Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Od 1 stycznia 2017 r. umowa-zlecenie ze stawką godzinową 12 zł brutto

0 111

Ustawą z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadzono rewolucyjne wręcz przepisy w zakresie powierzania wykonywania usług na podstawie umowy-zlecenia bądź umowy o świadczenie usług. Chodzi o ustanowienie i wprowadzenie do obrotu prawnego pojęcia minimalnej stawki godzinowej.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdą w życie przepisy wprowadzające minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia dla umów cywilnoprawnych, tj. dla umów-zleceń (regulowanych w treści art. 734 i nast. Kodeksu cywilnego) oraz dla umów o świadczenie usług (regulowanych w art. 750 Kodeksu cywilnego). Intencją ustawodawcy, który uchwalił nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jest przede wszystkim ograniczenie zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacznie niższe od minimalnego wynagrodzenia przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy. Rewolucyjność przepisów polega na tym, że owa nowelizacja stanowi znaczną ingerencję w dotychczasowe regulacje z tego zakresu.

Podmioty objęte prawną ochroną w zakresie minimalnego wynagrodzenia

Należy przypomnieć, że zgodnie z treścią art. 10 § 2 Kodeksu pracy to „państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę”. Obowiązek ten wypełnia w drodze przepisów zawartych w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę reguluje obecnie zasady ustalania minimalnego wynagrodzenia jedynie w odniesieniu do osób zatrudnionych w ramach stosunku pracy 
(tj. posiadających status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy). Wysokość minimalnego wynagrodzenia jest ustalana w stawce miesięcznej i w bieżącym roku kalendarzowym wynosi 1850 zł brutto. Przedmiotowa nowelizacja spowodowała rozszerzenie kręgu osób, do których będzie miała zastosowanie − chodzi tutaj o zleceniobiorców i świadczeniobiorców. Rozszerzenie kręgu osób, które mają być objęte prawną ochroną w zakresie minimalnego wynagrodzenia, wydaje się uzasadnione. Nowe regulacje dotyczą osób fizycznych, samozatrudniających się i niezatrudniających pracowników lub niezawierających umów ze zleceniobiorcami oraz osób fizycznych niewykonujących działalności gospodarczej, które będą wykonywały zlecenie bądź świadczyły usługi na podstawie umów, o których mowa w art. 734 i 750 Kodeksu cywilnego. 

Kwota minimalnego wynagrodzenia

Jak już wspomniano, od dnia 1 stycznia 2017 r. zakres stosowania przedmiotowej ustawy zostanie rozszerzony o osoby wykonujące pracę na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług. Znowelizowane przepisy przewidują, że w przypadku tego rodzaju umów wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej wynikającej z ustawy. Przy obecnej wysokości wynagrodzenia za pracę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 zł brutto. 

Jak już wspomniano, od dnia 1 stycznia 2017 r. zakres stosowania przedmiotowej ustawy zostanie rozszerzony o osoby wykonujące pracę na podstawie umów-zleceń oraz umów o świadczenie usług. Znowelizowane przepisy przewidują, że w przypadku tego rodzaju umów wynagrodzenie powinno być ustalone w umowie w taki sposób, aby jego wysokość za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług nie była niższa niż wysokość minimalnej stawki godzinowej wynikającej z ustawy. Przy obecnej wysokości wynagrodzenia za pracę minimalna stawka godzinowa wynosiłaby 12 zł brutto. 

Przepisy ustawy przewidują również, że wysokość stawki godzinowej będzie ulegała corocznej waloryzacji o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w danym roku kalendarzowym.

 I tutaj sytuacja wymaga pewnego wyjaśnienia. Mianowicie, zmiana przepisów doprowadziła do potocznego rozumienia pojęcia minimalnej stawki godzinowej, tj. „12 zł za godzinę”, podczas gdy wysokość minimalnej stawki godzinowej w 2017 r. ustala się w kwocie wynikającej ze zwaloryzowania kwoty 12 zł o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonej na rok 2017 przez wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą w roku 2016. Końcowy wynik obliczeń zaokrągla się do pełnych dziesiątek gros...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy