Dołącz do czytelników
Brak wyników

Dyrektor i finanse

20 listopada 2018

NR 63 (Maj 2016)

Pozyskiwanie darowizn i sponsorów dla szkół publicznych

505

Szkoły publiczne mają wiele możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na swoją działalność. Jednym z takich sposobów jest nawiązanie współpracy sponsorskiej z określonym podmiotem albo otrzymanie darowizny.

Sponsoring − to nic innego jak forma promocji, niejako tańszy odpowiednik reklamy, która łączy sponsora i szkołę. Firmy, które postanowiły sponsorować szkoły, najczęściej włączają je w strategię swojej działalności, aby osiągnąć określone rezultaty. Sponsoring jest więc odpłatnym przysporzeniem majątkowym (wyrażającym się w pieniądzach, rzeczach albo usługach) dokonywanym przez firmę, osobę prywatną lub instytucję (określaną mianem sponsora) na rzecz sponsorowanego, czyli w tym przypadku szkoły publicznej. 
Podkreślić należy, że sponsoring nie jest czynnością jednostronną, ukierunkowaną na osiągnięcie korzyści przez szkołę. Tym właśnie różni się on od darowizny. Zarówno bowiem na sponsorze, jak i na szkole ciążą określone obowiązki, których realizacja uznawana jest za realizację umowy sponsorskiej.

Cechy sponsoringu

Wśród podstawowych cech sponsoringu wymienić należy:

 • wzajemność świadczeń sponsora i sponsorowanego,
 • przekazanie przez sponsora określonych środków (pieniężnych czy rzeczowych) albo innych zasobów,
 • wykonanie przez sponsorowanego (czyli szkołę) uzgodnionych uprzednio świadczeń, które przyczynią się do poprawienia wizerunku sponsora.

Jednym z najczęstszych motywów sponsoringu wydaje się chęć zwiększenia znajomości firmy lub marki w danym środowisku. Sponsorowanie szkoły jest po prostu narzędziem, które służy budowaniu wizerunku w danym środowisku, co oczywiście przekłada się najczęściej na zwiększenie przychodów z prowadzonej przez sponsora działalności.
Szkoła publiczna może pozyskać sponsora:

 • na stałe − jako długofalowego partnera swojej szkoły,
 • cyklicznie – np. co roku sponsor dofinansowuje akcję charytatywną prowadzoną przez szkołę na początku roku szkolnego,
 • jednorazowo − w formie dofinansowania konkretnego działania lub projektu, np. pomoc finansowa na zakup wyposażenia pracowni komputerowej lub sprzętu sportowego dla szkoły.

Sponsoring nie jest czynnością jednostronną, ukierunkowanąna osiągnięcie korzyści przez szkołę. Tym właśnie różni się on od darowizny. Zarówno bowiem na sponsorze, jak i na szkole ciążą określone obowiązki, których realizacja uznawana jest za realizację umowy sponsorskiej. Darowizna jest umową unormowaną w Kodeksie cywilnym, zawartą pomiędzy darczycą a obdarowanym (w tym przypadku szkołą). Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby fizyczne, jak i prywatne.

Rodzaje pomocy od sponsora

Sponsor może przekazać szkole pomoc finansową, rzeczową lub usługową w dowolnym zakresie. Rozmiar i specyfika pomocy zależy jedynie od możliwości sponsora i umiejętności zaprezentowania przez szkołę interesującej oferty oraz profesjonalizmu ewentualnych negocjacji dotyczących rozmiaru i formy otrzymanej pomocy (pieniądze, rzeczy lub usługi).

Formy pomocy

Pomoc od sponsora szkoła otrzymuje w formie:

 • finansowej − pieniądze od sponsora wpływają na konto szkoły,
 • rzeczowej − sponsor przekazuje szkole komputery, sprzęt sportowy, wyposażenie pracowni,
 • usługowej – np. firma informatyczna nieodpłatnie administruje stronę internetową szkoły, firma zapewnia szkole ubezpieczenie,
 • wolontarystycznej − firma sponsorująca namawia swoich pracowników do nieodpłatnej pomocy w organizowaniu zajęć pozalekcyjnych, wycieczek itp.

Umowa sponsorska

Warto podkreślić, że umowa sponsorska zawsze powinna mieć formę pisemną. Pozwoli to na uniknięcie niedopowiedzeń czy dowolności w interpretacji postanowień umowy, a jednocześnie określi jasno i wyraźnie wszelkie prawa i obowiązki stron.

W ramach umowy sponsorskiej szkoła, jako podmiot sponsorowany, zobowiązana jest do wykonywania określonego świadczenia związanego z promocją sponsora. Może to być np. zobowiązanie do umieszczenia banera z nazwą firmy sponsora na stronie internetowej szkoły albo umieszczenie informacji o sponsorze na sprzętach, które zostały przekazane szkole, czy też umieszczanie logo sponsora na wszelkich materiałach związanych z działalnością szkoły. W zamian za to szkoła otrzymuje świadczenia pieniężne bądź rzeczowe albo usługi.

Należy w tym miejscu podkreślić, że choć umowa sponsorska nie występuje w przepisach Kodeksu cywilnego, przyjmuje się, że należy do niej stosować przepisy dotyczące zobowiązań, a co za tym idzie, należy uznać, że strony mają dowolność w ustalaniu treści umowy. 

W umowie sponsoringu warto jednak zawrzeć następujące dane:

 • nazwę i opis organizowanego przedsięwzięcia, jeśli umowa jest zawierana w celu jego realizacji,
 • wskazanie, jakie środki rzeczowe mają być przekazane szkole, jeśli pomoc sponsora polega na przekazaniu takich właśnie środków (na przykład wyposażenie pracowni czy sali gimnastycznej),
 • wskazanie, czy przekazane zostaną środki pieniężne, w jakiej kwocie i w jaki sposób nastąpi ich przekazanie,
 • określenie praw i obowiązków sponsora i sponsorowanego, a więc wskazanie, w jaki sposób szkoła ma się wywiązać ze swoich zobowiązań wobec sponsora (np., że ma umieścić baner albo logo, albo wzmiankę w materiałach promocyjnych o szkole itp.) i w jaki sposób sponsor zrealizuje swoje zobowiązanie (w jakich terminach przekaże środki
 • pieniężne albo rzeczowe, na czym będzie polegała pomoc w organizacji przedsięwzięcia itp.),
 • udzielenie szkole zgody na posługiwanie się nazwą i znakiem firmowym sponsora, w tym wskazanie, jak ma się ową nazwą i znakiem posługiwać,
 • określenie treści komunikatu przekazywanego o sponsorze przez sponsorowanego, jeśli taki komunikat ma się pojawić w środkach masowego przekazu,
 • określenie wartości świadczeń stron,
 • kary umowne za niewykonanie umowy,
 • postanowienia związane z wypowiedzeniem lub odstąpieniem od umowy.

Darowizna

Zgodnie z art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.
Darowizna jest umową unormowaną w Kodeksie cywilnym, zawartą pomiędzy darczyńcą a obdarowanym (w tym przypadku szkołą). Darowiznę mogą dawać i otrzymywać zarówno osoby fizyczne, jak i prywatne. 

Darowizna tym różni się od sponsoringu, że nie ma na celu osiągnięcia określonych korzyści przez darcz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy