Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp , Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

16 lutego 2021

NR 109 (Luty 2021)

Rewalidacja i nauczanie indywidualne w szkołach

0 2272

Kolejny tekst minicyklu na temat opinii i orzeczeń wydawanych przez poradnie psychologiczno- -pedagogiczne poświęcamy zasadom dotyczącym organizacji zajęć rewalidacyjnych i nauczania indywidualnego.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze sensu stricto realizowane są przez placówki oświatowe w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Są one organizowane dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, które w ten sposób realizują obowiązek szkolny i nauki. Warunkiem koniecznym ich organizacji jest posiadanie przez ucznia lub wychowanka orzeczenia o potrzebie prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydanego przez zespół orzekający publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Organem, na którym ciąży obowiązek zorganizowania zajęć, jest dyrektor szkoły, do której uczeń uczęszcza. 
W przypadku uczniów i wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, w domach pomocy społecznej i podmiotach leczniczych, a także w domu rodzinnym, zajęcia organizuje jednostka samorządu terytorialnego będąca dla nich organem prowadzącym. W tych przypadkach potrzebny jest wniosek kierownika jednostki lub rodziców albo opiekunów prawnych. Właściwość miejscową określa się poprzez miejsce położenia danego podmiotu albo miejsce zamieszkania rodziców lub prawnych opiekunów.

POLECAMY

WAŻNE
Dzieci i młodzież, u których zdiagnozowano upośledzenie w stopniu głębokim, mogą uczęszczać do wszystkich typów szkół, również ogólnodostępnych. Z reguły realizują one obowiązek rocznego przygotowa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy