Autor: Marcin Majchrzak

Prawnik, specjalizuje się w prawie oświatowym.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odbieranie dni wolnych w jednostkach oświaty

Problematyka czasu pracy nauczycieli powoduje w praktyce wiele wątpliwości. Wynika to z faktu, że w przeważającej mierze zastosowanie znajdą tu, w miejsce ogólnych przepisów prawa pracy, szczególne regulacje przeznaczone wyłącznie dla nauczycieli. Co więcej, czas pracy nauczycieli, z wyjątkiem pensum, nie podlega ewidencjonowaniu. 

Czytaj więcej

Uczeń stwarzający zagrożenie dla zdrowia i życia innych

Jednym z obowiązków nałożonych na szkołę oraz jej pracowników jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa będącym pod jej opieką uczniom. Z reguły jego wypełnienie nie stanowi żadnego problemu i zagwarantowanie uczniom bezpiecznych warunków nauki jest 
czymś naturalnym. Niekiedy może jednak dojść do sytuacji nadzwyczajnych, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia, 
a nawet życia uczniów oraz nauczycieli. Jaka powinna być rola szkoły oraz jej pracowników w takich sytuacjach?

Czytaj więcej

Kolejne zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Przepisy prawne dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli ulegały zmianom w ostatnich latach. Wystarczy wspomnieć dużą nowelizację przepisów z maja 2016 r. czy zmiany z września 2019 r., które zostały zainicjowane przez Rzecznika Praw Dziecka. Nie wszystkie z wprowadzonych wówczas rozwiązań spotkały się z aprobatą środowiska oświatowego, w efekcie czego resort edukacji przygotował kolejne zmiany, które miałyby usprawnić sposób prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.

Czytaj więcej

Kontrola organu prowadzącego

kontrola organów prowadzących jednostki powinna przede wszystkim dotyczyć spraw finansowych i administracyjnych. zdarza się jednak, że organy prowadzące próbują wkraczać w kompetencje innych podmiotów, w tym zwłaszcza organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W jakim zakresie i w jakim trybie organy prowadzące mogą przeprowadzać kontrole w jednostkach oświatowych?

Czytaj więcej

Epidemia – organizowanie pracy jednostki oświatowej

W związku z trwającą obecnie epidemią koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 jednostki systemu oświaty działają w zmienionym trybie. Podstawą ich funkcjonowania są nowe przepisy wydane w ostatnich dniach.

Czytaj więcej

Kontrola PIP

Jednym z postępowań kontrolnych, jakim może być poddany pracodawca, w tym szkoła, jest postępowanie kontrolne ze strony Państwowej Inspekcji Pracy, mające na celu ustalenie, czy przestrzegane są przepisy prawa pracy.

Czytaj więcej

Wynajmujemy salę w szkole

Szkoły publiczne, przy zachowaniu kilku zasad, mają możliwość oddawania w najem powierzchni szkolnych. Jest to jeden ze sposobów na pozyskanie dodatkowych środków finansowych, które mogą zostać następnie przeznaczone na cele statutowe danej jednostki.

Czytaj więcej

Uzasadnione przypadki zatrudnienia nauczyciela na czas określony

Zasadą jest, że stosunek pracy z nauczycielem – z wyjątkiem przewidzianym dla nauczycieli stażystów – nawiązywany jest na czas nieokreślony. W pewnych przypadkach przepisy pozwalają jednak na zawarcie umowy o pracę na czas określony nawet z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi.

Czytaj więcej

Kontrola sanepidu w szkole

zakres ze strony inspekcji sanitarnej może być bardzo szeroki, poczynając od sprawdzenia wagi uczniowskich tornistrów, przez ergonomię urządzeń używanych przez uczniów, a na jakości spożywanych posiłków kończąc. W jaki sposób przebiega kontrola i na co powinni zwracać uwagę pracownicy?

Czytaj więcej

Kontrola ZUS w szkole

Publiczne jednostki oświaty, jako podmioty będące płatnikami składek na ubezpieczenie społeczne, mogą podlegać kontroli ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kontrole te mogą bowiem objąć każdego, na kim spoczywa obowiązek zgłaszania pracowników do ubezpieczeń społecznych, obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i inne fundusze, potrącania składek na ubezpieczenia społeczne, wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Czytaj więcej

Obowiązki dyrektora szkoły na początku roku kalendarzowego

Początek nowego roku kalendarzowego wiąże się z pewnymi dodatkowymi obowiązkami, o których powinien pamiętać dyrektor szkoły. Świadomość ich istnienia oraz wcześniejsze przygotowanie się do ich realizacji pozwolą na zagwarantowanie poprawnego funkcjonowania kierowanej przez dyrektora jednostki oświatowej.

Czytaj więcej

Urlop dyrektorów szkół publicznych

Z początkiem 2018 r. zmianie uległy przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół. W rezultacie ich sytuacja urlopowa przypomina obecnie sytuację nauczycieli zatrudnionych w placówkach, w których organizacji pracy nie zostały przewidziane ferie szkolne. Na jakich zasadach nauczyciele sprawujący funkcję dyrektora szkoły mogą obecnie korzystać z urlopów wypoczynkowych?

Czytaj więcej