Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pomoc psychologiczna-pedagogiczna

8 grudnia 2020

NR 107 (Grudzień 2020)

Opinie i orzeczenia publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych

13

Jednym z podstawowych obowiązków dyrektora publicznej szkoły jest realizacja zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych 
na postawie art. 127 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez właściwe poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Dokumenty te wydawane są w oparciu o zapisy rozporządzenia MEN z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Dyrektor szkoły po otrzymaniu stosownego orzeczenia lub opinii dotyczących ucznia na podstawie tego dokumentu będzie mógł zorganizować dla niego potrzebne zajęcia. 

Tryb działania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej

Co do zasady, poradnia psychologiczno-pedagogiczna w zakresie wydawania opinii i orzeczeń działa w ramach wewnętrznych zespołów tworzonych w celu rozpatrzenia konkretnych wniosków. Zespół powołuje dyrektor poradni, a w jego skład wchodzą: 

POLECAMY

 • dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu,
 • psycholog,
 • pedagog,
 • lekarz,
 • inni specjaliści, w szczególności mający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli ich udział w pracach zespołu jest niezbędny.

Osoby wskazane powyżej mają decydujący głos w sprawie wydania opinii lub orzeczenia. 

Oprócz nich w pracach zespołu z głosem doradczym mogą uczestniczyć: 

 • na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych albo samego wnioskodawcy, jeżeli jest pełnoletni – wychowawcy i inni specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem;
 • na wniosek lub za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych ucznia (jego samego, jeżeli jest pełnoletni) – psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub inni specjaliści. 

WAŻNE

Rodzic lub opiekun prawny ucznia albo on sam, jeżeli jest pełnoletni, może brać udział w posiedzeniu zespołu oraz przedstawiać swoje stanowisko. Jest to bardzo ważne uprawnienie, z którego bezwzględnie należy korzystać.

Obowiązkiem przewodniczącego zespołu jest zawiadomienie rodzica lub opiekuna prawnego ucznia o miejscu i terminie posiedzenia zespołu. W przypadku braku takiego zawiadomienia bardzo łatwe jest podważenie trybu wydania opinii lub orzeczenia. Ważne jest to, że nie wolno ujawnić spraw poruszanych na posiedzeniu zespołu. Dotyczy to wszystkich członków zespołu i osób biorących udział w posiedzeniu. 

Właściwość miejscowa

Zgodnie z zapisami rozporządzenia zespoły wydają orzeczenia i opinie w sprawie dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.

Przykład
Uczeń szkoły podstawowej w mieście X zamieszkuje w mieście Y, które organizuje codzienny dowóz uczniów do szkoły integracyjnej położonej w mieście X. We wskazanej sytuacji właściwą poradnią do wydania orzeczeń lub opinii w sprawie ucznia będzie poradnia mająca siedzibę w mieście X. 

Oczywiście od tej wskazanej powyżej zasady istnieje kilka wyjątków. I tak: 

 • w przypadku dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci; 
 • w przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

WAŻNE

Szczególne uregulowania dotyczą dzieci niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. Orzeczenia i opinie w ich sprawie mogą wydawać tylko poradnie wskazane przez właściwego kuratora oświaty, za zgodą organów prowadzących poradnie. Oznacza to, że jeżeli poradnia nie uzyskała zgody kuratorium na wydawanie tych opinii i orzeczeń, nie może prowadzić działalności w tym zakresie. 

Wniosek do poradni

Powołane zespoły wydają orzeczenia i opinie na pisemny wniosek rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub samego ucznia, jeżeli jest pełnoletni. Można go złożyć w tradycyjnej, papierowej formie lub za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP). 

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni pomylili się i złożyli wniosek do niewłaściwej poradni, jest ona zobowiązana przekazać go do właściwego zespołu. Nie jest to podstawa do zwrócenia wniosku osobie składającej. 

Treść wniosku

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii powinien zawierać:

 • imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia,
 • datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia,
 • numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,
 • adres zamieszkania dziecka lub ucznia, 
 • w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka jego adres, nazwę, oznaczenie oddziału,
 • imiona i nazwiska rodziców lub opiekunów prawnych dziecka lub ucznia oraz ich adres zamieszkania, a także adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 • zwięzłe określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii,
 • informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach,
 • informację o stosowanych metodach komunikowania się – gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym,
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada,
 • podpis wnioskodawcy. 

WAŻNE

Wniosek musi być podpisany przez oboje rodziców, jeżeli ich władza rodzicielska nie jest ograniczona lub zawieszona. W sytuacji, gdy pod wnioskiem widnieje podpis tylko ojca lub tylko matki, należy wezwać drugiego rodzica w celu uzupełnienia jego podpisu. Jest to szczególnie ważne, gdy rodzice pozostają w konflikcie, co nie zdarza się rzadko.

Do wniosku należy dołączyć również stosowne oświadczenia, m.in. dotyczące ochrony danych osobowych, władzy rodzicielskiej czy doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Jeżeli rodzice lub opiekunowie prawni dysponują dokumentacją medyczną dziecka, która może mieć wpływ na wydanie opinii lub orzeczenia, również powinni dołączyć jej odpisy do wniosku. 

Rodzice lub opiekunowie prawni muszą pamiętać o załączeniu do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. 

Z kolei w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu. 

Wniosek może być zwrócony z wyjaśnieniem do wnioskodawcy tylko w sytuacji, gdy: 

 • z jego treści wynika, że nie dotyczy on wydania orzeczenia lub opinii, lub
 • jest złożony przez osobę nieuprawnioną. 

Wezwania do usunięcia braków

Jeżeli wniosek nie zawiera wszystkich danych lub oświadczeń, o których mowa powyżej, albo wnioskodawca nie dołączył do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii pełnej dokumentacji, przewodniczący zespołu zobowiązany jest wezwać go do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania wezwania.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może być wydana nawet dla dzieci w okresie niemowlęcym.

Może się zdarzyć, że wnioskodawca nie ma wszystkich dokumentów, które są zespołowi potrzebne do wydania opinii lub orzeczenia. Wówczas badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego z...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy