Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

19 stycznia 2022

NR 117 (Styczeń 2022)

Klasyfikacja śródroczna uczniów krok po kroku

0 4642

Celem klasyfikacji śródrocznej jest okresowe podsumowanie osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia. W rezultacie podsumowania ustalane są śródroczne oceny klasyfikacyjne. Na jakich zasadach szkoły powinny dokonywać klasyfikacji śródrocznej uczniów?

Podstawowe zasady klasyfikacji śródrocznej

Przepis art. 44f ust. 2 uso wskazuje, że klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. Klasyfikację śródroczną powinno się przeprowadzać co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminie określonym w statucie szkoły.
Zgodnie z art. 44e ust. 1 pkt 2 lit. a uso oceny klasyfikacyjne śródroczne są jednym z rodzajów ocen otrzymywanych przez uczniów w trakcie nauki w szkole. Należy przy tym pamiętać, że również w przypadku ocen śródrocznych trzeba postępować wedle ogólnej zasady oceniania, zgodnie z którą ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności związanych z:

POLECAMY

  • wymaganiami określonymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego lub efektami kształcenia określonymi w podstawie programowej kształcenia w zawodach oraz wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych w szkole programów nauczania,
  • wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy brać pod uwagę przede wszystkim wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
Ocenianie zachowania ucznia polega z kolei na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły (art. 44b ust. 4 uso). Śródroczna ocena klasyfikacyjna zachowania powinna uwzględniać siedem podstawowych obszarów:

  • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,
  • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,
  • dba...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy