Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

6 czerwca 2018

NR 72 (Kwiecień 2017)

Organizacja szkół publicznych po reformie oświaty

0 132

Obecny stan wiedzy dotyczący organizacji systemu szkolnictwa po reformie oświaty, pozwala na wyjaśnienie pewnych kwestii, jednak wiele informacji będzie nadal napływać w ciągu nadchodzących miesięcy. Warto przedstawić kilka faktów, które zostały już przedstawione przez Ministerstwo Edukacji. W poniższym artykule znajdą Państwo istotne wyjaśnienia ważnych kwestii prawnych, które zostały ustalone przez MEN.

Część zagadnień określonych w dotychczasowych ramowych statutach szkół dla młodzieży została przeniesiona do ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Pozostałe zostaną określone w nowym rozporządzeniu, które ma wejść w życie z dniem 1 września 2017 r., ale jego regulacje mają być uwzględniane przy planowaniu i organizowaniu funkcjonowania szkół od nowego roku szkolnego już w bieżącym roku, w tym m.in. w odniesieniu do arkuszy organizacyjnych.

Nazwa szkoły

W § 1 projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli planuje się, że nazwa szkoły ma zawierać następujące elementy: określenie „Szkoła Podstawowa”, „Liceum Ogólnokształcące”, „Technikum”, „Branżowa Szkoła I stopnia” (w przyszłości dodatkowo „Branżowa Szkoła II stopnia”), „Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy”, „Szkoła Policealna”; ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły wyrażony cyfrą arabską, a w przypadku liceum ogólnokształcącego cyfrą rzymską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła; imię szkoły, jeżeli takie imię nadano; adres siedziby szkoły. Nazwa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może także zawierać wskazanie kierunku kształcenia zawodowego lub organu prowadzącego. Ponadto nazwa szkoły: specjalnej, integracyjnej, sportowej, mistrzostwa sportowego, szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi, integracyjnymi, dwujęzycznymi, sportowymi oraz mistrzostwa sportowego, zawiera użyte w odpowiednim rodzaju określenie wskazujące na rodzaj szkoły lub oddziałów. Nazwa szkoły podstawowej filialnej powinna zawierać określenie „Szkoła filialna” oraz nazwę szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana. Szkoła wchodząca w skład zespołu szkół powinna zawierać w nazwie swoją nazwę oraz nazwę zespołu. Z kolei nazwa szkoły specjalnej wchodzącej w skład placówki oświatowej: SOSW, MOW lub MOS, oprócz nazwy szkoły zawiera także nazwę ośrodka.

Natomiast fakultatywne będzie wskazanie w nazwie szkoły specjalnej i szkoły ogólnodostępnej z oddziałami specjalnymi określenia rodzaju niepełnosprawności uczniów. Dopuszcza się także określenie w nazwie szkoły języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli są w niej prowadzone zajęcia edukacyjne w tym języku – obowiązkowe, dodatkowe lub jednocześnie także w języku polskim. Nowe regulacje mają szczegółowo określić tryb nadawania imienia publicznej szkole (§ 2). Pierwszy etap obejmuje wniosek rady szkoły, a w przypadku braku rady szkoły – wspólny wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców i samorządu uczniowskiego. W szkołach, w których nie tworzy się rad rodziców, wspólny wniosek złoży rada pedagogiczna i samorząd uczniowski, a gdy nie tworzy się samorządu uczniowskiego, złożenie wspólnego wniosku należy do rady pedagogicznej i rady rodziców. Z kolei w tych szkołach, w których nie tworzy się ani rady rodziców, ani samorządu uczniowskiego, wniosek złoży rada pedagogiczna. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie wyboru imienia, w tym kandydata na patrona szkoły, oraz określać plan działań szkoły związanych z nadaniem imienia szkole i przewidywany termin uroczystości. Wyjątkowo, w uzasadnionych przypadkach, które należałoby zaprezentować we wniosku, odrębne imię może być nadane szkole podstawowej filialnej.

Nazwa szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe może także zawierać wskazanie kierunku kształcenia zawodowego lub organu prowadzącego. 

Drugi etap − to zajęcie stanowiska w sprawie nadania szkole imienia przez organ prowadzący, w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Ten sam dwuetapowy tryb będzie dotyczył zmiany lub uchylenia nadania imienia szkole.

W przepisach przejściowych § 21 projektu rozporządzenia MEN zakłada, że w związku z reformą oświaty szkoły nowych typów zachowają imiona nadane szkołom, z których zostaną przekształcone – chodzi o szkoły podstawowe, licea, technika, branżowe szkoły I stopnia powstałe z zasadniczych szkół zawodowych. Gimnazjum przekształcone w szkołę nowego typu będzie funkcjonowało z imieniem nadanym gimnazjum, inaczej niż szkoły, do których zostaną włączone gimnazja – te szkoły zachowają swoje imiona. W przypadku reformowanych zespołów szkół − szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącemu, technikum i branżowej szkole I stopnia imię wskaże organ prowadzący spośród imienia zespołu szkół lub imion szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Bez większych zmian w porównaniu do dotychczasowych regulacji ramowych statutów pozostaną zagadnienia dotyczące stosowania nazwy szkoły na tablicach, pieczęciach urzędowych, sztandarach, na świadectwie i legitymacji szkolnej. Szkoła jest zobowiązana do używania pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci urzędowych. Szkoła podstawowa filialna używa pieczęci urzędowej szkoły podstawowej, której jest organizacyjnie podporządkowana. Tablica urzędowa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, oprócz nazwy tej szkoły, zawiera dodatkowo nazwę zespołu, a w przypadku szkoły specjalnej wchodzącej w skład SOSW, MOW lub MOS − nazwę szkoły oraz nazwę ośrodka. W nazwie szkoły specjalnej umieszczonej na tablicy urzędowej, na sztandarze, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów. Ponadto szkoła, w której zajęcia edukacyjne są prowadzone w języku mniejszości narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, oprócz nazwy w języku polskim może używać nazwy w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym. Zasadą pozostanie używanie nazwy szkoły w pełnym brzmieniu, a wyjątkiem − używanie skrótu nazwy na pieczątkach (§  3 projektu rozporządzenia)

Zespoły nauczycieli

Tak jak dotychczas dyrektor szkoły będzie mógł tworzyć zespoły nauczycieli. Według nowych regulacji (§ 4) decyzja w tym zakresie może być uzależniona od potrzeb szkoły wynikających z jej zadań statutowych, potrzeb programowych lub innych uwarunkowań, w jakich funkcjonuje szkoła. Zespół może zostać powołany na czas określony ustalony przez dyrektora lub nieokreślony. Zespół nauczycieli złoży do dyrektora wniosek w sprawie powołania przewodniczącego. Funkcję tę powierzy dyrektor. Przewodniczący zespołu zyska kompetencję do powoływania do realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów i pracowników szkoły lub nawet osoby niebędące pracownikami tej szkoły. Zespół będzie zobowiązany do dochowania pewnych formalności związanych z organizacją jego pracy. Na dany rok szkolny będzie opracowywał plan pracy i zadania do realizacji, a na ostatnim w danym roku szkolnym zebraniu rady pedagogicznej będzie podsumowywana jego roczna praca.

Liczba uczniów na zajęciach

Bez zmian pozostanie liczba 25 uczniów w od...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy