Zmiany w formule egzaminacyjnej w roku szkolnym 2021/2022

Temat numeru

Zgodnie z obecnie obowiązującymi zasadami nadzoru pedagogicznego istnieje bardzo jednoznaczne wskazanie, że temu właśnie nadzorowi podlega m.in. „przestrzeganie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów”. Jednak trwająca już od marca 2020 roku sytuacja epidemiczna nie tylko spowodowała poważne zmiany w zasadach funkcjonowania szkół i placówek, lecz także wymusiła zmiany w zasadach oceniania uczniów pobierających naukę w warunkach pracy zdalnej lub hybrydowej.

Pierwsze wyniki egzaminów zewnętrznych z końca roku szkolnego 2019/2020 wskazywały na konieczność dokonania korekt w założeniach egzaminacyjnych w sytuacji epidemicznej, a dokładniej: weryfikowania wiedzy i umiejętności uczniów nabytych w trybie pracy zdalnej lub hybrydowej. Zaistniała zatem pilna potrzeba określenia sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w roku 2020/2021 w warunkach trwającego stanu pandemii. Spowodowała ona konieczność nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wydanego na podstawie upoważnienia zawartego w art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, wprowadzonego art. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W związku z trwającym stanem epidemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 egzaminy zewnętrzne – egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny – zostały przeprowadzone na podstawie określonych wymagań egzaminacyjnych, a nie, jak w latach wcześniejszych, na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Stanowiły one zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które poprzednio były i co do zasady (w sytuacji nauczania bezpośredniego) będą nadal podstawą przeprowadzania egzaminów. Wspomniane wymagania egzaminacyjne to w istocie szczegółowe wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadome było, jakie wiadomości i umiejętności zostaną sprawdzone w zadaniach egzaminacyjnych oraz które zagadnienia należy powtórzyć. Pierwotne założenia jednorazowego zastosowania takiego rozwiązania zostały jednak zweryfikowane przez życie. Jak się okazało, sytuacja epidemiczna nadal dyktuje nadzwyczajne podejście do kwestii pracy szkół, a co za tym idzie – również do kwestii egzaminowania uczniów. Okazuje się, że kolejne niezbędne zmiany wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań systemowych dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w następnych latach, w których egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii, przy wykorzystaniu metod i technik kształcenia na odległość albo innego sposobu kształcenia. Dlatego też należało określić sposoby przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2021/2022 i w kolejnych latach szkolnych, z ...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy