Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z praktyki szkolnej

12 czerwca 2018

NR 69 (Styczeń 2017)

Dokumentowanie zajęć świetlicy i zajęć dodatkowych

391

Sejm RP uchwalił projekt noweli Karty Nauczyciela dotyczący likwidacji tzw. godzin karcianych, a prezydent RP podpisał ustawę z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw, której zapisy w części dotyczącej likwidacji tzw. godzin karcianych weszły w życie z dniem 1 września 2016 r. Trzeba podkreślić, że likwidacja tzw. godzin karcianych była w roku bieżącym jednym z najważniejszych rozwiązań zaproponowanych w ustawie Karta Nauczyciela.

Tytułem wstępu warto przypomnieć, czym były tzw. „godziny karciane”. 

W przypadku nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów były to 2 godziny w tygodniu, a w przypadku nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych 1 godzina, które każdy nauczyciel, niezależnie od swego pensum dydaktycznego, czyli obowiązkowego wymiaru zajęć, musiał poświęcić na zajęcia pozalekcyjne. Za prowadzenie zajęć w ramach godzin karcianych nauczyciele nie otrzymywali dodatkowego wynagrodzenia.

Przepisy art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela często w praktyce prowadziły do sytuacji, w której nauczyciele odsyłani byli do opieki świetlicowej w miejsce pracujących tam na co dzień wychowawców, czyli zamiast prowadzić zajęcia pozalekcyjne z uzdolnionymi uczniami, siedzieli w szkolnej świetlicy i pilnowali czekających na rodziców siedmio- i ośmiolatków. Celem powyższej nowelizacji – jak podaje Ministerstwo Edukacji Narodowej − jest zatem „racjonalizacja czasu pracy nauczycieli i dostosowanie go do realnych potrzeb uczniów konkretnej szkoły, jak również odbiurokratyzowanie pracy nauczycieli”. 

W niedalekiej przyszłości będzie można ocenić, na ile nowe przepisy ustawy przyczyniły się do zmiany dotychczasowej sytuacji w polskiej szkole w kontekście czasu pracy nauczycieli. 

Tak więc od dnia 1 września 2016 r. prawnie zostały zlikwidowane dodatkowe godziny obowiązkowe zwane godzinami karcianymi. Ale tym samym powstaje pytanie: Czy to oznacza, że nauczyciele przestają − w ramach zajęć i czynności statutowych − realizować zajęcia uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów? Otóż nie. Nauczyciele będą prowadzić zajęcia zgodnie z ustaleniami podjętymi przez dyrektora. Do dyrektora należy podjęcie decyzji o przydzieleniu nauczycielowi dodatkowej liczby godzin na zajęcia realizujące potrzeby i zainteresowania uczniów ponad pensum. Dyrektor nie będzie ograniczony obecnie obowiązującymi normami, a jedynie 40-godzinnym tygodniem pracy nauczyciela (przy pełnym etacie). Warto zaznaczyć, że nowe przepisy stanowią zatem powrót do stanu prawnego sprzed dnia 1 września 2009 r., kiedy organizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych adekwatną do potrzeb i zainteresowań uczniów zapewniał dyrektor szkoły. Pomimo iż nowelizacja zlikwidowała tzw. godziny karciane, to jednak nie rozwiązuje problemu związanego z bezpłatnym prowadzeniem zajęć. Co więcej, brak jest w obecnych przepisach Karty Nauczyciela regulacji dotyczącej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć w ramach zadań statutowych. W praktyce może to doprowadzić do nierównomiernego rozłożenia obowiązków wśród nauczycieli, a co za tym idzie − do przekraczania tygodniowej normy czasu pracy. Konstrukcja przepisu umożliwia pełną uznaniowość w przydzielaniu nauczycielom liczby i rodzaju zajęć. 

Zgodnie z treścią obecnie obowiązującego art. 42 ust. 7a ustawy Karta Nauczyciela zajęcia i czynności realizowane w ramach czasu pracy nauczyciela, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 tej ustawy (zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz) mają być rejestrowane oraz rozliczane w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub dziennikac...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy