Autor: Justyna Świder

Specjalista z zakresu prawa oświatowego i samorządowego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Katowicach. Wieloletni pracownik samorządowy zajmujący się sprawami oświaty.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Składniki nauczycielskiej pensji

Kwestia nauczycielskiego wynagrodzenia to złożona problematyka unormowana w kilku aktach prawnych oraz aktach prawa miejscowego obowiązujących na obszarze działania danego organu prowadzącego. Podsumujmy zatem – z czego składa się nauczycielska pensja?

Czytaj więcej

Nowości w ustawie Prawo zamówień publicznych – o czym trzeba pamiętać?

Zmiany, jakie nakłada na zamawiających nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, to temat trudny, ale bieżąca analiza nowości w przepisach na pewno ułatwi pracę każdemu dyrektorowi. W artykule przedstawiam kluczowe zmiany, które mają szczególne znaczenie dla dyrektorów placówek oświatowych zobowiązanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Czytaj więcej

Ochrona nauczyciela jak funkcjonariusza publicznego

Chociaż nauczyciel nie jest funkcjonariuszem publicznym w znaczeniu ustawowym, korzysta jednak z ochrony tak jak funkcjonariusz publiczny. W związku z tym przestępstwa wymienione w odpowiednich artykułach Kodeksu karnego, popełnione na szkodę nauczyciela, są ścigane z oskarżenia publicznego. Ponadto, dyrektor szkoły ma obowiązek podejmować wszelkie działania mające na celu ochronę swojego pracownika będącego nauczycielem. Ważną rolę odgrywają też związki zawodowe, których statutowym celem działania jest właśnie stawanie w obronie pracowników.

Czytaj więcej

Rewalidacja i nauczanie indywidualne w szkołach

Kolejny tekst minicyklu na temat opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno- -pedagogiczne poświęcamy zasadom dotyczącym organizacji zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego.

Czytaj więcej

Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. O czym musi pamiętać dyrektor?

Liczba wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego rośnie z roku na rok. Wynika to nie tyle z tego, że dzieci borykają się z poważniejszymi problemami rozwojowymi, a z tego, że rodzice mają większą świadomość, jakie prawa w edukacji szkolnej ma ich dziecko. Dlatego tak ważna jest pełna realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach, gdyż odpowiedzialny za to Jest dyrektor szkoły. Jak wyglądają jego obowiązki z tym związane?

Czytaj więcej

Opinie i orzeczenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora publicznej szkoły jest realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych 
na postawie art. 127 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokumenty te wydawane są w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektor szkoły po otrzymaniu stosownego orzeczenia lub opinii dotyczących ucznia na podstawie tego dokumentu będzie mógł zorganizować dla niego potrzebne zajęcia. 

Czytaj więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkole zasady tworzenia i gospodarowania środkami

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest funduszem przeznaczonym na finansowanie działalności socjalnej pracodawcy. 

Odgrywa on bardzo ważną rolę w realizacji tej działalności, na co wskazuje sama jego nazwa. Jakie są zasady tworzenia przez pracodawców zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i gospodarowania zgromadzonymi na nim środkami? Co należy wiedzieć w kontekście ZFŚS 
o ochronie danych pracownika?

Czytaj więcej

Czynności związane z awansem nauczyciela w sesji zimowej

Kwestie realizacji stażu na kolejny stopień awansu zawodowego nauczyciela uregulowane są w rozdziale 3A ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz w rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Regulacje „awansowe” zawarte w tych dwóch aktach prawnych to lektura obowiązkowa dla każdego nauczyciela realizującego staż. W niniejszym artykule zajmiemy się zadaniami przypadającymi na sesję zimową.

Czytaj więcej

Organizacja praktycznej nauki zawodu

Szkolnictwo zawodowe po reformie opiera się przede wszystkim na współpracy z pracodawcami i samorządami gospodarczymi. Taka forma organizacji nauki ma na celu właściwe przygotowanie młodzieży do startu na rynku pracy. Jak zapewnić uczniom odbywającym praktyczną naukę zawodu bezpieczeństwo i komfort? Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorze szkoły zawodowej, a jakie na podmiocie przyjmującym ucznia na praktyczną naukę zawodu?

Czytaj więcej

Powierzenie opieki nad dzieckiem – regulacje prawne i szczególne przypadki

Kwestia powierzenia opieki nad małoletnim osobom innym niż rodzice bądź wyznaczeni przez sąd rodzinny opiekunowie prawni jest problemem złożonym, nie do końca uregulowanym w polskim systemie prawnym. Niby wszystko jest jasne i uporządkowane, ale na co dzień dyrektorzy szkół muszą mierzyć się z szeregiem problemów w tym zakresie. 

Czytaj więcej