Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

14 czerwca 2018

NR 66 (Październik 2016)

Kilkakrotne zatrudnienie nauczyciela na czas określony. Studium przypadku

0 78

Sytuacja organizacyjna i kadrowa w wielu szkołach często nie pozwala przewidzieć, czy w kolejnych latach szkolnych dla nauczyciela nadal będzie wolne stanowisko. Możliwość zatrudnienia nauczyciela na czas określony, nawet przez kilka kolejnych lat, wymaga wnikliwej analizy, aby móc skutecznie uniknąć roszczenia nauczyciela o uznanie, że został zatrudniony na czas nieokreślony.

Dopuszczalne warunki zatrudnienia nauczyciela na czas określony

Zasadą jest zatrudnienie nauczyciela − od kontraktowego po dyplomowanego − na czas nieokreślony (art. 10 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela − Dz. U. z 2014 r., poz. 191 z późn. zm.). Natomiast wyjątkiem, który nie podlega rozszerzającej wykładni, jest zatrudnienie na czas określony w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela (art. 10 ust. 7 KN). W postanowieniu z dnia 3 lutego 2014 r. (I PK 237/13, LEX nr 1 646 071) Sąd Najwyższy stwierdził, że nie jest możliwa taka wykładnia art. 10 ust. 7 KN, która zawierałaby wytyczne, w jakich (kazuistycznych) przypadkach zachodzą (lub nie zachodzą) potrzeby wynikające z organizacji nauczania w szkole. Każdy przypadek wymaga indywidualnej oceny, czy dana szkoła ma warunki do przyjęcia nauczyciela na czas nieokreślony, czy też nie, a tylko ten ostatni przypadek uzasadnia zawarcie terminowej umowy o pracę.

Przypadek nauczycielki dyplomowanej

Kryteriami oceny warunków do zatrudnienia nauczyciela na czas określony Sąd Najwyższy zajął się m.in. w sprawie I PK 241/14, w której wyrokiem z dnia 9 lipca 2015 r. (LEX nr 1 784 520) oddalił skargę kasacyjną nauczycielki dyplomowanej przekonanej, że skoro pracowała prawie cztery kolejne lata szkolne w tej samej jednostce oświatowej, powinna od początku zostać zatrudniona na czas nieokreślony. Nauczycielka pracowała w przedszkolu, jednak argumentacja sądów orzekających w sprawie ma pełne zastosowanie również w odniesieniu do nauczycieli pracujących w szkołach.

W pierwszym roku szkolnym zatrudnienia z nauczycielką została zawarta umowa na czas określony jednego roku szkolnego w związku z zamiarem skorzystania przez inną nauczycielkę z urlopu dla poratowania zdrowia, choć wprost sformułowanie takie nie zostało wskazane w treści umowy. Sąd Najwyższy podkreślił w odniesieniu do tej umowy po pierwsze, że w placówce nie powstał nowy wakat, o czym nauczycielka wiedziała z okoliczności dotyczących przyjęcia jej do pracy, a także z arkusza organizacyjnego, w którym została wykazana jako pracownik terminowy i dodatkowo złożyła oświadczenie woli, potwierdzone jej podpisem na umowie o pracę, że nie jest przyjmowana na czas nieokreślony. Po drugie, art. 10 ust. 7 KN nie nakazuje wskazania w treści umowy przyczyny jej zawarcia, zaś skoro faktycznie istniała jedna z przesłanek z art. 10 ust. 7 KN – potrzeba zastępstwa, nie można traktować umowy o pracę jako zawartej na czas nieokreślony (np. uchwała SN z dnia 27 maja 1993 r., I PZP 14/93, OSNC 1993 Nr 1...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
  • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy