Ruch kadrowy i zwalnianie w szkole

W kadrze dyrektora

Wkrótce w jednostkach oświaty rozpocznie się okres tzw. ruchu kadrowego, w trakcie którego zapadną decyzje dotyczące m.in. ewentualnych redukcji etatów pracowników pedagogicznych. Oczywiście zwolnienie pracownika to ostateczność, niekiedy możliwe jest skorzystanie z innych rozwiązań prawnych, które pozwolą nauczycielowi zachować pracę choćby w ograniczonym zakresie.

Ruch kadrowy a sporządzanie arkusza organizacji 


Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły. Dokładna treść arkusza organizacji została określona w § 17 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Za przygotowanie arkusza odpowiedzialny jest dyrektor szkoły, który powinien przekazać zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe projekt arkusza organowi prowadzącemu szkołę do 21 kwietnia danego roku. Tak naprawdę już na etapie prac nad arkuszem wiadomo, czy konieczne będzie dokonanie zwolnień nauczycieli, dla których zabraknie godzin. 

W następnej kolejności, do 29 maja, organ prowadzący powinien zatwierdzić arkusz organizacji. W skrajnych przypadkach mogłoby się więc okazać, że dyrektor będzie miał wyłącznie dwa dni na wręczenie nauczycielom wypowiedzeń – tak aby do rozwiązania stosunków pracy doszło w miarę możliwości z końcem sierpnia (art. 20 ust. 3 KN). Dlatego też może się zdarzyć, że ewentualne decyzje w sprawie zwolnień będą musiały zapaść jeszcze przed zatwierdzeniem przez organ prowadzący arkusza organizacji, przy czym należy pamiętać, że przepisy prawa nie zabraniają, aby to projekt arkusza stanowił podstawę do podejmowania przez dyrektora ewentualnych decyzji w sprawie zwolnień nauczycieli (jeżeli oczywiście będzie z niego wynikało, że zatrudnianie danego nauczyciela w kolejnym roku szkolnym jest niemożliwe). W razie potrzeby już po zatwierdzeniu arkusza – jeżeli okaże się, że dyrektor dysponuje godzinami dla nauczyciela, któremu wręczył już wypowiedzenie – zawsze istnieje możliwość jego cofnięcia (oczywiście jeżeli nauczyciel wyrazi na to zgodę).


Wręczenie nauczycielom wypowiedzenia


Wypowiedzenie stosunku pracy w trybie art. 20 ust. 1 pkt 2 KN stanowi standardowy sposób zwalniania nauczycieli jednostek oświatowych w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze ich zatrudnianie w pełnym wymiarze zajęć. Jak już wskazano, do rozwiązania stosunku pracy dojdzie wówczas z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, a więc z końcem sierpnia (art. 20 ust. 3 KN). W wyjątkowych przypadkach należy pamiętać o możliwości skrócenia okresu wypowiedzenia do 1 miesiąca (art. 20 us...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy