Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

6 czerwca 2018

NR 71 (Marzec 2017)

Zasady zwalniania nauczycieli religii

0 64

W poprzednim numerze przedstawiono kwestię zatrudniania nauczycieli religii, wskazując, że tak jak każdy nauczyciel, także i nauczyciel religii podlega przepisom Karty Nauczyciela. Nie inaczej jest w przypadku zwalniania nauczycieli religii, bowiem i tutaj zastosowanie znajdują przepisy Karty Nauczyciela.

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem mianowanym

Zgodnie z art. 23 Karty Nauczyciela, stosunek pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania obligatoryjnie ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach:
1) na wniosek nauczyciela,
2) w razie czasowej niezdolności nauczyciela do pracy spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza 182 dni, przy czym do okresu niezdolności do pracy wlicza się również przypadające w tym okresie przerwy obejmujące dni, w których w szkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie odbywają się zajęcia (w szczególnie uzasadnionych wypadkach okres nieobecności w pracy może być przedłużony o kolejne 
12 miesięcy, o ile nauczyciel uzyska prawo do świadczenia rehabilitacyjnego lub zostanie mu udzielony urlop dla poratowania zdrowia),
3) w razie orzeczenia przez lekarza przeprowadzającego badanie okresowe lub kontrolne o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy,
4) w razie uzyskania negatywnej oceny pracy,
5) w razie cofnięcia skierowania do nauczania religii w szkole na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

Zgodnie z ust. 2 wyżej wspomnianego przepisu, roz-
wiązanie stosunku pracy z nauczycielem religii zatrudnionym na podstawie mianowania następuje odpowiednio:
1) z końcem roku szkolnego, po uprzednim złożeniu przez nauczyciela trzymiesięcznego wypowiedzenia,
2) z końcem tego miesiąca, w którym upływa okres czasowej niezdolności nauczyciela do pracy,
3) z końcem miesiąca, w którym dyrektor szkoły otrzymał ostateczne orzeczenie lekarskie o niezdolności nauczyciela do wykonywania dotychczasowej pracy,
4) z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od otrzymania przez nauczyciela negatywnej oceny pracy,
5) z końcem tego miesiąca, w którym nastąpiło cofnięcie skierowania do nauczania religii.

Poza wyżej wymienionymi przesłankami, rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem religii zatrudnionym na podstawie mianowania może także nastąpić na mocy porozumienia stron lub w razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się nauczyciela na badanie okresowe lub kontrolne, z końcem miesiąca, w którym dyrektor otrzymał o tym informację, za wyjątkiem sytuacji gdy dyrektor szkoły kieruje nauczyciela religii na badanie okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy, co może nastąpić w każdym czasie. Wówczas rozwiązanie stosunku pracy na podstawie mianowania może nastąpić w razie dwukrotnego nieusprawiedliwionego niestawiennictwa nauczyciela na badanie. 

Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na podstawie umowy o pracę

W przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem nastąpić może jedynie z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, zawsze ze skutkiem na koniec roku szkolnego, o czym stanowi art. 27 ust. 1 Karty Nauczyciela. Pominięcie tego wymogu i rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony bez wypowiedzenia i w każdym czasie możliwe jest tylko w razie niezdolności nauczyciela do pracy z powodu choroby trwającej dłużej niż jeden rok, chyba że w szczególnie uzasadnionych wypadkach lekarz leczący stwierdzi możliwość powrotu do pracy w zawodzie nauczyciela. W tym wypadku okres nieobecności w...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy