposobach wykorzystania wsparcia finansowego,
 • przewidywane efekty realizacji zadania, w tym przewidywaną grupę odbiorców,
 • kalkulację planowanych kosztów realizacji zadania,
 • wnioskowaną w odniesieniu do danej szkoły kwotę wsparcia finansowego, 
 • informację o usługach, wyposażeniu lub wydatkach, które mogą być zaliczone do wkładu rzeczowego, albo o braku takich usług, wyposażenia lub wydatków;

6. informację, czy w odniesieniu do danej szkoły wniosek jest składany ponownie;
7. imię i nazwisko, funkcję oraz podpis osoby lub osób upoważnionych do reprezentowania organu prowadzącego;
8. dokumenty potwierdzające upoważnienie do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego, w przypadku organu prowadzącego.

Procedura wyboru szkół

Określona została również właściwa procedura dokonywania wyboru szkół, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe oraz sposób i tryb oceny wniosków o udzielenie tego wsparcia finansowego, ze wskazaniem kryteriów oceny formalnej i merytorycznej. Zgodnie z przyjętymi zasadami szkoły podstawowe prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub też osoby fizyczne składają do swojego organu prowadzącego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego, które następnie będą weryfikowane przez ten organ. Weryfikacja będzie prowadzona pod względem kompletności i prawidłowości danych w nich zawartych (szkoły artystyczne prowadzone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego kierują swoje wnioski bezpośrednio do tego ministra). W wyniku dokonanej weryfikacji organ prowadzący sporządza wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w prowadzonych przez ten organ szkołach, które złożyły prawidłowe i kompletne wnioski. Wnioski te są następnie składane do wojewody. Rozpatrywanie wniosków złożonych przez organy prowadzące będzie prowadzone przez wojewodów, a w przypadku wniosków szkół artystycznych prowadzonych przez ministra kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – przez tego ministra, przy pomocy specjalnych zespołów dokonujących oceny wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. W oparciu o dokonaną ocenę wojewoda lub minister będą podejmować decyzje o udzieleniu wsparcia finansowego poszczególnym organom prowadzącym szkoły, wskazując równocześnie szkoły, którym zostanie udzielone wsparcie finansowe na realizację konkretnego zadania. Należy zaznaczyć, że musi być przy tym brana pod uwagę kwota środków budżetu państwa przypadających na dane województwo w danym roku budżetowym.

Minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmuje decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego szk...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy