Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Rozporzadzenia w sprawie rekrutacji do szkół

290

MEN podpisał dwa akty wykonawcze, których zapisy będą stosowane w naborze do publicznych szkół, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Weszły one w życie w dniach 21 i 22 marca 2017 r. w związku z kwietniowymi harmonogramami rekrutacji. Warto zatem zapoznać się z treścią rozporządzeń, żeby przygotować się do najbliższych i kolejnych rekrutacji.

Podstawę niniejszego opracowania stanowią dwa akty prawne:

  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r., poz. 610);
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018−2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r., poz. 586).

Przepisy weszły w życie w następnym dniu po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Nabór do szkół podstawowych i policealnych

Pierwsze z ww. rozporządzeń będzie miało zastosowanie w rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do szkół podstawowych oraz policealnych.

Najważniejsze zagadnienia związane z najbliższym naborem:

  1. Punktacja obowiązująca w rekrutacji do oddziału dwujęzycznego w szkole podstawowej ogólnodostępnej – uwzględnia się tylko świadectwo promocyjne do VII klasy z wyróżnieniem, przyznając za nie 7 punktów (§ 12 w zw. z § 5).
  2. Skład i działanie komisji rekrutacyjnej – powtórzono dotychczasowe rozwiązanie o powołaniu co najmniej trzech nauczycieli danej szkoły do komisji, z uzupełnieniem przez przedstawicieli organu prowadzącego, gdy ze względu na stan kadrowy nie jest możliwe powołanie komisji w takim składzie. Nowe regulacje dotyczą komisji prowadzącej nabór do pierwszej tworzonej szkoły danego typu – wówczas organ prowadzący wyznacza swoich co najmniej trzech przedstawicieli. W przypadku szkoły samorządowej przedstawicieli do komisji wyznacza odpowiednio wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa. Tak jak dotychczas, w skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić: dyrektor szkoły, w której działa komisja rekrutacyjna, oraz osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły. Dyrektor ma upoważnienie do dokonywania zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji (§ 9). Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie w szkole policealnej, sporządzenie listy kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu, oraz sporządzenie informacji o wynikach sprawdzianu uzyskanych przez poszczególnych kandydatów. Bez zmian pozostały obowiązki i prawa przewodniczącego komisji w zakresie: umożliwienia członkom komisji zapoznania się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami, ustalania dni i godzin posiedzeń komisji, zwoływania i prowadzenia tych posiedzeń − również poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji, co oznacza, że nieobecność jednej z nich nie hamuje toku rekrutacji. Nadal osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Obowiązkowe protokoły postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej. Zwiększeniu ulega liczba wymaganych załączników do ww. protokołów, co w razie sporów ma w bardziej czytelny sposób przedstawiać szczegółowy przebieg rekrutacji. Stanowią je m.in.: lista kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu uzdolnień lub predyspozycji przydatnych w danym zawodzie; lista zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informacja o podjętych czynnościach zmierzających do ustalenia prawdziwości oświadczeń rodziców lub pełnoletnich kandydatów o spełnianiu kryteriów rekrutacyjnych, które nie są wykazywane dokumentami; informacja o uzyskanych przez poszczególnych kandydatów wynikach sprawdzianu oraz o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom za poszczególne kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu uzupełniającym; informacja o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego; lista kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (§ 10).

Rekrutacja dotycząca absolwentów gimnazjum

Dla kandydatów na uczniów trzyletnich liceów, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia w naborze na kolejne 3 lata szkolne, którzy ukończyli dotychczasowe gimnazjum, będą obowiązywały odrębne regulacje z drugiego rozporządzenia, które głównie dotyczą następujących kwestii:

1. Punktacja kryteriów rekrutacyjnych do:
- trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum oraz branżowej szkoły I stopnia − obowiązujących na I etapie rekrutacji,
- szkoły ponadgimnazjalnej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego i oddziału międzynarodowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej − uwzględnianych na I etapie rekrutacji,
- szkoły ponadgimnazjalnej sportowej, szkoły ponadgimnazjalnej mistrzostwa sportowego i oddziału sportowego w szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej − obowiązujących na II etapie rekrutacji, takich jak:
a) wyniki egzaminu gimnazjalnego − wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych, języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2, czyli maksymalnie kandydat może otrzymać 100 punktów (§ 3); nie przelicza się wyniku z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym;
b) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły – za oceny wyrażone w stopniu celującym przyznaje się po 18 punktów, bardzo dobrym – po 17 punktów, dobrym – po 14 punktów, dostatecznym – po 8 punktów, dopuszczającym – po 2 punkty (§ 4);
c) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – za takie świadectwo przyznaje się 7 punktów (§ 5);
d) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum – szczegółową punktację za uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy