Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

13 maja 2018

NR 78 (Grudzień 2017)

Pozapedagogiczne obowiązki dyrektora szkoły

0 284

Lista obowiązków dyrektora szkoły jest bardzo obszerna – obejmuje działania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz cały szereg działań pozadydaktycznych.

Zakres obowiązków i odpowiedzialności dyrektora szkoły określają: ustawa Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60 z późn. zm.), ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.), ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189) oraz przepisy szczególne.

Zapisano w nich, że szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole i ma zapewnić bezpieczeństwo uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę. W świetle ustawowych zapisów dyrektor jest odpowiedzialny za proces dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy, ale jest także: pracodawcą, organizatorem BHP w szkole, zarządcą nieruchomości oraz osobą zarządzającą budżetem.

Dyrektor jako PRACODAWCA

Obowiązkiem dyrektora szkoły jest zarządzanie zasobami ludzkimi. Karta Nauczyciela oraz przepisy ustawy wprowadzającej ustawę Prawo oświatowe nakładają na dyrektora szkoły obowiązki związane ze stosunkiem pracy. To on prowadzi selekcję oraz rekrutację nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

Dyrektor obniża obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli, zawiesza nauczycieli w wykonywaniu obowiązków, jeśli wszczęto lub złożono wniosek o wszczęcie wobec nich postępowania dyscyplinarnego lub karnego, przenosi nauczycieli w stan nieczynny, udziela urlopu dla poratowania zdrowia, rozwiązuje z nauczycielami/pracownikami niepedagogicznymi stosunek pracy. Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli, przydziela opiekunów stażu, ocenia dorobek zawodowy nauczyciela, nadaje nauczycielowi stażyście stopnień nauczyciela kontraktowego.

W jego gestii jest składanie wniosków o przyznanie pracownikom nagród, odznaczeń i wyróżnień, nagradzanie i karanie. Dyrektor szkoły kieruje nauczycieli/pracowników niepedagogicznych na obowiązkowe badania okresowe lub badania kontrolne oraz szkolenia BHP. W zakresie spraw nieobjętych regulacjami Karty Nauczyciela dyrektor szkoły wypełnia swoje obowiązki jako pracodawca

Dyrektor szkoły ocenia pracę nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, zatwierdza plany rozwoju zawodowego nauczycieli, przydziela opiekunów stażu, ocenia dorobek zawodowy nauczyciela, nadaje nauczycielowi stażyście stopnień nauczyciela kontraktowego.

zgodnie ze wskazaniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666) i rozporządzeń wykonawczych. Dyrektor szkoły ma także obowiązek stosować się do prawa lokalnego uchwalanego przez organ samorządowy.

Dyrektor jako zarządca nieruchomości i organizator BHP w szkole

Dyrektor jako gospodarz szkoły jest odpowiedzialny za jej mienie, stan obiektu i zapewnienie materialnych warunków sprawnego funkcjonowania placówki. Powinien dbać o estetyczny wygląd budynku szkolnego i wystrój wnętrz oraz otoczenie szkoły, a w miarę potrzeb podejmować prace modernizacyjne i remontowe. Obowiązkiem dyrektora jest dbałość o właściwe użytkowanie mebli, urządzeń szkolnych i pomocy dydaktycznych.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dyrektor, co najmniej raz w roku, ma obowiązek dokonać kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki oraz określić kierunki ich poprawy.

Przeglądy budynków i instalacji powinni wykonywać (z polecenia dyrektora) specjaliści posiadający odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia lub upoważnienia.

Okresowej kontroli raz w roku wymagają:

  1. teren szkoły (stan ogrodzenia, oświetlenie terenu wokół s...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy