Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Gwarancje zatrudnienia nauczycieli wygaszanych placówek szkolnych

0 145

Przekształcenie dotychczasowego systemu edukacji obejmuje likwidację  gimnazjów, wydłużenie okresu nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach. Tak daleko idące zmiany w systemie oświaty dotykają przede wszystkim nauczycieli zatrudnionych w likwidowanych placówkach szkolnych. Obawy o masową utratę zatrudnienia podnoszone w środowiskach nauczycielskich nie pozostały bez echa, bowiem ustawodawca wprowadził przepisy pozwalające na zmianę zatrudnienia nauczycieli bez groźby utraty pracy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że likwidacja gimnazjów nie musi oznaczać zakończenia stosunku pracy z nauczycielem. Dotychczas obowiązujące przepisy Karty Nauczyciela proponują dogodne dla nauczycieli rozwiązania. Zgodnie z art. 18 Karty Nauczyciela, nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie samo lub inne stanowisko. Przeniesienia nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły, do której nauczyciel ma być przeniesiony po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego tę szkołę i po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. Dodatkowo, na mocy art. 220 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, możliwość skorzystania z przeniesienia wskazana w art. 18 ust. 1, 4 i 5 Karty Nauczyciela rozciąga się nie tylko na nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, ale też na nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Przepis ten stosuje się w okresie przejściowym – do 31 sierpnia 2019 r.

W okresie przejściowym (do 31 sierpnia 2019 r.) zarówno względem nauczycieli zatrudnionych na
podstawie mianowania, jak i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nie stosuje się art. 18 ust. 2 Karty Nauczyciela, który uzależnia przeniesienie nauczyciela do nowego miejsca pracy od zapewnienia nauczycielowi odpowiedniego do jego stanu rodzinnego mieszkania oraz miejsca pracy dla współmałżonka, jeśli jest on nauczycielem. W tym okresie wyłączeniu ulega także stosowanie art. 19 Karty Nauczyciela, który zakłada możliwość przeniesienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania bez zgody nauczyciela do innej szkoły, zgodnie z jej potrzebami programowymi, na okres poniżej 3 lat, z prawem powrotu na uprzednio zajmowane stanowisko.

Zamiast tego jednak (zgodnie z art. 220 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe) organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach, a także na tym samym lub (tylko za zgodą nauczyciela) na innym stanowisku w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, także w wymiarze większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, jeżeli w dotychczasowym miejscu...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy