Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

9 maja 2019

NR 93 (Maj 2019)

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej jako wierzyciel obowiązku szkolnego

0 1220

Niekiedy dzieci uczęszczają do placówki niesystematycznie, w tzw. „kratkę”, lub znikają na dłuższe okresy. Zdarza się, że takie sytuacje spowodowane są patologicznym środowiskiem, w którym wychowuje się dziecko. Dzieci te nie realizują zatem swojego obowiązku szkolnego w należyty sposób. Jakie działania powinien w takiej sytuacji podjąć dyrektor placówki?

Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat, i trwa do ukończenia szkoły podstawowej (nie dłużej jednak niż do ukończenia osiemnastego roku życia). Tym samym co do zasady obowiązek szkolny realizowany jest przez dzieci w szkołach podstawowych. 

Obecnie w Polsce przypadki zupełnego nieuczęszczania przez dziecko do szkoły podstawowej są marginalne. Standarem w naszym społeczeństwie jest bowiem posiadanie co najmniej zawodowego wykształcenia, natomiast aby je uzyskać, niezbędne jest ukończenie najpierw szkoły podstawowej. 

Niemniej jednak zdarzają się sytuacje, w których dziecko nie uczęszcza wcale do placówki albo jego frekwencja jest niska. 

POLECAMY

Kim jest wierzyciel obowiązku szkolnego?

W tym miejscu wskazać należy, że każdy obowiązek wynikający z przepisów prawa (w tym obowiązek szkolny) ma swojego wierzyciela, czyli podmiot uprawniony do żądania wykonania tego obowiązku. Na mocy art. 41 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe wierzycielem obowiązku szkolnego ustawodawca ustanowił dyrektorów publicznych szkół podstawowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka. 

Ewidencja spełniania obowiązku szkolnego

W związku z powyższym dyrektorzy obowiązkowo prowadzą ewidencję spełniania obowiązku szkolnego. Nadto dyrektor szkoły podstawowej jest zobowiązany do kontrolowania, czy rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu:

  • dopełnili czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,
  • zapewniają regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia szkolne,
  • informują, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego spełnianego za granicą albo przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

Dodatkowo dyrektorzy szkół podstawowych zostali zobowiązani do współdziałania z rodzicami w realizacji obowiązków rodziców polegających na zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć oraz obowiązku zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu do realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą. 

Niespełnienie obowiązku szkolnego

Definicję pojęcia niespełniania obowiązku szkolnego ustawodawca zawarł w art. 42 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe. Zgodnie z wyżej przywołanym przepisem przez niespełnianie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca przez co najmniej 50% dni zajęć w szkole podstawowej bądź zajęć realizowanych u pracodawcy.

W związku z powyższym uczęszczanie na zajęcia „w kratkę” lub nieuczęszczanie do placówki przez dłuższe okresy może stanowić niespełnianie obowiązku szkolnego. Niezbędne będzie jednak dokonanie obliczeń nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia w skali miesiąca. Jeżeli obliczenia ujawnią niespełnianie obowiązku szkolnego, dyrektor jako wierzyciel tego obowiązku zobowiązany będzie do podjęcia szeregu działań. 

Sposób egzekucji obowiązku szkolnego określa art. 42 ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z którym niespełnianie obowiązku podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Procedura działania w przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego

Procedura działania w przypadku niespełniania obowiązku szkolnego jest następująca:

  1. Wystosowanie upomnienia – Dyrektor sporządza upomnienie w formie pisemnej i zawiera w jego treści wezwanie do wykonania obowiązku szkolnego wraz z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. Upomnienie należy zaadresować do rodzica bądź opiekuna prawnego dziecka. Doręczenia upomnienia najlepiej dokonać przesyłką poleconą ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ułatwi to kwest...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy