Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

22 maja 2018

NR 75 (Wrzesień 2017)

Zmiany w wymaganiach na stanowisko dyrektora

395

Nowy rok szkolny 2017/2018 obfituje w zmiany w systemie edukacji.. Jedną z nich jest modyfikacja wymagań stawianych kandydatom na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. 

Szczegółów dostarcza rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce. Wymagania na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej oraz publicznej placówki spełnia nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który łącznie realizuje następujące kryteria:

POLECAMY

 • wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny tytuł zawodowy,
 • przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu, szkole lub placówce,
 • ukończone studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania lub kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 • uzyskanie co najmniej dobrej oceny pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywna ocena pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko, a jeżeli konkursu nie przeprowadzano – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 • pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • spełnianie warunków zdrowotnych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność prawomocną karą dyscyplinarną oraz brak toczących się postępowań dyscyplinarnych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo askarbowe,
 • brak toczących się postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
 • niekaralność zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
 • w przypadku cudzoziemca – znajomość języka polskiego poświadczona na zasadach określonych w ustawie o języku polskim.

Rozporządzenie w § 2 przewiduje wyjątki dotyczące ubiegania się o stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, z wyjątkiem przedszkola specjalnego, oraz o stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej. Stanowiska te może zajmować także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne, kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub danej szkole podstawowej. Pozostałe wymagania wskazane powyżej w pkt 3–12 pozostają bez zmian.

Wymagania na stanowisko dyrektora zespołu szkół lub placówek

Do ubiegania się o to stanowisko przez nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego i tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera lub równorzędnego, a także przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe. W pozostałym zakresie obowiązują także wymogi wymienione wyżej w pkt 3–11. Niższe wymagania dotyczą dyrektorów zespołów szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa i publiczne przedszkole (za wyjątkiem publicznych szkół podstawowych specjalnych i publicznych przedszkoli specjalnych). W tym przypadku stanowisko dyrektora może pełnić także nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, a poza tym spełnia wymagania określone w pkt 3–11.

Wymagania na stanowisko dyrektora dla osób niebędących nauczycielami

Rozporządzenie w § 6 reguluje wymogi stawiane kandydatom na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły i publicznej placówki oraz zespołu publicznych przedszkoli, publicznych szkół lub publicznych placówek, którzy nie są nauczycielami. Do wymagań tych należą:

 • obywatelstwo polskie, za wyjątkiem obywateli państw cz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy