Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

8 września 2021

NR 113 (Wrzesień 2021)

Dodatkowe zajęcia wspomagające w szkole

0 2203

Począwszy od 31 maja 2021 r. istnieje możliwość organizowania w szkołach tzw. zajęć wspomagających, które mają pozwolić uczniom na nadrobienie zaległości programowych spowodowanych dezorganizacją procesu nauczania w okresie pandemii COVID-19. Zajęcia można było organizować od 31 maja do 24 czerwca, 
a dla tych, którzy nie wdrożyli ich w pierwszej turze, przewidziano realizację od 2 września do 22 grudnia bieżącego roku. Na jakich zasadach powinny być prowadzone zajęcia wspomagające?

Podstawa prawna organizowania zajęć wspomagających

Zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego mogą być organizowane na podstawie § 10f–n rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.). Co istotne, 23 lipca weszła w życie zmiana przepisów dotyczących organizowania zajęć wspomagających (rozporządzenie zmieniające z 20 lipca 2021 r., Dz. U. z 2021 r. poz. 1343), umożliwiająca m.in. zwiększenie dotychczasowej liczby godzin zajęć wspomagających przy jednoczesnym prowadzeniu ich z uwzględnieniem większego niż dotychczas tygodniowego limitu.

Jakie szkoły mogą realizować zajęcia wspomagające?

Zajęcia mogą być organizowane w: 

  • szkołach podstawowych, w tym szkołach podstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do klas IV–VIII tych szkół,
  • szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych specjalnych funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – dla uczniów uczęszczających do wszystkich klas tych szkół,
  • szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej 
  • i liceum ogólnokształcącego – dla uczniów uczęszczających do klas szkół artystycznych odpowiadających klasom IV–VIII szkoły podstawowej i wszystkim klasom liceum ogólnokształcącego.

Jakie szkoły nie mogą organizować zajęć wspomagających?

Zajęć wspomagających nie będzie można organizować w: 

  • szkołach podstawowych dla dorosłych,
  • liceach ogólnokształcących dla dorosłych,
  • branżowych szkołach II stopnia,
  • szkołach policealnych,
  • szkołach podstawowych specj...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy