Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

13 września 2022

NR 122 (Wrzesień 2022)

Nowe zasady awansu zawodowego nauczycieli po nowelizacji karty nauczyciela z 2022 r.

0 1234

Już od dawna podnoszone były zarzuty w stosunku do obecnego systemu awansu zawodowego – że jest on nadmiernie zbiurokratyzowany i przestał spełniać swoje podstawowe cele, że został on wręcz strywializowany. Niemałą winę za ten stan rzeczy ponoszą pracownicy nadzoru pedagogicznego biorący udział w pracach komisji awansowych, którzy niejednokrotnie bardzo liberalnie podchodzili do spełniania wymagań kwalifikacyjnych przez nauczycieli.

Do 1 września 2022 r., zgodnie z art. 9a ust. 1 Karty Nauczyciela, ścieżka awansu zawodowego nauczycieli obejmuje 4 stopnie awansu: 

POLECAMY

 • nauczyciel stażysta,
 • nauczyciel kontraktowy,
 • nauczyciel mianowany,
 • nauczyciel dyplomowany. 

Jednocześnie postępowanie na stopień nauczyciela kontraktowego po odbyciu zaledwie 9-miesięcznego stażu może być uważane za przedwczesne. Zachodzi bowiem wątpliwość czy okres ten nie jest zbyt krótki by nauczyciel nabył umiejętności praktyczne służące sprawnemu i efektywnemu wykonywaniu tego zawodu. 
Uzyskanie kolejnych stopni awansu zawodowego wiąże się z szeregiem wymogów formalnych. Jednym z warunków uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego jest m.in. odbycie stażu, który zgodnie z art. 9c ust. 1 KN w przypadku ubiegania się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego trwał dotychczas 9 miesięcy, a nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy. W okresie stażu nauczyciel realizuje własny plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora placówki, uwzględniający wymagania na ten stopień. Po zakończeniu stażu nauczyciel składa dyrektorowi sprawozdanie z realizacji tego planu. W terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia tego sprawozdania dyrektor placówki ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela. 
Samo odbywanie stażu jest obwarowane szeregiem wymogów. Nauczyciel może rozpocząć staż wyłącznie z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia rozpoczęcia zajęć. Aby odbywać staż, nauczyciel musi być zatrudniony zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Nauczyciel kontraktowy mógł rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej 2 lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu co najmniej roku od dnia nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego. Okresy pracy nauczyciela pomiędzy stażami na kolejny stopień awansu zawodowego nie sprzyjały podejmowaniu przez niego w tym okresie inicjatyw mających na celu doskonalenie umiejętności. Ponadto przebieg posiedzeń samych komisji awansowych pozostawiał wiele do życzenia i był krytykowany w środowisku oświatowym. 

Jak zmieni się procedura awansu?

W związku z powyższym w dniu 5 sierpnia 2022 r. została przyjęta przez Sejm ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw. Ponieważ awans zawodowy nauczycieli łączy się z systemem oceny jakości ich pracy, nowelizacja wprowadza szereg zmian w tym zakresie. Likwidowana jest ocena dorobku zawodowego, a ocena pracy ponownie jest ściśle powiązana z rozwojem zawodowym. Z kolei z uwagi na to, że z systemem awansu zawodowego powiązany jest system wynagradzania nauczycieli, również w tym zakresie obecna nowelizacja wprowadza szereg istotnych zmian prawnych. 
Ponadto celem nowelizacji jest zagwarantowanie uczniom i ich rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem. Realizacji tego celu służyć ma wyodrębnienie czasu dostępności nauczyciela, w ramach którego, odpowiednio do potrzeb, będzie on prowadził konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. 
W nowej ustawie zostały również zawarte regulacje przejściowe (chodzi o płynne przejście z poprzednich zasad do nowych oraz o zachowanie tzw. praw nabytych). Jak łatwo zauważyć, cała pragmatyka zawodowa nauczycieli została „zmodernizowana”.
W nowelizacji ustawy1 zakłada się zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego przez likwidację stopnia nauczyciela stażysty i stopnia nauczyciela kontraktowego2. Likwidacja stopnia nauczyciela kontraktowego i wydłużenie okresu pracy bez awansu zawodowego ma zapewnić nauczycielom podejmującym pracę w szkole lub przedszkolu odpowiedni czas niezbędny do nabycia umiejętności praktycznych przed dokonaniem ich weryfikacji, oraz umożliwi podwyższenie ich wynagrodzenia.
Obecna nowelizacja przewiduje dwa stopnie awansu zawodowego nauczyciela:

 • nauczyciel mianowany (uzyskanie tego stopnia jest poprzedzone okresem przygotowania do zawodu nauczyciela),
 • nauczyciel dyplomowany.

Zakłada się, że stopień nauczyciela mianowanego będzie pierwszym stopniem awansu, o który będzie ubiegał się nauczyciel. Skróceniu – z 6 do 4 lat – ulega okres, po przepracowaniu którego nauczyciel będzie mógł uzyskać stopień nauczyciela mianowanego, co pozwoli na przyspieszenie o 2 lata przeszeregowania płacowego nauczyciela oraz zatrudnienia go na podstawie mianowania3. Celem zmiany dotychczasowego systemu awansu zawodowego jest w szczególności wzmocnienie umiejętności praktycznych nauczycieli. Ponadto nowa regulacja zakłada odejście od odbywania staży awansowych w dotychczasowej formie, opracowywania planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji, a co za tym idzie – również ocen dorobku zawodowego nauczycieli za okres stażu. Zatem w celu uzyskania kolejnych stopni awansu zawodowego nauczyciel nie będzie już odbywał określonych staży rozdzielonych okresami pracy zawodowej. Rezygnacji z części obowiązków awansujących nauczycieli towarzyszy jednocześnie położenie większego nacisku na umiejętności praktyczne nauczycieli, równomierny ich rozwój w okresie całej ścieżki awansu zawodowego, a nie tylko w okresie wyznaczonych staży.
Samo postępowanie w sprawie nadania stopnia nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego będzie prowadzone bardzo podobnie jak dotychczas w trybie postępowania administracyjnego, a stopnie te będą nadawane (identycznie jak obecnie) w drodze decyzji administracyjnej. Nie zmieniają się również organy właściwe do nadawania tych stopni awansu zawodowego.
Zgodnie z nowym art. 9b ust. 1 KN warunkami nadania nauczycielowi początkującemu (tj. nauczycielowi nieposiadającemu stopnia awansu zawodowego) stopnia nauczyciela mianowanego są: 

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych,
 • odbycie przygotowania do zawodu nauczyciela, podczas którego nauczyciel będzie doskonalił umiejętności praktyczne oraz pogłębiał wiedzę teoretyczną niezbędną do wykonywania zawodu nauczyciela,
 • posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
 • uzyskanie pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach,
 • zdanie egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 KN. 

Przygotowanie do zawodu nauczyciela

Nauczyciel początkujący w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego będzie odbywał przygotowanie do zawodu nauczyciela przy wsparciu osoby bardziej doświadczonej. Zgodnie bowiem ze zmienionym art. 9ca ust. 11–13 KN w okresie przygotowania do zawodu nauczyciel otrzyma obowiązkowe wsparcie mentora przydzielonego przez dyrektora placówki spośród nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych. Mentorem nie będzie mógł być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze. Wyjątkiem od tej zasady są przedszkola, szkoły i placówki, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1a i 2 KN4, oraz szkoły artystyczne. 
Zadaniem takiego mentora będzie wspieranie na bieżąco nauczyciela początkującego w procesie wdrażania do pracy w zawodzie, udzielanie mu pomocy w doborze właściwych form doskonalenia zawodowego, dzielenie się z nim wiedzą i doświadczeniem, umożliwienie obserwowacji i omówienia prowadzonych przez siebie zajęć (również obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez nauczyciela początkującego), a także inspirowanie i zachęcanie nauczyciela do podejmowania wyzwań zawodowych. Ponadto mentor będzie zobowiązany do poszerzania swojej wiedzy i systematycznego doskonalenia umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora.
Zgodnie z nowym art. 9ca ust. 1–5, 8 i 9 KN przygotowanie do zawodu nauczyciela będzie trwało 3 lata i 9 miesięcy, przy czym przewiduje się również możliwość skrócenia tego wymiaru – będzie to możliwe w takich samych przypadkach jak obecnie odbywanie skróconego stażu na kolejny stopień awansu zawodowego. Dotyczy to zatem nauczycieli posiadających stopień naukowy oraz nauczycieli, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole w Polsce prowadzili zajęcia w szkole za granicą (nauczyciel zamierzający skorzystać ze skróconego wymiaru będzie składał do dyrektora oświadczenie w tej sprawie). 
Ponadto nauczyciel, który przed nawiązaniem stosunku pracy w szkole był nauczycielem akademickim i legitymował się co najmniej 3-letnim okresem pracy na uczelni, lub w dniu nawiązania po raz pierwszy stosunku pracy w szkole posiadał co najmniej 5-letni okres pracy i znaczący dorobek zawodowy, będzie mógł uzyskać zgodę dyrektora szkoły na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w wymiarze skróconym do 2 lat i 9 miesięcy. Wniosek w tej sprawie nauczyciel będzie obowiązany złożyć do dyrektora nie później niż do zakończenia roku szkolnego w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu. Z uwagi na to, że taki wniosek kierowany jest do pracodawcy wystarczy uzupełnić pismo o imię, nazwisko oraz podpis nauczyciela. 
Do okresu przygotowania do zawodu nauczyciela będą wliczane okresy zatrudnienia w placówce zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Natomiast do okresu tego nie będą wliczane okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 
Mając na względzie praktyczny wymiar nowego awansu zawodowego, zgodnie ze zmienionymi zapisami art. 9fa ust. 1–4 KN w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu, przed dokonaniem oceny pracy, nauczyciel będzie obowiązany prowadzić zajęcia w wymiarze co najmniej 1 godziny, w obecności:

 • dyrektora; 
 • mentora; 
 • doradcy metodycznego albo nauczyciela konsultanta, albo przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny, albo nauczyciela dyplomowanego, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć, zatrudnionego w tej samej lub innej placówce; osobę tę będzie wskazywał 
 • dyrektor. 

O wymiarze zajęć prowadzonych przez nauczyciela w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu będzie decydował dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę potrzeby nauczyciela w zakresie doskonalenia umiejętności praktycznych. Po przeprowadzeniu zajęć osoby obecne będą omawiać je z nauczycielem. 
W oparciu o znowelizowane zapisy art. 9fa ust. 5–11, 14 i 15 KN w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciel, który w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, będzie obowiązany przeprowadzić zajęcia w wymiarze 1 godziny w obecności komisji powołanej przez dyrektora, w skład której będą wchodzili:

 • dyrektor, jako jej przewodniczący,
 • ekspert z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania posiadający kwalifikacje z zakresu psychologii lub pedagogiki, w tym pedagogiki specjalnej, albo nauczyciel mianowany lub dyplomowany zatrudniony na stanowisku psychologa, pedagoga lub pedagoga specjalnego w tej samej lub innej placówce,
 • doradca metodyczny, nauczyciel-konsultant, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny albo nauczyciel dyplomowany, który naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć (zatrudniony w tej samej lub innej placówce).

Tak jak do tej pory, na wniosek nauczyciela, w pracach komisji będzie mógł brać udział w charakterze obserwatora również przedstawiciel wskazanego związku zawodowego. 
Po omówieniu zajęć prowadzonych w ostatnim roku przygotowania do zawodu i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem, komisja będzie wydawała stosowną opinię. Pozytywna opinia komisji jest jednym z warunków uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Zastosowane rozwiązanie powinno ułatwić weryfikację umiejętności praktycznych nauczycieli. Z kolei w przypadku negatywnej opinii, w ciągu 14 dni od jej otrzymania nauczyciel będzie mógł złożyć do dyrektora przedszkola wniosek o ponowne przeprowadzenie zajęć na tych samych warunkach. Nauczyciel, który ponownie uzyska negatywną opinię, będzie obowiązany odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela w wymiarze roku i 9 miesięcy, w trakcie którego ponownie będzie zobowiązany do prowadzenia zajęć w obecności komisji. 
Nauczyciel, który uzyskał negatywną opinię oraz nie złożył wniosku o ponowne przeprowadzenie zajęć lub po ponownym przeprowadzeniu zajęć również uzyskał opinię negatywną będzie musiał odbyć dodatkowe przygotowanie do zawodu w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku dodatkowego przygotowania osoba, która w tym okresie uzyska co najmniej dobrą ocenę pracy, ponownie będzie przeprowadzała zajęcia w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły lub placówki. 
Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w drugim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, nie może być ponownie zatrudniony w tej samej szkole do czasu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Nowelizacja zakłada, że po podjęciu zatrudnienia w innej szkole nauczyciel będzie odbywał przygotowanie do zawodu, do którego nie będzie już wliczany okres dotychczas odbytego przygotowania do zawodu nauczyciela w poprzedniej placówce. Nauczyciel, który uzyskał negatywną ocenę pracy w ostatnim roku odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela, po podjęciu zatrudnienia w innej szkole odbywa dodatkowe przygotowanie w wymiarze roku i 9 miesięcy. W ostatnim roku odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela w innej szkole nauczyciel, który w tym okresie uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy, przeprowadza zajęcia, w wymiarze 1 godziny, w obecności komisji powołanej przez dyrektora szkoły lub placówki.
Zgodnie z nowymi regulacjami odbycie przygotowania do zawodu będzie obligatoryjne dla nauczyciela spełniającego warunki do jego odbywania. Zgodnie z nowym art. 27 ust. 4–6 KN stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony ulegnie rozwiązaniu, jeżeli w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciel nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego. Do tego 6-letniego okresu będą wliczane okresy zatrudnienia w placówce zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Natomiast do tego okresu nie będą wliczane okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego. 
Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem z ww. przyczyny będzie następowało z końcem roku szkolnego, w którym upłynie 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela. Nauczyciel, który w ciągu 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nie uzyska stopnia nauczyciela mianowanego, będzie mógł być zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny. Umowa taka będzie mogła zostać zawarta więcej niż jeden raz. 
Nowela nie zmienia zasad uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego z mocy prawa, bez konieczności odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela oraz zdania egzaminu – będzie to możliwe w tych samych przypadkach co dotychczas. 

Stopień nauczyciela dyplomowanego

Zgodnie z nowymi zapisami art. 9b ust. 1a–1c KN warunkami nadania nauczycielowi mianowanemu stopnia nauczyciela dyplomowanego są: 

 • spełnienie wymagań kwalifikacyjnych;
 • przepracowanie w przedszkolu wymaganego okresu;
 • posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy uzyskanej w ostatnim roku pracy przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (z wyjątkiem nauczycieli mianowanych zatrudnionych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych, nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych oraz publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych, którzy nauczają w szkołach rolniczych, oraz publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, oraz nauczycieli skierowanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich);
 • uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej, która na podstawie dokonanej analizy dorobku zawodowego nauczyciela i przeprowadzonej rozmowy sprawdza spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9g ust. 10 KN.

Jeżeli nauczyciel mianowany przed odpowiednio:

 • zatrudnieniem na stanowisku nauczyciela w publicznej placówce doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli szkół artystycznych, publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych5, którzy nauczają w szkołach rolniczych, lub publicznej placówce doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych o zasięgu ogólnokrajowym, lub
 • skierowaniem przez ministra właściwego do spraw
 • oświaty i wychowania do pracy w szkołach europejskich, lub
 • zatrudnieniem na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, lub
 • urlopowaniem lub zwolnieniem z obowiązku świadczenia pracy
 • – pracował w placówce na stanowisku nauczyciela w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego, warunkiem nadania tego stopnia będzie posiadanie co najmniej bardzo dobrej oceny pracy z tego okresu pracy w placówce oraz spełnienie warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1a pkt 1, 2 i 4 KN. 

Tak więc warunkiem nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego będzie teraz przepracowanie co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego. Skrócenie tego okresu jest możliwe w takich samych przypadkach jak obecnie odbywanie skróconego stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Możliwość złożenia wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu 4 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego będzie dotyczyła nauczycieli posiadających stopień naukowy oraz nauczycieli, którzy przed nawiązaniem stosunku pracy w placówce w Polsce prowadzili zajęcia w placówce za granicą. Do powyższego okresu pracy w szkole będą wliczane okresy zatrudnienia w przedszkolu zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami w wymiarze co najmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć. Natomiast do okresu tego nie będą wliczane okresy nieobecności nauczyciela w pracy trwające nieprzerwanie dłużej niż 30 dni, z wyjątkiem okresów urlopu wypoczynkowego.
W przypadku nauczycieli mianowanych zatrudnionych na stanowisku, na którym są wymagane kwalifikacje pedagogiczne, oraz nauczycieli urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy o związkach zawodowych, równoważny z powyższymi okresami pracy będzie odpowiednio okres zatrudnienia na tych stanowiskach lub czas urlopowania lub zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy6.
Została również wprowadzona zmiana w składzie komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela dyplomowanego. Następuje zmniejszenie liczby wchodzących w skład komisji ekspertów z listy ekspertów prowadzonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania – z trzech do dwóch. Utrzymana natomiast została możliwość powołania w skład komisji egzaminacyjnej i komisji kwalifikacyjnej, na wniosek nauczyciela, przedstawiciela wskazanego we wniosku związku zawodowego. 
Określony został też katalog danych zawartych we wnioskach o podjęcie postępowania egzaminacyjnego oraz kwalifikacyjnego: 

 • imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia oraz adres do korespondencji nauczyciela,
 • miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko,
 • podpis nauczyciela.

Do wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub postępowania kwalifikacyjnego dołącza się oryginały lub kopie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego, a w przypadku wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – także opis i analizę sposobu spełniania wymagań dotyczących realizowania zadań lub podejmowania działań na rzecz oświaty oraz ich efektów. 
Określone zostały jednoznacznie zadania mentora, analogiczne do zadań mentora7 nauczyciela początkującego. Ponadto mentor jest bezwzględnie zobowiązany poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji mentora. Będzie to więc wyglądało inaczej niż w przypadku dotychczasowego opiekuna stażu, który powinien również się doskonalić, ale niestety często było to ignorowane. 

Przepisy przejściowe – co z rozpoczętymi stażami?

W związku z tym, że od dnia 1 września 2022 r. system awansu zawodowego już nie przewiduje stopnia nauczyciela kontraktowego, wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego złożone i nierozpatrzone przed dniem 1 września 2022 r. pozostawia się bez rozpatrzenia. Natomiast nauczyciele, którzy odbyli staż na stopień nauczyciela kontraktowego i złożyli takie wnioski, ale do dnia 31 sierpnia 2022 r. nie uzyskali stopnia nauczyciela kontraktowego, będą odbywali przygotowanie do zawodu nauczyciela. Nauczycielom, którzy do dnia 31...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy