Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

12 czerwca 2018

NR 68 (Grudzień 2016)

Prawidłowe naliczenie nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego

933

Naliczanie nagród jubileuszowych nie jest łatwym zadaniem. Podpowiadamy, jak to zrobić prawidłowo oraz od kiedy pracownikowi przysługuje tzw. dodatek za wysługę lat. 

Spróbujmy tytułowe zagadnienie przeanalizować na następującym przykładzie:

POLECAMY

Pracownik samorządowy na dzień 1 marca 2016 r. posiadał 18-letni staż pracy i z tego tytułu miał naliczone 18% dodatku za wieloletnią pracę, zwanego dodatkiem stażowym. W dniu 2 marca 2016 r. pracownik dostarczył do zakładu pracy dokumenty poświadczające wymagany okres zatrudnienia i do jego stażu pracy zostały mu doliczone 3 lata. Oznacza to, że pracownik w tym dniu (tj. 2 marca 2016 r.) nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w związku z osiągnięciem 20-letniego stażu pracy. Powstaje pytanie: Jak prawidłowo naliczyć nagrodę jubileuszową tego pracownika?

Pracownik na dzień 2 marca 2016 r. posiada stałą płacę zasadniczą, comiesięczny dodatek do wynagrodzenia zawsze w stałej wysokości oraz 18% tzw. dodatku stażowego. 

Czy ww. nagrodę należy naliczyć, stosując następujący schemat: wynagrodzenie zasadnicze + stały dodatek + 18% dodatku stażowego i od tego 75% nagrody, czy też: wynagrodzenie zasadnicze + stały dodatek + 19% dodatku stażowego i od tego 75% nagrody? A ponadto, czy pracownik powinien otrzymać wynagrodzenie za marzec naliczone z uwzględnieniem dodatku stażowego w wysokości 20%, czy też dopiero dodatek ten uwzględnić wraz z wynagrodzeniem za miesiąc kwiecień?

Dla wyjaśnienia modelowego przykładu w pierwszej kolejności konieczne staje się przytoczenie odpowiednich regulacji prawnych, gdyż bez nich trudno jest podjąć jakąkolwiek analizę. I tak, zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych: „nagroda jubileuszowa przysługuje po 20 latach pracy − w wysokości 75% wynagrodzenia miesięcznego”. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej, oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu

Dodatek za wieloletnią pracę, zwany dodatkiem za wysługę lat czy też dodatkiem stażowym, jest stałym składnikiem wynagrodzenia za pracę pracownika samorządowego. 

pieniężnego za urlop wypoczynkowy, o czym z kolei mówi ust. 4 art. 38 ww. ustawy. Natomiast według treści § 8 ust. 1 oraz ust. 5–6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych: pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody, którą wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze − wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Przy obliczaniu nagrody jubileuszowej składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięcznej w stałej wysokości uwzględnia się w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do tej nagrody. 

Odwołując się do naszego modelowego przykładu, stwierdzić należy, że skoro na dzień 2 marca 2016 r. pracownik legitymuje się 20-letnim okresem zatrudnienia, to niewątpliwie nabywa prawo do nagrody jubileuszowej, której podstawę z kolei stanowi wynagrodzenie miesięczne przysługujące w dniu nabycia prawa do tej nagrody. 

Dla celu jej obliczenia należy zastosować następujący schemat: wynagrodzenie zasadnicze + stały dodatek + 18% dodatku stażowego i od tego 75% nagrody. 

Powstaje pytanie, dlaczego w podanym wyżej przykładzie należy uwzględnić dodatek stażowy w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Odpowiedź jest prosta. Skoro pracownik nabył prawo do nagrody w marcu, kiedy to dodatek przysługiwał w wysokości 18% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, to w takiej wysokości powinien zostać przyjęty do podstawy nagrody jubileuszowej. Tutaj bez znaczenia pozostaje fakt nabycia w tym miesiącu prawa do 20% dodatku. Przyjmując natomiast w założeniu, że nagroda zostałaby wypłacona w ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy