Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

8 listopada 2021

NR 115 (Listopad 2021)

6 aspektów prowadzenia indywidualnego nauczania w szkole

0 12697

Uczniowie, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą zostać objęci indywidualnym nauczaniem. W takiej sytuacji na szkole oraz jej dyrektorze spoczywać będzie szereg dodatkowych obowiązków związanych z organizacją tej formy nauczania. Na co w związku z tym należy zwrócić szczególną uwagę?

Na podstawie art. 127 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe indywidualnym nauczaniem obejmuje się dzieci i młodzież, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. Szczegółowe kwestie związane z realizowaniem omawianego obowiązku zostały zamieszczone w rozporządzeniu MEN z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.

POLECAMY

W jaki sposób inicjowane jest nauczanie indywidualne?

Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2019 r. wskazuje, że indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indy-
widualnego nauczania. Orzeczenia te wydawane są na podstawie i w trybie określonym w rozporządzeniu MEN z 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

Zgodnie z § 15 rozporządzenia MEN z 7 września 2017 r. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wydaje się dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły. W orzeczeniu zespół specjalistów poradni psychologiczno-pedagogicznej powinien określić:

  • ograniczenia w funkcjonowaniu ucznia wynikające z przebiegu choroby lub procesu terapeutycznego,
  • okres, w jakim zachodzi potrzeba indywidualnego nauczania,
  • zalecane warunki i formy wsparcia umożliwiające realizację indywidua...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy