Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

12 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

O zmianach w finansowaniu oświaty

0 184

Na nowy 2018 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zmiany w sposobie finansowania oświaty mające na celu uporządkowanie tego systemu i uczynienie go bardziej przejrzystym. Podstawą prawną tych zmian jest ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r..

Jednym z obszarów poddanych reformie jest finansowanie niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oraz publicznych placówek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne. Istotna zmiana dotyczy sposobu naliczania tzw. dotacji przedszkolnej, my jednak skupimy się na kwestiach dotyczących szkół.

Zgodnie z art. 15 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych szkoły podstawowe, specjalne ośrodki szkolno wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz przez osoby fizyczne otrzymują na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju dodatkową dotację z budżetu gminy lub powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takie dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla gminy lub powiatu.

Z kolei art. 18 ust. 1 ustawy stanowi, że publiczne szkoły podstawowe prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, niebędące szkołami specjalnymi otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy.

Jak stanowi art. 18 ust. 3 ustawy, prowadzone przez osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne publiczne szkoły podstawowe specjalne, w których zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymują na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu. Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego

Zastosowanie wskaźnika zwiększającego oznacza  odejście od pojęcia rodzaju  szkoły przy naliczaniu dotacji. Od 2018 r. wysokość dotacji  dla szkół odnoszona będzie  do kwoty przewidzianej  w subwencji oświatowej.

z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. Uzyskanie tej subwencji możliwe jest po spełnieniu szczegółowych warunków, które ustawodawca przytacza we wspomnianym artykule 19 ustawy.

Niepubliczna szkoła podstawowa, w której zorganizowano oddział przedszkolny, niebędąca szkołą specjalną, niespełniająca warunków wskazanych przez ustawodawcę w art. 19 ust. 1 ustawy, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu gminy dotację w wysokości równej 75% podstawowej kwoty dotacji dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, co reguluje art. 19 ust. 3 ustawy. Zgodnie z art. 19 ust. 5 ustawy niepubliczna szkoła podstawowa specjalna, w której zorganizowano oddział przedszkolny, otrzymuje na każdego ucznia oddziału przedszkolnego z budżetu powiatu dotację w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia niepełnosprawnego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej w części oświatowej subwencji ogólnej dla powiatu.

SPOSÓB PRZYZNAWANIA DOTACJI

Zgodnie z art. 22 ustawy dotację przyznaje się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert ogłaszanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta.

Po raz pierwszy ustawodawca zastosował także powiązanie pomiędzy przyznaniem dotacji na ucznia szkole niepublicznej, w której nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, od obecności ucznia  na zajęciach.

Do ogłoszenia otwartego konkursu ofert stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 i 1948 oraz z 2017 r., poz. 60, 573 i 1909). Gmina, która nie zapewnia wszystkim dzieciom, którym ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, jest zobowiązana przeprowadzić otwarty konkurs ofert dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny lub innych form wychowania przedszkolnego.

Ustawodawca, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom samorządów, wprowadził istotne obostrzenia w zasadach pobierania dotacji na ucznia. I tak, na mocy art. 23 ustawy, dotacji nie udziela się na ucznia placówki wychowania przedszkolnego, który odbywa roczne prz...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy