Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

12 maja 2018

NR 79 (Styczeń 2018)

Obowiązek współpracy rady pedagogicznej wynikający z obowiązujących regulacji prawnych

0 164

W dobrej szkole powinna istnieć świadomość współodpowiedzialności za szkołę wszystkich, od których ona zależy. Każdy z organów wewnętrznych szkoły może odgrywać bardzo ważną rolę w życiu szkoły, a dobra współpraca, znajomość kompetencji i wspólne działania wszystkich organów pozwolą rozwijać szkołę, wpłyną pozytywnie na jej promocję oraz jakość kształcenia.

Szkoła jest instytucją społeczną, której głównym zadaniem jest kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży wg schematów przyjętych w danym społeczeństwie. Szkołę tworzą nauczyciele i pracownicy administracyjno-obsługowi, uczniowie oraz ich rodzice. Każde ze środowisk posiada w szkole swoją reprezentację: rodzice mogą się zaangażować w pracę rady rodziców, uczniowie  w pracę samorządu uczniowskiego, nauczyciele tworzą radę pedagogiczną, a wszystkie te środowiska łączy rada szkoły (jeśli zostanie powołana).

Organy kolegialne szkoły

 • Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Jest organem współzarządzającym szkołą, o bardzo licznych kompetencjach. Rada pedagogiczna działa w szkole lub placówce zatrudniającej co najmniej 3 nauczycieli. W jej skład wchodzą: dyrektor szkoły lub placówki, który jest jej przewodniczącym, i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole lub placówce oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów praktycznej nauki zawodu lub prowadzący pracę wychowawczą z młodocianymi pracownikami w placówkach zbiorowego zakwaterowania, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

 • Rada szkoły stanowi forum porozumienia całej społeczności szkolnej (w skład rady szkoły co do zasady wchodzą w równej
  liczbie: nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, rodzice wybrani przez ogół rodziców, uczniowie wybrani przez ogół uczniów), służące rozwiązywaniu wszystkich spraw wewnątrzszkolnych. Rada szkoły jest najwyższym organem wewnętrznym szkoły o charakterze uchwałodawczym i opiniodawczym. Jest ona organem fakultatywnym, co oznacza, że szkoła nie ma obowiązku jego powoływania. W szkołach, w których rada szkoły nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna.

 • Rada rodziców jest autonomicznym organem szkoły samodzielnie podejmującym uchwały i wydającym opinie w obszarach wskazanych przez ustawę1. Rada rodziców to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, z instytucjami pozaszkolnymi (w ramach swoich kompetencji i zadań) oraz z radami rodziców z innych szkół. Rada rodziców nikomu nie podlega, jest organem całkowicie niezależnym od innych organów szkoły, w tym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły.

 • Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki, a organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów.

Rada pedagogiczna

Rada rodziców

Samorząd uczniowski

Rada szkoły

W ramach kompetencji stanowiących:

 1. podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów,
 2. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki,
 3. ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki

Może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki

Może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy