Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Reforma edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjach

480

Trzonem reformy edukacji jest przekształcenie dotychczasowych sześcioletnich szkół podstawowych w ośmioletnie szkoły podstawowe oraz likwidacja gimnazjów. Jak będzie przebiegał ten proces? Warto przeanalizować go krok po kroku.

Szkoła podstawowa

Z dniem 1 września 2017 r. powstaną ośmioletnie szkoły podstawowe − zarówno placówki nowo utworzone, jak również przekształcane. Zgodnie z art. 117 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowe szkoły podstawowe obejmujące sześć lat nauki stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Podobnie dotychczasowe szkoły podstawowe obejmujące strukturą organizacyjną część klas sześcioletniej szkoły podstawowej stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej. Również szkoły filialne podporządkowane organizacyjnie dotychczasowej sześcioletniej szkole podstawowej stają się szkołami filialnymi podporządkowanymi organizacyjnie ośmioletniej szkole podstawowej, obejmującymi strukturą organizacyjną te same klasy szkoły podstawowej.

POLECAMY

Stwierdzenie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową należy do organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową sześcioletnią szkołę podstawową, który w terminie do 30 listopada 2017 r. zobowiązany jest podjąć uchwałę w tym przedmiocie. Uchwała ta stanowi jednocześnie akt założycielski ośmioletniej szkoły podstawowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna, prowadzące publiczną szkołę podstawową obejmującą część klas szkoły podstawowej, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną ośmioletniej szkoły podstawowej obejmującej część klas szkoły podstawowej. Podobnie również organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego albo osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca publiczną szkołę podstawową, której organizacyjnie jest podporządkowana szkoła filialna, może postanowić o zwiększeniu liczby klas objętych strukturą organizacyjną szkoły filialnej.

W związku z przekształceniem dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej w ośmioletnią szkołę podstawową uczniowie klas I–VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami odpowiednich klas ośmioletniej szkoły podstawowej. W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie klasy VI dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej podlegają promocji do klasy VII szkoły podstawowej w związku z jej przekształceniem w ośmioletnią szkołę podstawową. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do klasy I ośmioletniej szkoły podstawowej przeprowadza się na rok szkolny 2019/2020. Jedynie w przypadku przekształcenia dotychczasowego gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową jednostka samorządu terytorialnego lub osoba prawna niebędąca jednostką samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna prowadząca tę szkołę może postanowić o przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/2018 lub 2018/2019.

Gimnazjum

Z dniem 1 września 2017 r. likwiduje się klasę I, a w następnych latach kolejne klasy dotychczasowego gimnazjum.

Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasowe gimnazjum w terminie do 30 listopada 2019 r. zobowiązany jest w drodze uchwały stwierdzić zakończenie jego działalności. Do tego czasu w latach szkolnych 2017/2018 i 2018/2019 do dotychczasowego gimnazjum stosuje się przepisy dotychczasowe.

W związku z likwidacją klasy I na rok szkolny 2017/2018 nie przeprowadza się postępowania rekrutacyjnego do klasy I dotychczasowego gimnazjum. Jak zatem przedstawia się sytuacja uczniów będących uczniami ostatniego rocznika gimnazjum, którzy nie uzyskają promocji do kolejnej klasy?

Zgodnie z art. 128 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe, uczeń klasy I dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2016/2017 nie otrzyma promocji do klasy II, z dniem 1 września 2017 r. staje się uczniem klasy VII szkoły podstawowej. Jednocześnie dyrektor dotychczasowego gimnazjum po uzgodnieniu z organem prowadzącym poinformuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny. Uczeń klasy II dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2017/2018 nie otrzyma promocji do klasy III, z dniem 1 września 2018 r. staje się uczniem klasy VIII szkoły podstawowej. Uczeń zostanie poinformowany przez dyrektora dotychczasowego gimnazjum po uzgodnieniu z organem prowadzącym, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny. Uczeń klasy III dotychczasowego gimnazjum, który w roku szkolnym 2018/2019 nie ukończy tej szkoły, z dniem 1 września 2019 r. staje się uczniem VIII klasy szkoły podstawowej, a dyrektor dotychczasowego gimnazjum po uzgodnieniu z organem prowadzącym poinformuje tego ucznia, w której szkole będzie realizował obowiązek szkolny.

Zasady wyrównywania różnic programowych

Uczeń, który nie uzyskał promocji do kolejnej klasy gimnazjum i stał się uczniem szkoły podstawowej, może napotkać trudności w nauce z uwagi na różnice programowe w nauczaniu języka obcego. Jeżeli bowiem w dotychczasowym gimnazjum uczył się jako przedmiotu obowiązkowego języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się stanie, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie w innym oddziale lub grupie w tej szkole na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, uczeń jest obowiązany (art. 128 ust. 4 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe):

  1. uczyć się języka obcego nowożytnego nauczanego w oddziale szkoły podstawowej, której uczniem się staje, wyrównując we własnym zakresie różnice programowe do końca roku szkolnego albo
  2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum, albo
  3. uczęszczać do oddziału w innej szkole podstawowej na zajęcia z języka obcego nowożytnego, którego uczył się w dotychczasowym gimnazjum.

Sposoby przekształcenia dotyc

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy