Dołącz do czytelników
Brak wyników

Felieton

24 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Z myślą o kolejnym roku szkolnym, czyli w cieniu zmian…

0 436

Nadszedł maj, a to oznacza, że dyrektor szkoły będzie zmuszony do podejmowania wielu ważnych decyzji, w tym tak niepopularnych i wysoce stresujących decyzji kadrowych. Organy prowadzące podjęły już decyzje dotyczące sieci szkół na swoim terenie, choć nie obyło się przy tym bez kontrowersji zwłaszcza na linii radni − organ wykonawczy samorządu, ale również na linii samorząd − kurator oświaty. Trudno się tutaj doszukiwać logicznych uzasadnień. W większości spory te miały bardziej charakter polityczny niż merytoryczny. Ale ponieważ, na szczęście, mamy to już za sobą, to teraz czeka nas wdrożenie przyjętych rozwiązań.

Jest to o tyle istotne, gdyż decyzje te stanowią podstawę do przyjęcia zasad organizacyjnych, jakie mają obowiązywać od 1 września 2017 r. A skoro tak, to w maju powinny być finalizowane prace nad opracowywaniem arkuszy organizacyjnych szkół w nadchodzącym roku szkolnym, czyli w rozpoczynającym się okresie przejściowym. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że ostateczny tekst rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli opublikowany w Dz. U. z dnia 27 marca 2017 r., poz. 649 różni się nieco od tekstu zawartego w projekcie tego aktu prawnego (skierowanym już do podpisu). Otóż projekt przewidywał, że arkusz organizacji szkoły lub przedszkola opracowany na rok szkolny 2017/2018 przez dyrektora oraz zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zakładowe organizacje związkowe dyrektor przekazuje w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole. Wspomniana opinia zakładowych organizacji związkowych powinna być wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, ale nie później niż do dnia 19 kwietnia 2017 r. Natomiast opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zostać wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, jednak nie później niż do dnia 8 maja 2017 r. Z kolei organ prowadzący zatwierdza przedłożony arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 29 maja 2017 r., ale dopiero po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

POLECAMY

Natomiast podpisany i opublikowany tekst rozporządzenia nie przewiduje szczególnej (wyjątkowej – jednorazowej) regulacji w przygotowywaniu tego dokumentu na rok 2017/2018. Zakłada ogólne terminy obowiązujące w każdym roku szkolnym (zapisy § 17 ust. 4–7). Zgodnie z tymi zapisami dyrektor w terminie do dnia 21 kwietnia 2017 r. przekazuje arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do organu prowadzącego szkołę lub przedszkole, ale oczywiście po uzyskaniu opinii zakładowych organizacji związkowych. Wspomniana opinia zakładowych organizacji związkowych powinna być wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji do zaopiniowania, jednak nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku. Natomiast opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny powinna zostać wydana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji, jednak nie później niż do dnia 20 maja danego roku. Z kolei organ prowadzący zatwierdza przedłożony arkusz organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 29 maja danego roku, ale oczywiście dopiero po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Jak łatwo zauważyć prawodawca przychylił się do ujednolicenia terminów, kierując się drugim wariantem opisanym w projekcie, z jedną małą modyfikacją. Zwracam jednak uwagę na bardzo istotny zapis. A mianowicie, zgodnie z § 23 przedmiotowego rozporządzenia MEN jego zapisy zaczynają obowiązywać dopiero od 1 września 2017 r. i to bez żadnych wyjątków! A to może sugerować, że w bieżącym roku szkolnym należałoby się kierować wskazaniami dotyczącymi arkuszy organizacyjnych zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r., poz. 624; z 2002 r., poz. 96, z 2003 r., poz. 1416, z 2004 r., poz. 606, z 2005 r., poz. 75 oraz z 2007 r., poz. 222), gdyż ono traci moc właśnie 1 września 2017 r. W nim znajduje się zapis stanowiący, że dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacyjny do dnia 30 kwietnia każdego roku, natomiast arkusz organizacji szkoły zatwi...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy