Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

13 czerwca 2018

NR 67 (Listopad 2016)

Stosowanie używek przez pracowników na terenie szkoły

0 103

Szkoła jest miejscem szczególnym, w którym pracownicy podlegają ograniczeniom, jeśli chodzi o możliwość korzystania z używek w miejscu pracy. Ich prywatne upodobania i nawyki nie powinny negatywnie wpływać na uczniów.

Tytoń i e-papierosy

Od dnia 8 września 2016 r. obowiązują zaostrzone regulacje ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 298), które m.in. mają zapewnić prawo osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych. Ustawa w art. 2 pkt 19 i 20 definiuje m.in. pojęcie papierosa (zrolowany tytoń, który może być spożywany w drodze procesu spalania, w tym tytoń zrolowany, który w drodze prostej, nieprzemysłowej obróbki jest owijany w bibułę papierosową), papierosa elektronicznego (wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika, zarówno jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania) oraz nowatorskiego wyrobu tytoniowego (wyrób tytoniowy inny niż papieros, tytoń do samodzielnego skręcania papierosów, tytoń fajkowy, tytoń do fajki wodnej, cygaro, cygaretka, tytoń do żucia, tytoń do nosa lub tytoń do stosowania doustnego).

Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty zabronione jest palenie wyrobów tytoniowych, w tym nowatorskich wyrobów tytoniowych, oraz palenie papierosów elektronicznych. Zakaz dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły – pracowników, uczniów, rodziców i innych osób, zarówno w budynku, jak i na zewnątrz w obrębie terenu jednostki oświatowej. 

Dyrektor szkoły ma obowiązek zadbania o to, aby w widocznych miejscach zostały zamieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i e-papierosów na terenie należącym do szkoły (art. 5 ust. 1a ustawy). Za brak tabliczki informującej o zakazie palenia grozi grzywna do 2000 zł (art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Wyjątkowo dyrektor, jeśli wykonuje obowiązki właściciela lub zarządcy budynku szkolnego, może wyznaczyć palarnię dla pracowników w pomieszczeniach zakładu pracy (art. 5a ust. 3 pkt 5 ustawy). Dyrektor nie ma takiego obowiązku, nawet na wyraźne życzenie pracowników. Natomiast nie jest upoważniony do wyznaczenia palarni w tych przypadkach, w których szkoła korzysta z wynajętych lub użyczonych pomieszczeń. Wówczas o wydzieleniu palarni decyduje właściciel budynku.

Jeśli w szkole została wydzielona palarnia, tylko tam nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni mogą palić wyroby tytoniowe i e-papierosy. Stosowanie takich wyrobów jest zakazane w innych miejscach, nawet za przyzwoleniem pozostałych pracowników (np. w pokoju nauczycielskim, w toaletach czy pomieszczeniach socjalnych). Za palenie poza palarnią grozi mandat za wykroczenie w wysokości do 500 zł, nakładany przez Państwową Inspekcję Sanitarną (art. 13 ust. 2 ustawy).

Alkohol

Na terenie szkół oraz zakładów pracy zabroniona jest sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych − art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487). Zakazane jest także samo wnoszenie napojów alkoholowych na teren miejsca pracy. Osoby posiadające przy sobie napoje alkoholowe mają obowiązek przekazania ich do depozytu pod rygorem niewpuszczenia bądź usunięcia z terenu szkoły (art. 16 ust. 1 i 2 ww. ustawy). Dyrektor powinien poinformować pracowników (oraz

Odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia grozi również dyrektorowi, który nie reaguje na znane mu przypadki podawania lub spożywania alkoholu lub sam dopuszcza do sprzedawania, podawania lub spożywania napojów alkoholowych na terenie jednostki oświatowej (art. 44 ustawy).

uczniów) o zakazie wnoszenia napojów alkoholowych oraz rygorach w razie niezastosowania się do tego zakazu. Dyrektor lub wyznaczona osoba (np. woźny) mają obowiązek odmówienia wpuszczenia na teren szkolny osób, w stosunku do których powzięły uzasadnione podejrzenie, że wbrew zakazowi wnoszą napoje alkoholowe. Pracownik w takiej sytuacji może zażądać przeprowadzenia kontroli, która − jeśli okaże się, że podejrzenia o wnoszenie alkoholu były bezzasadne − skutkuje obowiązkiem wpuszczenia pracownika do szkoły (§ 1 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 maja 1983 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w razie wnoszenia napojów alkoholowych na tereny objęte zakazem ich wnoszenia − Dz. U. z 1983 r. Nr 25, poz. 105).

Za alkohol przyjęty w depozyt wydaje się pokwitowanie, które określa ilość, rodzaj i gatunek alkoholu, uiszczoną opłatę oraz pouczenie o terminie odebrania depozytu i skutkach niedotrzymania tego terminu. Pokwitowanie stanowi druk ścisłego zarachowania oraz jest oznaczone kolejnym numerem, który jednocześnie umieszcza się na naczyniu. Pokwitowanie sporządza się w dwóch egzemplarzach; drugi egzemplarz stanowi dowód przyjęcia i przechowywania napoju alkoholowego w depozycie. Opłata za przechowywanie w depozycie wynosi 1 gr za jedno naczynie oraz jest opłacana przy przyjmowaniu napoju alkoholowego do depozytu. Wpływy z tytułu opłat przeznacza się na cele związane z organizowaniem warunków p...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy