Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pod paragrafem

24 maja 2018

NR 73 (Maj 2017)

Skutki wygaszania gimnazjów − rozwiązywanie stosunku pracy z pracownikami gimnazjum

426

Przekształcenie dotychczasowego systemu edukacji obejmuje likwidację gimnazjów, wydłużenie okresu nauki w szkołach podstawowych, liceach i technikach. Tak daleko idące zmiany dotykają przede wszystkim nauczycieli likwidowanych placówek szkolnych, z którymi stosunek pracy zostanie rozwiązany. Szczegółowe zasady postępowania w tym przedmiocie reguluje ustawa Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe.

Zgodnie z art. 225 tej ustawy nauczyciela gimnazjum prowadzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, którego dalsze zatrudnienie w gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019 nie jest możliwe z uwagi na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, przenosi się w stan nieczynny odpowiednio z dniem 1 września 2017 r. lub 1 września 2018 r. albo rozwiązuje się z nim stosunek pracy, jeżeli nauczyciel nie wyraża zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Ustawodawca wprowadza również możliwość zastosowania mniej dotkliwego rozwiązania − nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć, którego dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze nie jest możliwe, dyrektor szkoły może zaproponować ograniczenie zatrudnienia. Ograniczenie zatrudnienia może nastąpić najwyżej do ½ obowiązkowego wymiaru zajęć lub niższego, uzasadnionego względami organizacyjnymi gimnazjum. W tym przypadku wynagrodzenie nauczyciela ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do wymiaru ograniczonego zatrudnienia. O zmianach zatrudnienia nauczycieli dyrektor gimnazjum informuje nauczycieli w formie pisemnej do dnia 15 maja 2017 r. lub
15 maja 2018 r. Nauczyciel w terminie 7 dni od daty otrzymania propozycji lub informacji może złożyć oświadczenie o odmowie przejścia w stan nieczynny albo − w przypadku nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze zajęć − może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia. W przypadku braku oświadczenia lub zgody dyrektor przenosi nauczyciela w stan nieczynny albo rozwiązuje z nim stosunek pracy po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, jeżeli nauczyciel nie wyrazi zgody na przeniesienie w stan nieczynny. Stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym oraz w razie podjęcia zatrudnienia w innej szkole. Nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych, w tym dodatków socjalnych określonych w art. 54 Karty Nauczyciela, do czasu wygaśnięcia stosunku pracy. W przypadku podjęcia przez nauczyciela pracy w tej samej szkole w okresie pozostawania w stanie nieczynnym z dniem podjęcia pracy ustaje stan nieczynny.

Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu wygaszania gimnazjów, przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z powodu wygaszania gimnazjów, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Z kolei wysokość odprawy nauczyciela, któremu ograniczono zatrudnienie, oblicza się z uwzględnieniem wymiaru zajęć obowiązkowych nauczyciela z miesiąca przypadającego bezpośrednio przed zastosowaniem ograniczenia tego zatrudnienia. Przepisy te stosuje się do dnia 29 lutego 2020 r. również do nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których prowadzone są klasy dotychczasowego gimnazjum.

W art. 226 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe ustawodawca przewidział także dalej idące rozwiązania na rok szkolny 2018/2019. We wspomnianym roku szkolnym z nauczycielami gimnazjów prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy z końcem roku szkolnego, po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu.

Odprawa dla nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wyżej wskazanych, wynosi równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Z kolei nauczycielowi gimnazjum zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, z którym rozwiązano stosunek pracy z przyczyn wygaszania kształcenia w gimnazjum, przysługują świadczenia określone w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

W roku szkolnym 2019/2020 z nauczycielami gimnazjów dla dorosłych, w których kształcenie w klasie I rozpoczęło się w lutym 2017 r., prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zatrudnionymi na podstawie mianowania lub umowy o pracę na czas nieokreślony, których dalsze zatrudnienie nie jest możliwe ze względu na zmiany organizacyjne powodujące wygaszenie kształcenia w gimnazjum, rozwiązuje się stosunek pracy nie później niż z dniem 31 sierpnia 2020 r., po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu. Wysokość odprawy ustawodawca reguluje tak samo jak w ww. przepisach – w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, zaś w przypadku nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony – w wysokości określonej w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wyżej wskazane przepisy dotyczące rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami pracującymi w gimnazjum w związku z wygaszaniem tych placówek szkolnych zastępują wytyczne z art. 20 Karty Nauczyci...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy