Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

11 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Kwalifikacje i zatrudnianie nauczycieli religii

540

Zgodnie z § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach określenie, kwalifikacji zawodowych nauczycieli religii należy do Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Katolickiego oraz właściwych władz zwierzchnich kościołów lub innych związków wyznaniowych w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej. W odniesieniu do nauczania religii katolickiej porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski a Ministrem Edukacji Narodowej w sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli religii Kościoła Katolickiego zostało niedawno znowelizowane.

Z dniem 31 maja 2016 r. w dotychczas obowiązującym porozumieniu z dnia 6 września 2000 r. wprowadzono zmiany wynikające z konieczności dostosowania jego zapisów do aktualnych regulacji prawa oświatowego. Nowością wprowadzoną do znowelizowanego porozumienia jest wymóg posiadania przygotowania pedagogicznego przez nauczycieli religii. Jako przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii rozumieć należy: „nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki, katechetyki i dydaktyki, nauczanych w powiązaniu z teologią w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin, oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w zakresie nauczania religii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin” (§ 1 pkt 2 porozumienia). Z myślą o nauczycielach, którzy w chwili obecnej wymogu tego nie spełniają, wprowadzono trzyletni okres przejściowy na uzupełnienie kwalifikacji w tym względzie. Porozumienie weszło w życie z początkiem obecnego roku szkolnego, tj. z dniem 1 września 2016 r.

POLECAMY

Szczegółowo omawiając treść porozumienia podpisanego przez Minister Edukacji Annę Zalewską oraz biskupa Marka Mendyka, wskazać należy przede wszystkim na wymienione enumeratywnie kwalifikacje wymagane od nauczycieli religii katolickiej na wszystkich etapach kształcenia. 

Do wymagań stawianych nauczycielom religii katolickiej w liceach ogólnokształcących i technikach, z wyjątkiem specjalnych, należą:

  • ukończenie studiów magisterskich na kierunku teologia w uczelni prowadzonej przez Kościół Katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiadanie przygotowania pedagogicznego do nauczania religii lub
  • bycie księdzem, który ukończył wyższe diecezjalne lub zakonne seminarium duchowne i legitymuje się dyplomem lub zaświadczeniem ukończenia seminarium oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

Z kolei kwalifikacje do nauczania religii w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, z wyjątkiem specjalnych, spełnia osoba o kwalifikacjach określonych jak dla liceów ogólnokształcących i techników, jak również osoba, która:

Misja kanoniczna jest dokumentem w postaci 16-stronicowej książeczki opatrzonej zdjęciem osoby uprawnionej do nauczania religii, który wydaje kuria metropolitarna. W dokumencie tym stwierdza się, że dana osoba jest uprawniona do nauczania religii na terenie danej archidiecezji, z określeniem daty ważności owego uprawnienia. 

  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół Katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
  • jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

W § 4 porozumienia wskazuje się, iż wymogi nauczania religii w szkołach podstawowych, z wyjątkiem specjalnych, spełnia osoba, która posiada wyżej wymienione kwalifikacje, a także osoba, która:

  • ukończyła studia pierwszego stopnia na kierunku teologia i uzyskała tytuł zawodowy licencjata w kolegium teologicznym albo w uczelni prowadzonej przez Kościół Katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • posiada dyplom ukończenia kolegium teologicznego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, lub
  • jest alumnem wyższego seminarium duchownego po ukończeniu czwartego roku studiów lub studentem wyższych studiów teologicznych po ukończeniu czwartego roku studiów.

W § 5 porozumienie wskazuje na kwalifikacje do nauczania religii katolickiej w przedszkolach, za wyjątkiem specjalnych, przyznając je osobom spełniającym wyżej wskazane wymagania, a nadto osobom, które: 

  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w specjalności pedagogika religijna lub katechetyka uzyskany w uczelni prowadzonej przez Kościół Katolicki albo w katolickim wydziale teologicznym uczelni publicznej oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii lub
  • posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie wychowania przedszkolnego lub wczesnoszkolnego oraz świadectwo ukończenia podyplomowych studiów katechezy przedszkolnej uzyskane w uczelni prowadzonej przez Kościół Katolicki albo w katolick...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy