Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Zmienione zasady oceniania prac nauczyciela i dyrektora

301

W nowym roku kalendarzowym pewnym zmianom ulegną zasady oceniania pracy nauczycieli, w tym dyrektorów szkół. Przede wszystkim zaczną obowiązywać nowe przepisy wykonawcze. Podpowiadamy, jak przygotować się do zmian i dopilnować formalności w zakresie oceny pracy nauczyciela oraz dyrektora.

Regulacje dotyczące oceny pracy

Wobec nauczycieli niezajmujących kierowniczych stanowisk bez zmian pozostaną ogólne zasady oceniania ich pracy określone w przepisach art. 6a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379). Natomiast dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. z 2012 r., poz. 1538) zostanie uchylone najpóźniej z dniem 2 stycznia 2017 r. W projekcie (z dnia 3 października) nowego rozporządzenia o tym samym tytule MEN przewiduje obowiązywanie nowych przepisów wykonawczych od dnia 1 stycznia 2017 r.

Zainicjowanie postępowania oceniającego pracę nauczyciela

Nadal oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem stażysty, dokonuje dyrektor samorządowej szkoły zatrudniającej nauczyciela − z własnej inicjatywy lub na wniosek zainteresowanego nauczyciela, kuratora oświaty, organu prowadzącego (wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa), rady szkoły lub rady rodziców. W szkołach niepublicznych oraz publicznych prowadzonych przez inne osoby niż j.s.t. procedura oceniająca jest wszczynana na wniosek nauczyciela, organu prowadzącego lub z inicjatywy dyrektora.

Obowiązujące terminy

Od poprzedniej oceny pracy nauczyciela musi upłynąć co najmniej rok, zaś na sporządzenie nowej oceny dyrektor ma 3 miesiące od złożenia wniosku. Do rocznego okresu nie wlicza się usprawiedliwionej nieobecności w pracy trwającej dłużej niż miesiąc oraz ferii, a także − w szkołach nieferyjnych (co stanowi nowe rozwiązanie) − okresów urlopu wypoczynkowego trwającego nieprzerwanie co najmniej 14 dni kalendarzowych. O zamiarze dokonania oceny z inicjatywy dyrektora lub na wniosek innego uprawnionego organu nauczyciel musi zostać zawiadomiony na piśmie – tak jak dotychczas − co najmniej miesiąc wcześniej.

Ustalanie oceny pracy

Dokonywanie oceny może zostać poprzedzone zasięgnięciem opinii na temat pracy nauczyciela, sporządzonej przez doradcę metodycznego ewentualne innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego. Dyrektor może również zasięgnąć opinii samorządu uczniowskiego.

Kryteria oceny pracy nauczyciela nadal obejmują ustalony w ramach nadzoru pedagogicznego stopień realizacji podstawowych obowiązków służbowych nauczyciela, wymienionych w art. 6 KN i art. 4 ustawy o systemie oświaty, zadań statutowych szkoły oraz obowiązków służbowych wykonywanych w ramach obowiązującego czasu pracy, wyliczonych w art. 42 ust. 2 KN. Nowe rozporządzenie powiela zawarte w poprzednich przepisach wykonawczych wytyczne, które dyrektor powinien mieć na uwadze przy ustalaniu oceny, w tym w szczególności poprawność merytoryczną i metodyczną prowadzonych zajęć oraz wynikających z zadań statutowych, zaangażowanie zawodowe nauczyciela, aktywność w doskonaleniu zawodowym, działania w zakresie wspomagania wszechstronnego rozwoju ucznia czy przestrzeganie porządku pracy.

Sama ocena nadal ma charakter opisowy i jest zakończona stwierdzeniem uogólniającym według niezmienionej skali: ocena wyróżniająca, dobra, negatywna.

O zamiarze dokonania oceny z inicjatywy dyrektora lub na wniosek innego uprawnionego organu nauczyciel musi zostać zawiadomiony na piśmie – tak jak dotychczas − co najmniej miesiąc wcześniej.

Dokumentowanie oceny pracy

Dyrektor szkoły jeszcze przed ustaleniem oceny jest obowiązany zapoznać nauczyciela z pisemnym projektem oceny oraz wysłuchać jego uwag i zastrzeżeń. Nauczyciel ma maksymalnie 3 dni od dnia zapoznania się z projektem oceny na zgłoszenie pisemnych uwag. Na wniosek nauczyciela przy zapoznawaniu go z projektem oceny oraz wysłuchaniu jego uwag i zastrzeżeń może być obecny przedstawiciel wskazanej przez nauczyciela zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej.

Ocena jest sporządzana w formie pisemnej. Treść karty oceny pracy po zmianach określi nowe rozporządzenie, zaś MEN zrezygnował z ustalenia wzoru tego dokumentu. 

Karta zawiera następujące dane: imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, datę i miejsce urodzenia nauczyciela,miejsce zatrudnienia i zajmowane stanowisko, staż pracy pedagogicznej, stopień awansu zawodowego, wykształcenie, datę dokonania ostatniej oceny pracy, stwierdzenie uogólniające co do oceny pracy, uzasadnienie oceny pracy, datę sporządzenia oceny pracy, podpis osoby dokonującej oceny pracy, pouczenie o terminie i trybie wniesienia odwołania od oceny pracy. 

MEN już nie wymaga zamieszczania w karcie oceny pracy informacji o dacie rozpoczęcia pracy w danej szkole oraz formie nawiązania stosunku pracy. Oryginał karty oceny pracy jest doręczany nauczycielowi, a odpis wpinany do akt osobowych. 

Odwołanie od oceny pracy

W terminie 14 dni od dnia doręczenia karty oceny pracy nauczyciel niezadowolony z oceny może się odwołać do kuratora oświaty. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły. Kurator powołuje zespół oceniający w składzie cztero- lub pięcioosobowym: przedstawiciel kuratora oświaty jako przewodniczący zespołu, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły (ewentualnie rady rodziców), doradca metodyczny, przedstawiciel zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, o ile nauczyciel go wskaże. Zespół oceniający ma 30 dni na rozpatrzenie odwołania oraz na ustalenie nowej oceny pracy, jeśli uzna taką potrzebę. 

Nowym rozwiązaniem jest obowiązek sporządzenia przez zespół oceniający karty oceny pracy w razie jej zmiany, której odpis jest obowiązkowo wpinany do akt osobowych nauczyciela. Zespół oceniający jest również uprawniony do podtrzymania oceny zakwestionowanej przez nauczyciela, co według nowych zasad wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Nauczycielowi nie przysługuje prawo dalszego odwoływania się od rozstrzygnięcia zespołu powołanego przez kuratora oświaty.

Odmienności dotyczące oceny pracy dyrektora

Przeważająca część regulacji o ocenie pracy nauczyciela dotyczy również oceniania dyrektora oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły, z odrębnościami wprost wynikającymi z KN i przepisów wykonawczych.

Z nowym rokiem wzmocnieniu ulega rola kuratora oświaty w ocenianiu nauczyciela zajmującego stanowisko dyrektora lub p.o. dyrektora. Zamia...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy