W jaki sposób dokonywać oceny pracy pracowników niepedagogicznych?

W kadrze dyrektora

Podobnie jak nauczyciele, część pracowników niepedagogicznych podlega okresowej ocenie pracy. Dokonuje jej bezpośredni przełożony, którym najczęściej jest dyrektor danej jednostki oświaty. Na jakich zasadach należy zatem dokonywać oceny okresowej zatrudnionych w jednostce oświatowej pracowników niepedagogicznych?

Kto podlega ocenie pracy?

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy okresowej ocenie pracy podlegają wyłącznie pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych. W celu określenia, które stanowiska powinny zostać uznane za urzędnicze (w odróżnieniu od stanowisk pomocniczych i obsługi), należy sięgnąć do treści rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych – w tym zwłaszcza załącznika nr 3. 
Wśród stanowisk kierowniczych urzędniczych w samorządowych jednostkach organizacyjnych przepisy wymieniają m.in.:

 • głównego księgowego,
 • audytora wewnętrznego,
 • zastępcę głównego księgowego,
 • administratora bezpieczeństwa informacji (inspektor ochrony danych).
 • Z kolei do przykładowych stanowisk urzędniczych zaliczają się:
 • samodzielny referent,
 • starszy księgowy,
 • księgowy,
 • starszy referent,
 • archiwista,
 • referent.

Ocena dotyczy wywiązywania się pracownika z obowiązków

Podstawowym celem oceny okresowej jest przeanalizowanie tego, w jakim stopniu ww. grupa pracowników wywiązuje się z obowiązków:

 • wynikających z zakresu czynności na zajmowanym stanowisku,
 • określonych w art. 24 i 25 ustawy.

Przepisy wskazują zatem dwa rodzaje obowiązków podlegających ocenie: 

 • obowiązki ogólne, dotyczące wszystkich pracowników samorządowych,
 • obowiązki wynikające z wykonywania czynności pracowniczych na danym stanowisku. 

W tym drugim przypadku zakres obowiązków podlegających ocenie będzie się oczywiście różnił – inne są bowiem obowiązki (i wymagania) związane z wykonywaniem pracy na stanowisku głównego księgowego, a inne na stanowisku ref...

TA CZĘŚĆ SERWISU DOSTĘPNA JEST TYLKO DLA PRENUMERATORÓW.

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do materiałów
Zaloguj się

Przypisy