Dołącz do czytelników
Brak wyników

Współpraca z rodzicami

4 kwietnia 2022

NR 119 (Marzec 2022)

Na co powinien zwrócić uwagę i w jaki sposób postępować dyrektor w obliczu rozwodu rodziców ucznia, aby właściwie zadbać o jego interesy

0 486

Trudna sytuacja rodzinna może w ostateczności doprowadzić do rozwodu, stanowiącego z pewnością ciężkie przeżycie przede wszystkim dla dzieci. W zależności od przypadku różnie mogą zostać rozstrzygnięte kwestie związane ze sprawowaniem nad nimi opieki. Rozstrzygnięcia sądu bezpośrednio przekładają się też na funkcjonowanie dzieci w społeczeństwie, także w środowisku szkolnym.

Wyrok rozwodowy a rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej

Podstawę do ustalenia na nowo kwestii wykonywania władzy rodzicielskiej nad dzieckiem stanowi wyrok rozwodowy. W wyroku sąd rozstrzyga nie tylko o samej władzy rodzicielskiej, lecz także o kontaktach rodziców z dzieckiem. Obowiązek ten wynika z art. 58 ust. 1 ustawy z 25 lu-
tego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zgodnie z którym w wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem. Sposób rozstrzygnięcia w tym zakresie zależy od konkretnego przypadku, zwłaszcza od tego, czy sąd uzna, że rodzice będą w stanie po rozwodzie współdziałać w sprawach dziecka. Możliwe są następujące warianty wykonywania władzy rodzicielskiej:

  • powierzenie pełni wykonywania władzy rodzicielskiej obojgu rozwiedzionym rodzicom,
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, z jednoczesnym ograniczeniem władzy rodzicielskiej drugiego z nich do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do dziecka,
  • całkowite pozbawienie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców,
  • zawieszenie władzy rodzicielskiej jednego lub obojga rodziców.

Przesądzając w wyroku o winie jednego z małżonków w powstaniu rozkładu pożycia, sąd nie musi automatycznie uznać, że rodzic ten powinien zostać pozbawiony władzy rodzicielskiej. W praktyce jednak stwierdzenie winy jednego z małżonków powoduje, że sąd w sposób dokładniejszy bada, czy małżonek ten po rozwodzie będzie sprawował władzę rodzicielską zgodnie z dobrem dziecka, a także in...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy