Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

24 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Z myślą o kolejnym roku szkolnym, czyli w cieniu zmian…

0 116

Nadszedł maj, a to oznacza, że dyrektor szkoły będzie zmuszony do podejmowania wielu ważnych decyzji, w tym tak niepopularnych i wysoce stresujących decyzji kadrowych. Organy prowadzące podjęły już decyzje dotyczące sieci szkół na swoim terenie, choć nie obyło się przy tym bez kontrowersji zwłaszcza na linii radni − organ wykonawczy samorządu, ale również na linii samorząd − kurator oświaty. Trudno się tutaj doszukiwać logicznych uzasadnień. W większości spory te miały bardziej charakter polityczny niż merytoryczny. Ale ponieważ, na szczęście, mamy to już za sobą, to teraz czeka nas wdrożenie przyjętych rozwiązań.

Jest to o tyle istotne, gdyż decyzje te stanowią podstawę do przyjęcia zasad organizacyjnych, jakie mają obowiązywać od 1 września 2017 r. A skoro tak, to w maju powinny być finalizowane prace nad opracowywaniem arkuszy organizacyjnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym, czyli w rozpoczynającym się okresie przejściowym. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ostateczny tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opublikowany w Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649 różni się nieco od tekstu zawartego w projekcie tego aktu prawnego (skierowanym już do podpisu). Otóż projekt przewidywał, że arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe dyrektor przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. Wspomniana opinia zakładowych organizacji związkowych powinna być wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, ale nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. Natomiast opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zostać wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, jednak nie później niż do dnia 8 maja 2017 r. Z kolei organ prowadzący zatwierdza przedłożony arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 29 maja 2017 r., ale dopiero po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Natomiast podpisany i opublikowany tekst rozporządzenia nie przewiduje szczególnej (wyjątkowej – jednorazowej) regulacji w przygotowywaniu tego dokumentu na rok 2017/2018. Zakłada ogólne terminy obowiązujące w każdym roku szkolnym (zapisy § 17 ust. 4–7). Zgodnie z tymi zapisami dyrektor w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do organu prowadzącego szkołę lub...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy