Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

4 kwietnia 2022

NR 119 (Marzec 2022)

Zwalnianie pracowników niepedagogicznych w szkole – na jakiej podstawie i na jakich zasadach go dokonywać?

0 640

Zmiana w organizacji szkoły bądź też nieplanowana sytuacja mogą doprowadzić do konieczności zwolnienia pracownika niepedagogicznego. Pracownicy ci posiadają status pracowników samorządowych, co oznacza, że w ich przypadku – z pewnymi wyjątkami – stosuje się ogólne przepisy prawa pracy. Na jakich zasadach należy dokonywać zwolnień pracowników niepedagogicznych?

Wypowiedzenie umowy o pracę

Zwykłym sposobem rozwiązywania z pracownikiem niepedagogicznym stosunku pracy powinno być wręczenie wypowiedzenia. Na podstawie art. 32 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy każda ze stron stosunku pracy (czyli pracownik i pracodawca) może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. Do rozwiązania stosunku pracy dojdzie wówczas po upływie okresu wypowiedzenia. Przepisy wskazują obecnie, że istnieje możliwość wypowiedzenia umów o pracę zawartych zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

POLECAMY

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy;
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy;
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

Po dokonaniu wypowiedzenia strony stosunku pracy mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy (jednak należy na to uzyskać zgodę pracownika). Gdy do wypowiedzenia umowy dochodzi z powodu likwidacji pracodawcy, trzymiesięczny okres wypowiedzenia można skrócić bez zgody pracownika, ale co najmniej do miesiąca (za pozostałą część okresu wypowiedzenia należy pracownikowi wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia).
Warto wspomnieć, że na podstawie art. 362 k.p.w przypadku pracowników niepedagogicznych również istnieje możliwość zwolnienia ich z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia (przy zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia przez ten czas).
Zanim wręczymy pracownikowi wypowiedzenie, powinniśmy upewnić się, że nie jest on objęty przepisami ochronnymi, zabraniającymi dokonywania wypowiedzeń. Należy zwłaszcza wskazać na:

  • ochronę przedemerytalną (pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku – art. 39 k.p.),
  • zakaz wypowiadania umowy o pracę w czasie urlopu pracownika, a także innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli nie upłynął jeszcze okres uprawniający do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia (np. z powodu tymczasowego aresztowania czy niezdolności do pracy z powodu choroby) – art. 41 k.p.,
  • zakaz wypowiadania umów o pracę pracownicom w ciąży, a także pracownikom w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego czy wychowawczego – art. 177 § 1, art. 1821g, art. 1823 § 3, art. 1868 k.p.

Pod u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy