Formy zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły

W kadrze dyrektora

Ruch kadrowy stanowi nieodłączny element życia szkoły. Intensywność prac związanych ze zmianami kadrowymi zwiększa się pod koniec roku szkolnego. Co musi wiedzieć pracodawca – w tym przypadku dyrektor szkoły – gdy rozpoczyna i kończy stosunek pracy z pracownikiem? Na konkretnych przykładach omawiamy klasyfikację umów i form zatrudnienia pracowników placówki oświatowej. 

Nauczyciele


W przypadku zatrudniania nauczycieli stosujemy przepisy art. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. Zgodnie z art. 91c ust. 1 KN jedynie w ograniczonym zakresie, w kwestiach stosunku pracy nieuregulowanych przepisami KN, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Zgodnie z art. 10 KN zasadniczymi podstawami nawiązania stosunku pracy w przypadku nauczycieli są:

  • umowa o pracę,
  • mianowanie.

Pracodawcą w takim wypadku jest dyrektor szkoły. Jeśli nauczyciel jest zatrudniony w zespole szkół, który stanowi odrębną jednostkę organizacyjną, to wówczas stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje dyrektor tego zespołu.


Umowa o pracę


Umowa o pracę jest podstawowym sposobem nawiązania stosunku pracy. Na jej podstawie nawiązuje się stosunek pracy z nauczycielami stażystami i nauczycielami kontraktowymi. Umowę o pracę można również podpisać z nauczycielami mianowanymi i dyplomowanymi, jeśli nie ma warunków do zatrudnienia ich na podstawie mianowania.


Umowa o pracę na czas określony


Jeśli nauczyciel nie wykonywał dotychczas pracy w charakterze nauczyciela (niezależnie od tego, czy dopiero rozpoczyna swoją drogę zawodową, czy też pracował wcześniej w innym, niezwiązanym z oświatą miejscu, albo na podstawie innej niż umowa o pracę), to w chwili zatrudnienia w szkole uzyskuje od razu stopień nauczyciela stażysty.

W takim wypadku stosunek pracy nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony na jeden rok szkolny, w celu odbycia stażu wymaganego do uzyskania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. W razie konieczności odbycia d...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy