Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

24 października 2018

NR 64 (Czerwiec 2016)

Prawo autorskie vs. praktyka szkolna

0 1270

Szkoły, prowadząc nauczanie, w zasadzie bez przerwy posiłkują się wszelkiego rodzaju utworami będącymi przejawem działalności twórczej ich autorów. Bez korzystania z dorobku autorskiego w postaci utworów literackich, naukowych, komputerowych czy audiowizualnych nauczanie w obecnych czasach byłoby praktycznie niemożliwe. 

Na dodatek powszechna digitalizacja oraz zamieszczanie wielu utworów w Internecie jeszcze bardziej ułatwia dostęp do nich, umożliwiając tym samym prawie nieograniczoną możliwość korzystania z wielu przejawów twórczości autorskiej. Należy jednak pamiętać, że tak samo jak większość sfer funkcjonowania naszego społeczeństwa, także korzystanie z utworów autorskich jest obwarowane wieloma zasadami znajdującymi odzwierciedlenie w obowiązujących aktualnie przepisach prawa autorskiego. Poniżej znalazło się omówienie najważniejszych z nich.

Najważniejszym aktem prawnym regulującym zasady korzystania z cudzych utworów jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 20 listopada 2015 r. ustawa ta uległa zmianie, wpływając m.in. na zasady korzystania z utworów przez placówki oświatowej. Zgodnie z przepisami ustawy przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia, określany jako „utwór”. Przykładowo, utworami będą dzieła literackie, naukowe, programy komputerowe, utwory plastyczne, fotograficzne, muzyczne czy audiowizualne, w tym także filmowe. Przepisy ustawy wyłączają spod ochrony prawa autorskiego jedynie wąską grupę wskazanych w niej rodzajów twórczości, do których należą:

  • akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
  • urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
  • opublikowane opisy patentowe lub ochronne,
  • proste informacje prasowe. 

Ochrona ze strony praw autorskich przysługuje nie tylko twórcy utworu pierwotnego (np. książki), ale także osobie, która stworzy opracowanie cudzego utworu, np. dokona tłumaczenia książki napisa...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy