Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

11 czerwca 2018

NR 70 (Luty 2017)

Dodatek za pracę z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

0 252

Zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela1, nauczycielom pracującym w trudnych lub uciążliwych warunkach pracy przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. Prawo do dodatku wynika z ustawy, a wykaz trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiący podstawę do przyznania z tego tytułu dodatku określony został w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego (…)2. Ocena, czy warunki, w których pracuje nauczyciel, należy uznać za trudne i uciążliwe, nie należy do kompetencji ani dyrektora, ani nauczyciela. Zostały one jasno określone w rozporządzeniu.

Zgodnie z § 8 pkt 7 i 8 rozporządzenia, dodatek za trudne warunki pracy, w przypadku prowadzenia zajęć z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, przysługuje nauczycielom, którzy prowadzą:

 • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo w stopniu głębokim,
 • zajęcia dydaktyczne i wychowawcze w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz
 • indywidualne nauczanie dziecka zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego(bez względu na miejsce realizacji zajęć z dzieckiem –dom, szkoła specjalna, szkoła ogólnodostępna).

Dodatek za uciążliwe warunki pracy

W świetle § 9 rozporządzenia za pracę wykonywaną w warunkach uciążliwych uznane zostało prowadzenie przez nauczycieli zajęć w trudnych warunkach wymienionych w § 8 pkt 7 i 8:

1 z dziećmi i młodzieżą do 16. roku życia, u których stan zdrowia z powodu stanów chorobowych uzasadnia konieczność sprawowania stałej opieki lub udzielania pomocy3:

 • wady wrodzone i schorzenia o różnej etiologii prowadzące do niedowładów, porażenia kończyn lub zmian w narządzie ruchu, upośledzające w znacznym stopniu zdolność chwytną rąk lub utrudniające samodzielne poruszanie się,
 • wrodzone lub nabyte ciężkie choroby metaboliczne, układu krążenia, oddechowego, moczowego, pokarmowego, krążenia i inne znacznie upośledzające sprawność organizmu, wymagające systematycznego leczenia w domu i okresowego leczenia szpitalnego,
 • upośledzenie umysłowe, począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
 • psychozy i zespoły psychotyczne,
 • całościowe zaburzenia rozwojowe powodujące znaczne zaburzenia interakcji społecznych lub komunikacji werbalnej oraz nasilone stereotypie zachowań, zainteresowań i aktywności,
 • padaczka z częstymi napadami lub wyraźnymi następstwami psychoneurologicznymi,
 • nowotwory złośliwe i choroby rozrostowe układu krwionośnego do 5 lat od zakończenia leczenia,
 • wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące znaczne ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 5/25 lub 0,2 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi, lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni,
 • głuchoniemota, głuchota lub obustronne upośledzenie słuchu niepoprawiające się w wystarczającym stopniu po zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu ślimakowego;

z dziećmi i młodzieżą powyżej 16 roku życia, u których wystąpiło naruszenie sprawności organizmu z przyczyn, o których mowa w rozporządzeniu w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności4:

 • upośledzenia umysłowe począwszy od upośledzenia w stopniu umiarkowanym,
 • choroby psychiczne, w tym: zaburzenia psychotyczne, zaburzenia nastroju począwszy od zaburzeń o umiarkowanym stopniu nasilenia, utrwalone zaburzenia lękowe o znacznym stopniu nasilenia, zespoły otępienne,
 • zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, w tym: trwałe uszkodzenie czynności ruchowej jednego lub obu fałdów głosowych, częściowa lub całkowita utrata krtani z różnych przyczyn, zaburzenia mowy spowodowane uszkodzeniami mózgu – wyższych ośrodków mowy, głuchoniemota, głuchota lub obustronne up...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy