Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem , Otwarty dostęp

18 marca 2021

NR 110 (Marzec 2021)

Nowości w ustawie Prawo zamówień publicznych – o czym trzeba pamiętać?

0 2809

Zmiany, jakie nakłada na zamawiających nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, to temat trudny, ale bieżąca analiza nowości w przepisach na pewno ułatwi pracę każdemu dyrektorowi. W artykule przedstawiam kluczowe zmiany, które mają szczególne znaczenie dla dyrektorów placówek oświatowych zobowiązanych do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych weszła w życie 1 stycznia 2021 r. na mocy art. 109 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo zamówień publicznych.
Jak podawał Urząd Zamówień Publicznych, najważniejsze zmiany to m.in.:

POLECAMY

  • rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia,
  • wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
  • zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień,
  • zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców,
  • większa transparentność postępowań, 
  • zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów,
  • zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Kim jest zamawiający publiczny?

Artykuł 4 pkt 1–3 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że przepisy tej ustawy stosuje się do zamawiających publicznych, którymi w jej rozumieniu są:

  • jednostki sektora finansów publicznych – zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych są to jednostki sektora finansów publicznych oraz inne podmioty w zakresie, w jakim wykorzystują środki publiczne lub dysponują tymi środkami, 
  • państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 
  • inne osoby prawne utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym. 

WAŻNE 
Publiczne jednostki systemu oświaty (przedszkola, szkoły, zespoły szkół, placówki) są bez wątpienia jednostkami sektora finansów publicznych. Z uwagi na powyższe, zobowiązane są do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zakres stosowania ustawy 

Artykuł 2 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że przepisy ustawy stosuje się do udzielania zamówień klasycznych oraz organizowania konkursów, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy