Zalecenia kuratorów oświaty w praktyce. Co powinien wiedzieć dyrektor, aby uniknąć uchybień?

Pod paragrafem Otwarty dostęp

W ramach sprawowanego nad szkołami nadzoru pedagogicznego kuratorzy oświaty mogą przeprowadzać w nich czynności kontrolne – w celu oceny stanu przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej. W rezultacie przeprowadzonej kontroli mogą wydać stosowne zalecenia, których realizacja pozwoliłaby na usunięcie stwierdzonych uchybień. W artykule wskazano najważniejsze kwestie związane z przeprowadzaniem przez kuratorów oświaty czynności kontrolnych z uwzględnieniem planowanych w tym zakresie zmian prawnych.

Rodzaje kontroli przeprowadzanych przez kuratorów oświaty

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego nadzór pedagogiczny sprawowany przez kuratorów oświaty (w tym także przeprowadzane przez nich kontrole) może być realizowany przez wykonywanie zadań i czynności określonych w ww. art. 55 upo w trybie działań planowych lub doraźnych. Działania planowe są prowadzone przez kuratorów oświaty zgodnie z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w zakresie nadzoru pedagogicznego. Liczba i tematyka kontroli planowanych w poszczególnych typach szkół i rodzajach placówek określana jest w opracowywanym przez kuratorów oświaty na każdy rok szkolny planie nadzoru pedagogicznego. Plan ten jest podawany do publicznej wiadomości przez zamieszczenie go na stronie internetowej danego kuratorium w terminie do 31 sierpnia roku szkolnego, którego dotyczy. 
Biorąc pod uwagę obszary, które mogą stać się przedmiotem kontroli ze strony kuratorów oświaty, oraz istniejące w tym zakresie przepisy prawa (kontrola powinna bowiem dotyczyć oceny stanu przestrzegania przepisów prawa w danym obszarze), można określić pewne punkty, które mogą zainteresować wizytatorów z kuratorium.
Przykładowo – ponieważ publiczne szkoły podstawowe i ponadpodstawowe będą poddawane wzmożonej kontroli w zakresie przyjmowania i wspomagania nauki osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi podlegającymi obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw – można wskazać na następujące kwestie, które warto sprawdzić pod kątem zgodności z przepisami prawa:

  • zgodność przyjęcia ucznia przybywającego z zagranicy z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy