Dołącz do czytelników
Brak wyników

W kadrze dyrektora

24 maja 2018

NR 74 (Czerwiec 2017)

Zmiany w Kodeksie pracy w 2017 r.

0 150

Bieżący rok przyniósł wiele zmian dotyczących prawa pracy, z którymi dyrektor szkoły powinien się zapoznać. Niniejszy komentarz ma na celu przedstawienie tych już obowiązujących zmian oraz wskazanie, co jeszcze ma się zmienić.

Do końca ubiegłego roku obowiązywał art. 97 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666), który przewidywał, że świadectwo pracy należy wydać niezwłocznie po zakończeniu stosunku pracy. W przypadku pozostawania przez pracownika w zatrudnieniu u tego samego pracodawcy na podstawie umowy o pracę zawartej na okres próbny lub umowy o pracę zawartej na czas określony pracodawca miał obowiązek wydać pracownikowi „zbiorcze” świadectwo pracy, które obejmowało zakończone już okresy zatrudnienia za ostatnie 24 miesiące, począwszy od dnia zawarcia pierwszej z tych umów. Pracownik miał prawo na piśmie wnioskować o wydanie świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem każdej terminowej umowy o pracę lub świadectwa pracy dotyczącego łącznego okresu zatrudnienia na podstawie takich umów, przypadającego przed zgłoszeniem żądania wydania świadectwa pracy.

Nowe przepisy nie dają już podstaw do wydawania takich zbiorczych świadectw pracy.

Zgodnie z nowelizacją pracodawca jest obowiązany wydać świadectwo pracy:

 1. z własnej inicjatywy − w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, jeśli nie zamierza nawiązać z pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy;
  - świadectwo pracy powinno być wydane niezwłocznie po ustaniu zatrudnienia i dotyczyć okresu lub okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy;
 2. na wniosek pracownika – w przypadku nawiązania kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy;
  - wniosek może dotyczyć poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy,
  - pracodawca będzie obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku,
  - pracownik może złożyć wniosek w każdym czasie, a nie tylko tuż po ponownym zawarciu umowy,
  - wniosek może być złożony zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Od 1 czerwca 2017 r. pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy informacji o wysokości wynagrodzenia − w formie pisemnej albo elektronicznej. Podkreślić należy, że wydania tej informacji nie można uzależniać od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. 

Nowelizacja dotycząca świadectw pracy pozwala pracownikom, którzy nie mogą osobiście odebrać świadectwa pracy, na upoważnienie innej osoby i powiadomienie o tym pracodawcy drogą elektroniczną. Takie rozwiązanie niewątpliwie ułatwi pracownikom korzystanie ze swoich praw dotyczących świadectw pracy.

Droga elektroniczna jest także wystarczająca w sytuacji, gdy pracodawca musi poinformować pracownika o decyzji dotyczącej sprostowania świadectwa pracy. Jeśli decyzja jest negatywna, wystarczy wysłanie do pracownika wiadomości e-mail zamiast tradycyjnego pisma. Rozwiązanie to z pewnością przyspieszy cały proces związany z wydawaniem przez pracodawcę świadectw pracy i rozpatrywaniem wniosków o sprostowanie świadectwa pracy.

Ważne!

Od dnia 1 stycznia 2017 r. w razie prawomocnego orzeczenia Sądu Pracy o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia pracownik musi w ciągu 3 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie przedłożyć pracodawcy wydane mu świadectwo pracy w celu uzupełnienia treści tego świadectwa o informację o tym orzeczeniu. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pracodawca wzywa pracownika do przedłożenia świadectwa pracy w ciągu 3 dni od otrzymania wezwania, w celu zamieszczenia w nim takiej informacji. Pracodawca jest obowiązany do uzupełnien...

To wydanie dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 10 wydań magazynu "Monitor Dyrektora Szkoły"
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych artykułów w wersji online
 • Możliwość pobrania materiałów dodatkowych
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy