Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

11 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Nauczyciel zatrudniony w szkole a prawo do urlopu na żądanie

0 116

Nauczycielom przysługują urlopy wypoczynkowe, których wymiar zależy od tego, czy placówka, w której są zatrudnieni, ma charakter feryjny, czy też nie przewidziano w niej ferii szkolnych. Problematykę udzielania urlopów nauczycielom reguluje ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.). W zakresie spraw wynikających ze stosunku pracy, nieuregulowanych w powołanym akcie prawnym, zastosowanie mają przepisy Kodeksu pracy. 

Podstawowe kwestie związane z urlopem wypoczynkowym nauczycieli znajdujemy w treści art. 64 Karty Nauczyciela. Wobec nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, w których nie są przewidziane ferie szkolne, nauczycielowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów, o czym stwierdza art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela. Prawo do urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa na podstawie art. 153 Kodeksu pracy w każdym następnym roku kalendarzowym, chyba że jest to prawo do pierwszego w życiu urlopu, które powstaje z upływem każdego miesiąca pracy w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku. Z kolei nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach feryjnych (a więc w organizacji pracy których przewidziano ferie letnie i zimowe) przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania.

Zgodnie z uregulowaniami zawartymi w treści art. 65 Karty Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie szkolne, uzyskuje prawo do pierwszego urlopu w ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne, a prawo do drugiego i dalszych urlopów – w każdym następnym roku kalendarzowym. 

W tym miejscu podkreślenia wymaga fakt, że w zakresie nabycia prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego występuje dość istotna różnica między zasadami nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego na gruncie Karty Nauczyciela i na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Z treści art. 64 Karty Nauczyciela wynika bowiem, że tylko w przypadku nauczycieli szkół i placówek feryjnych przepisy Karty Nauczyciela całościowo regulują kwestie nabycia prawa i sposobu realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego. W szczególności wyłączność dotyczy realizacji prawa do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie ferii. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest odejście w przypadku nauczycieli od ogólnej zasady udzielania urlopu wypoczynkowego na wniosek pracownika. W takiej sytuacji nie zachodzi więc możliwość stosowania uregulowań Kodeksu pracy dotyczących urlopów wypoczynkowych w zakresie nieuregulowanym treścią Karty Nauczyciela. W efekcie nie może mieć tu także zastosowania art. 1672 Kodeksu pracy (urlop na żądanie), który na zasadzie odesłania z art. 91c ust. 1 Karty Nauczyciela dotyczyłby prawa do urlopu na żądanie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach feryjnych.

Urlop na żądanie w placówkach feryjnych i nieferyjnych

Przyjąć należy, że regulacja art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela w zakresie wymiaru i sposobu udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycieli zatrudnionych w szkołach feryjnych ma charakter kompletny. Wskazuje bowiem na ogólny wymiar urlopu oraz czas jego wykorzystania, całkowicie zdeterminowany organizacją roku szkolnego i terminami ferii szkolnych (zimowych i letnich). W związku z tym korzystanie z urlopu na żądanie w szkołach (lub placówkach) feryjnych jest niemożliwe ze względu na sprzeczność tego urlopu z organizacją pracy szkoły i celami wyrażonymi w jej statucie.

Zgodnie z treścią art. 1672 Kodeksu pracy, „pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym nie...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy